La Guàr­dia civil i el govern espan­yol prohi­bei­xen les sal­ves en honor als màr­tirs del 1714 . LLi​ber​tat​.com

L’or­ga­nitza­ció d’a­quest acte, prohi­bi­da a par­tir d’un infor­me de la Guàr­dia Civil que con­si­de­ra que no és un «nin­gún fes­te­jo tra­di­cio­nal», tenia pre­vis­ta la par­ti­ci­pa­ció de grups de tra­bu­cai­res, Mique­lets i altres repre­sen­ta­cions de sol­dats d’è­po­ca. Les acti­vi­tats pro­gra­ma­des tam­bé pre­veien una des­fi­la­da de sol­dats d’è­po­ca i tra­bu­cai­res, una pro­ces­só de tor­xes i unes sal­ves d’ho­nor. Mit­jans comar­cals i de la cul­tu­ra popu­lar i tra­di­cio­nal ja han mos­trat la seva res­pos­ta d’in­dig­na­ció per aques­ta prohibició.

La prohi­bi­ció pro­vi­nent de la mà de la Guàr­dia Civil ha estat comu­ni­ca­da per la sub­de­le­ga­da del Govern espan­yol a Cata­lun­ya, Mon­tse­rrat Gar­cía Llo­ve­ra, i es fona­men­ta en un infor­me del cos mili­tar espan­yol que con­si­de­ra que l’ac­te de diu­men­ge no és una fes­ta tra­di­cio­nal cata­la­na reconeguda.

Ò mnium Cul­tu­ral ha reac­cio­nat i ha mos­trat la seva pro­tes­ta davant aques­ta gro­tes­ca situa­ció amb un comu­ni­cat de rebuig davant aques­ta prohibició.

Òmnium Cul­tu­ral con­si­de­ra que «El sol fet que grups de cul­tu­ra tra­di­cio­nal com els Mique­lets i els Tra­bu­cai­res, ja és de per sí una expres­sió cul­tu­ral tra­di­cio­nal i hau­ria de garan­tir l’autorització per­ti­nent. A més, els actes de com­me­mo­ra­ció, s’emmarquen entorn al San­tua­ri de la Mare de Déu de La Gle­va, on van ser assas­si­nats 120 sol­dats aus­tria­cis­tes a traï­ció pels bor­bò­nics des­prés d’haver-se ren­dit. Cal remar­car que la Fes­ta Major de la Mare de Déu de la Gle­va, està inven­ta­ria­da i ava­la­da per l’A­jun­ta­ment de Les Masies de Vol­tre­gà (Oso­na) al vol­tant de la fes­ti­vi­tat de les “mare­de­déu tro­ba­des», quan el san­tua­ri de la Gle­va cele­bra la Fes­ta major. Es trac­ta, com el mateix nom indi­ca, de tot un seguit d’activitats fes­ti­ves i, tam­bé, reli­gio­ses que se cele­bren a tota la barria­da pro­pe­ra al san­tua­ri i que per­tany al muni­ci­pi de les Masies de Vol­tre­gà. El san­tua­ri és un tem­ple reli­giós que con­té la imat­ge maria­na que va ser bate­ja­da com a patro­na de la Pla­na de Vic, la Mare de Déu de la Gleva.»

FONT i enllaços: Oso​na​.com

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *