gazteiraultza.info-Sare Anti­fa­xis­ta.

Ara­ba * E.H
Martxan dago iada Ara­ba­ko gaz­te proiek­tu komu­ni­ka­ti­boa. Proiek­tu komu­ni­ka­ti­bo bat iza­nik, adie­raz­pen ezber­di­nak izan­go ditu (irratsaioa, bideoak­ti­bis­moa, argi­tal­pen bat,…), bai­na gaur­koan guz­ti horren ata­ria izan­go den web­gu­nea aur­kez­tu nahi dugu: lais­ter www​.gaz​tei​raul​tza​.info Momen­tuz, http://​www​.gaz​te​-iraul​tza​.tk/ ‑ren bitar­tez sar­tu zaitezkete.

Nor­tzuk gara?
gaz​tei​raul​tza​.info Ara­ba­ko gaz­te proiek­tu komu­ni­ka­ti­bo gisa jaio da, Ara­ba­ko gaz­teok gaz­teon­tzat sor­tua. Ara­ba­ko gaz­te errea­li­ta­teaz eta gaz­te mugi­men­du­ren jar­due­raz infor­matze­ko eta infor­ma­tu­ta ego­te­ko esku­bi­dee­tan eta adie­raz­pen aska­ta­su­nean oina­rritzen da, edo­zein alder­di, era­kun­de edo ins­ti­tu­zio­re­ki­ko inde­pen­den­tzia osoz, eta inola­ko zen­tsu­ra­rik jasan edo­ta eza­rri gabe.

Gaz­teok sor­tua gazteontzat
Alpe­rrak, bio­len­to­ak, dro­ga­za­leak, apa­lan­ka­tuak, ziki­nak,… Egu­ne­ro sis­te­ma­ren sol­da­ta­pe­ko komu­ni­ka­bi­dee­tan gaz­teoi buruz entzun beha­rre­koe­taz koko­te­raino gau­de, eta horri aurre egi­te­ko modu baka­rra guk geuk geu­re errea­li­ta­tea­ren jabe iza­tea da. Don’t hate the media, beco­me the media!

Guz­tio­na
Gaz­te kon­tzien­tzia­ren ber­piz­kun­dea­ri ekar­pe­na egi­tea eta gaz­te­ria­ren tres­na iza­tea da geu­re hel­bu­rua. Edo­zein mota­ta­ko zen­tsu­ra­rik gabe, auto­ges­tioaz eta edo­zein alder­di, era­kun­de edo ins­ti­tu­zio­re­ki­ko inde­pen­den­tzia osoz jar­dun­go gara, ahotsik gabe­koen ahot­sa hedatze­ko eta isi­la­raz­ten diren errea­li­ta­te guz­ti horiek oihu­katze­ko. Horre­ta­ra­ko ezin­bes­te­koa da gaz­te guz­tion, eta berei­zi­ki gaz­te mugi­men­dua­ren ekar­pe­na eta par­tehar­tzea, proiek­tu komu­ni­ka­ti­bo hau guz­tion artean erai­kitzen joan­go den lana­be­sa izan­go baita.

Iraul­tzai­lea
Komu­ni­ka­zioa errea­li­ta­tea islatze­ko (eta are gutxia­go mani­pu­latze­ko) tres­na huts bat baino askoz gehia­go da. Errea­li­ta­tea eza­gutze­ko, errea­li­ta­tean era­gi­te­ko, errea­li­ta­tea eral­datze­ko eta ideien gudan mur­gil­tze­ko ezin­bes­te­ko borro­ka espa­rru gisa uler­tzen dugu komunikazioa.
[email protected]​gmail.​com
http://​www​.gaz​te​-iraul​tza​.tk/

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *