Actua­li­tat set­ma­nal de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta – Lli​ber​tat​.cat

Lli​ber​tat​.cat un ofe­reix un recull dels fets més lle­gits i des­ta­ca­bles al si de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta durant els últims set dies.

Aques­ta set­ma­na les 4 notí­cies més segui­des han tin­gut a veu­re amb la CUP o Eus­kal Herria. Entre les més lle­gi­des des­ta­quem les qua­tre següents: l’adhe­sió de la CUP al mani­fest en el que es dema­na la fi de la dis­per­sió dels pre­sos bas­cos, la llis­ta de la CUP de Vic, la pre­sen­ta­ció de Sor­tu, el nou par­tit de l’es­que­rra aber­tza­le i la des­pen­ja­da de la CUP.

presentaciomanifestEn pri­mer lloc, sobre l’adhe­sió de la CUP a aquest mani­fest, podem des­ta­car que és una con­ti­nua­ció del Mani­fest de la Virrei­na del 2004 i ha estat pre­sen­tat aquest dimarts pel fun­da­dor d’U­nió de Page­sos, el pre­si­dent de l’Ac­ció dels Cris­tians per a l’A­bo­li­ció de la Tor­tu­ra, un mem­bre de l’As­so­cia­ció Cata­la­na per la Defen­sa dels Drets Humans i els impul­sors de l’an­te­rior mani­fest i David Fer­nàn­dez. Aquest text dema­na la fi de la polí­ti­ca de dis­per­sió peni­ten­cià­ria d’aï­lla­ment dels pre­sos bas­cos, la revi­sió i la refor­ma de la Doc­tri­na Parot i que es res­pec­tin els drets de les per­so­nes pri­va­des de llibertat.

En segon lloc, des­ta­quem la pre­sen­ta­ció de la llis­ta de la CUP de Vic. La can­di­da­tu­ra, que actual­ment comp­ta amb 2 regi­dors i es va pre­sen­tar aquest dimarts i que està enca­pça­la­da per Geor­gi­na Rie­ra­de­vall, segui­da per Laia Jura­do, Alan Cos­ta, Lau­ra Andreu, Pol Serra­bas­sa i Ramon Ferrer. Durant la pre­sen­ta­ció aquests van remar­car que aques­tes elec­cions afron­ten un nou rep­te, «con­ti­nuant amb un pro­jec­te; però reno­vat, rebel i amb il·lusió».t_azkenezksor

En ter­cer lloc, cal des­ta­car la pre­sen­ta­ció de Sor­tu, el nou pro­jec­te de l’es­que­rra aber­tza­le per poder-se pre­sen­tar a les elec­cions muni­ci­pals del 22 de maig. Sor­tu, un nom que en basc sig­ni­fi­ca «sor­gir», «nèi­xer» i «crear». Rufi Etxer­ba­rría, por­ta­veu de l’es­que­rra aber­ta­za­le, jun­ta­ment amb Íñi­go Iruin, l’ad­vo­cat, van pre­sen­tar públcia­ment els esta­tuts del nou par­tit del movi­ment. Tal i com van remar­car, aquests com­plei­xen amb els requi­sits de la Llei de Par­tits. Tam­bé s’ha estre­nat la seva pàgi­na web, tot i que de moment només té una enques­ta on pre­gun­ta si s’es­tà a favor que Sor­tu par­ti­ci­pi a les eleccions.

En quart lloc, remar­quem la notí­cia «La CUP tam­bé es des­pen­ja». En aques­ta notí­cia s’ex­pli­ca com des­prés de mesos d’in­còg­ni­ta, la CUP ha fet públic que el Tar­là, l’ho­me dis­fres­sat que es pas­se­ja per Giro­na i ana­va als plens de l’A­jun­ta­ment dema­nant poder inter­ve­nir, era ini­cia­ti­va del a for­ma­ció. Tar­là, el per­so­nat­ge, es feia una sèrie de pre­gun­tes que ara Jor­di Nava­rro, cap de llis­ta de la CUP de la ciu­tat, ha res­post a tra­vés d’un vídeo pen­jat a la xar­xa. Així rei­vin­di­quen la neces­si­tat de come­nçar a tre­ba­llar per un nou model de ciu­tat i de govern a Girona.

A part d’a­ques­tes notí­cies n’hi ha hagut d’al­tres impor­tants aques­ta set­ma­na. Entre aques­tes des­ta­quem: el com­pli­ment de les denún­cies de la CUP, que­dant-se Cel­rà sen­se ser­veis socials, l’acció sim­bò­li­ca con­tra les reta­lla­des socials davant la seu de la Segu­re­tat Social de Valèn­cia, els guanys de la gran ban­ca espan­yo­la de 15.000 mili­ons d’eu­ros el 2010, l’ins­ti­tut públic que final­ment tin­drà NavàsSal­vat-papa­seit a l’Arts San­ta Mòni­ca de Bar­ce­lo­na, la mul­ta de 600.000 euros que el Govern valen­cià ha impo­sat a ACPV, la cri­da a la mobi­litza­ció con­tra la línia d’al­ta ten­sió sobre les serres cre­ma­des de la Vall d’Al­bai­dala sus­pen­sió del judi­ci con­tra el guàr­dia civil que hau­ria agre­dit un jove per par­lar català.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *