Actua­li­tat set­ma­nal de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta ‑Lli​ber​tat​.cat

divendres_25

Lli​ber​tat​.cat un ofe­reix un recull dels fets més lle­gits i des­ta­ca­bles al si de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta durant els últims set dies.

Aques­ta set­ma­na les notí­cies més segui­des han estat la fue­ta­da a la monar­quia espan­yo­la, apro­fi­tant la acció de la ONG FUET, la pro­pos­ta de la CUP de Bada­lo­na de les con­di­cions per fer una llis­ta uni­tà­ria i el clam popu­lar que con­ti­nua arreu de tota la nació per tal de que es pugui veu­re TV3 al País Valencià.

En pri­mer lloc, des­prés de l’è­xit de l’ac­ció del FUET, diver­ses orga­nitza­cions inde­pen­den­tis­tes d’O­lot es van unir per con­vo­car una «fue­ta­da» popu­lar con­tra l’a­no­me­nat Prín­ci­pe de Astu­rias y de Gero­na. No obs­tant, aques­ta acció ve dona­da per la ron­da de visi­tes que el prín­cep espan­yol ha deci­dit fer per la Garrotxa i el Baix Empor­dà. Així doncs, a les set del ves­pre del pas­sat diven­dres Mau­lets, la Gre­da, Alter­na­ti­va per la Garrotxa, la JERC i ERC van con­vo­car una con­cen­tra­ció de rebuig a la monar­quia a la Plaça Rec­tor Ferrer i una «fue­ta­da» que va con­sis­tir en un bere­nar popu­lar de coca amb fuet.

volem-tv3

A part de les fue­ta­des garrotxi­nes de les últi­mes set­ma­nes la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar de Bada­lo­na (CUP) ha fet públi­ca la seva pro­po­sat per una can­di­da­tu­ra d’es­que­rres i uni­tà­ria e cara a les pro­pe­res elec­cions. Segons Fran­cesc Duran, el can­di­dat de la CUP, «la volun­tat de la CUP és i ha estat sem­pre la d’u­nir les for­ces d’es­que­rra de la ciu­tat» i per això han fet aques­ta pro­pos­ta. No obs­tant, la can­di­da­tu­ra uni­tà­ria pro­po­sa­da per la for­ma­ció inde­pen­den­tis­ta hau­ria d’es­tar con­fec­cio­na­da per la base i fixar com a grans objec­tius la cons­truc­ció nacio­nal i la cohe­sió social a Badalona.

Com no podia ser d’al­tre mane­ra, les con­cen­tra­cions i mobi­litza­cions en pro­tes­ta pel ces­sa­ment d’e­mis­sions de TV3 al País Valen­cià de la set­ma­na tam­bé han estat una notí­cia segui­da. Entre aques­tes mobi­litza­cions cal des­ta­car la de la Uni­ver­si­tat Jau­me I amb el suport de sin­di­cats i Rec­to­rat, les cinc mil per­so­nes que es van aple­gar a la plaça de la Mare de Déu de Valèn­cia, les cinc-cen­tes que ho van fer davant l’A­jun­ta­ment d’Al­coi. A més a Bar­ce­lo­na s’han aple­gat un cen­te­nar de per­so­nes en una mobi­litza­ció orga­nitza­da per l’Es­pai País Valen­cià, així com a Reus que s’han con­cen­trat davant de l’A­jun­ta­ment. Men­tres­tant, els infor­ma­tius de TV3 només par­la de cen­te­nars de mani­fes­tants. A part d’a­ques­tes mobi­litza­cions, el dilluns pas­sat el cen­tre de Valèn­cia va viu­re una con­cen­tra­ció mul­ti­tu­di­nà­ria, més de cinc mil per­so­nes con­cen­tra­des a la plaça de la Mare de Déu, con­vo­cats per la pla­ta­for­ma Sen­se Sen­yal a tra­vés de les xar­xes socials com Facebook.

Per aca­bar, a part d’a­ques­tes notí­cies n’hi ha hagut d’al­tres remar­ca­bles. Entre aques­tes des­ta­quen el suport de Reagru­pa­ment a la CUP de Giro­na, la revol­ta de Líbia, les 500 tones de resi­du que acu­mu­len les pobla­cions de l’Alt Urgell per no pagar el cànon de l’a­bo­ca­dor, la seu de l’A­cam­pa­llen­gua 2011 a Cam­pos, l’a­pos­ta de la CUP per noves eines de comu­ni­ca­ció per tal d’o­brir l’A­jun­ta­ment al carrer, la tan­ca­da de dele­gats sin­di­cals al Depar­ta­ment d’E­du­ca­ció i el rebuig al tan­ca­ment de TV3 al País Valencià.

logotip_llibertat.cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *