Actua­li­tat set­ma­nal de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta – Lli​ber​tat​.cat

Lli​ber​tat​.cat un ofe­reix un recull dels fets més lle­gits i des­ta­ca­bles al si de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta durant els últims set dies.

Aques­ta set­ma­na les 4 notí­cies més segui­des han tin­gut a veu­re amb la CUP o Eus­kal Herria. Entre les més lle­gi­des des­ta­quem les qua­tre següents: l’adhe­sió de la CUP al mani­fest en el que es dema­na la fi de la dis­per­sió dels pre­sos bas­cos, la llis­ta de la CUP de Vic, la pre­sen­ta­ció de Sor­tu, el nou par­tit de l’es­que­rra aber­tza­le i la des­pen­ja­da de la CUP.

presentaciomanifestEn pri­mer lloc, sobre l’adhe­sió de la CUP a aquest mani­fest, podem des­ta­car que és una con­ti­nua­ció del Mani­fest de la Virrei­na del 2004 i ha estat pre­sen­tat aquest dimarts pel fun­da­dor d’U­nió de Page­sos, el pre­si­dent de l’Ac­ció dels Cris­tians per a l’A­bo­li­ció de la Tor­tu­ra, un mem­bre de l’As­so­cia­ció Cata­la­na per la Defen­sa dels Drets Humans i els impul­sors de l’an­te­rior mani­fest i David Fer­nàn­dez. Aquest text dema­na la fi de la polí­ti­ca de dis­per­sió peni­ten­cià­ria d’aï­lla­ment dels pre­sos bas­cos, la revi­sió i la refor­ma de la Doc­tri­na Parot i que es res­pec­tin els drets de les per­so­nes pri­va­des de llibertat.

En segon lloc, des­ta­quem la pre­sen­ta­ció de la llis­ta de la CUP de Vic. La can­di­da­tu­ra, que actual­ment comp­ta amb 2 regi­dors i es va pre­sen­tar aquest dimarts i que està enca­pça­la­da per Geor­gi­na Rie­ra­de­vall, segui­da per Laia Jura­do, Alan Cos­ta, Lau­ra Andreu, Pol Serra­bas­sa i Ramon Ferrer. Durant la pre­sen­ta­ció aquests van remar­car que aques­tes elec­cions afron­ten un nou rep­te, «con­ti­nuant amb un pro­jec­te; però reno­vat, rebel i amb il·lusió».t_azkenezksor

En ter­cer lloc, cal des­ta­car la pre­sen­ta­ció de Sor­tu, el nou pro­jec­te de l’es­que­rra aber­tza­le per poder-se pre­sen­tar a les elec­cions muni­ci­pals del 22 de maig. Sor­tu, un nom que en basc sig­ni­fi­ca «sor­gir», «nèi­xer» i «crear». Rufi Etxer­ba­rría, por­ta­veu de l’es­que­rra aber­ta­za­le, jun­ta­ment amb Íñi­go Iruin, l’ad­vo­cat, van pre­sen­tar públcia­ment els esta­tuts del nou par­tit del movi­ment. Tal i com van remar­car, aquests com­plei­xen amb els requi­sits de la Llei de Par­tits. Tam­bé s’ha estre­nat la seva pàgi­na web, tot i que de moment només té una enques­ta on pre­gun­ta si s’es­tà a favor que Sor­tu par­ti­ci­pi a les eleccions.

En quart lloc, remar­quem la notí­cia «La CUP tam­bé es des­pen­ja». En aques­ta notí­cia s’ex­pli­ca com des­prés de mesos d’in­còg­ni­ta, la CUP ha fet públic que el Tar­là, l’ho­me dis­fres­sat que es pas­se­ja per Giro­na i ana­va als plens de l’A­jun­ta­ment dema­nant poder inter­ve­nir, era ini­cia­ti­va del a for­ma­ció. Tar­là, el per­so­nat­ge, es feia una sèrie de pre­gun­tes que ara Jor­di Nava­rro, cap de llis­ta de la CUP de la ciu­tat, ha res­post a tra­vés d’un vídeo pen­jat a la xar­xa. Així rei­vin­di­quen la neces­si­tat de come­nçar a tre­ba­llar per un nou model de ciu­tat i de govern a Girona.

A part d’a­ques­tes notí­cies n’hi ha hagut d’al­tres impor­tants aques­ta set­ma­na. Entre aques­tes des­ta­quem: el com­pli­ment de les denún­cies de la CUP, que­dant-se Cel­rà sen­se ser­veis socials, l’acció sim­bò­li­ca con­tra les reta­lla­des socials davant la seu de la Segu­re­tat Social de Valèn­cia, els guanys de la gran ban­ca espan­yo­la de 15.000 mili­ons d’eu­ros el 2010, l’ins­ti­tut públic que final­ment tin­drà NavàsSal­vat-papa­seit a l’Arts San­ta Mòni­ca de Bar­ce­lo­na, la mul­ta de 600.000 euros que el Govern valen­cià ha impo­sat a ACPV, la cri­da a la mobi­litza­ció con­tra la línia d’al­ta ten­sió sobre les serres cre­ma­des de la Vall d’Al­bai­dala sus­pen­sió del judi­ci con­tra el guàr­dia civil que hau­ria agre­dit un jove per par­lar català.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *