La Guàr­dia civil i el govern espan­yol prohi­bei­xen les sal­ves en honor als màr­tirs del 1714 . LLi​ber​tat​.com

L’or­ga­nitza­ció d’a­quest acte, prohi­bi­da a par­tir d’un infor­me de la Guàr­dia Civil que con­si­de­ra que no és un «nin­gún fes­te­jo tra­di­cio­nal», tenia pre­vis­ta la par­ti­ci­pa­ció de grups de tra­bu­cai­res, Mique­lets i altres repre­sen­ta­cions de sol­dats d’è­po­ca. Les acti­vi­tats pro­gra­ma­des tam­bé pre­veien una des­fi­la­da de sol­dats d’è­po­ca i tra­bu­cai­res, una pro­ces­só de tor­xes i unes sal­ves d’ho­nor. Mit­jans comar­cals i de la cul­tu­ra popu­lar i tra­di­cio­nal ja han mos­trat la seva res­pos­ta d’in­dig­na­ció per aques­ta prohibició.

La prohi­bi­ció pro­vi­nent de la mà de la Guàr­dia Civil ha estat comu­ni­ca­da per la sub­de­le­ga­da del Govern espan­yol a Cata­lun­ya, Mon­tse­rrat Gar­cía Llo­ve­ra, i es fona­men­ta en un infor­me del cos mili­tar espan­yol que con­si­de­ra que l’ac­te de diu­men­ge no és una fes­ta tra­di­cio­nal cata­la­na reconeguda.

Ò mnium Cul­tu­ral ha reac­cio­nat i ha mos­trat la seva pro­tes­ta davant aques­ta gro­tes­ca situa­ció amb un comu­ni­cat de rebuig davant aques­ta prohibició.

Òmnium Cul­tu­ral con­si­de­ra que «El sol fet que grups de cul­tu­ra tra­di­cio­nal com els Mique­lets i els Tra­bu­cai­res, ja és de per sí una expres­sió cul­tu­ral tra­di­cio­nal i hau­ria de garan­tir l’autorització per­ti­nent. A més, els actes de com­me­mo­ra­ció, s’emmarquen entorn al San­tua­ri de la Mare de Déu de La Gle­va, on van ser assas­si­nats 120 sol­dats aus­tria­cis­tes a traï­ció pels bor­bò­nics des­prés d’haver-se ren­dit. Cal remar­car que la Fes­ta Major de la Mare de Déu de la Gle­va, està inven­ta­ria­da i ava­la­da per l’A­jun­ta­ment de Les Masies de Vol­tre­gà (Oso­na) al vol­tant de la fes­ti­vi­tat de les “mare­de­déu tro­ba­des», quan el san­tua­ri de la Gle­va cele­bra la Fes­ta major. Es trac­ta, com el mateix nom indi­ca, de tot un seguit d’activitats fes­ti­ves i, tam­bé, reli­gio­ses que se cele­bren a tota la barria­da pro­pe­ra al san­tua­ri i que per­tany al muni­ci­pi de les Masies de Vol­tre­gà. El san­tua­ri és un tem­ple reli­giós que con­té la imat­ge maria­na que va ser bate­ja­da com a patro­na de la Pla­na de Vic, la Mare de Déu de la Gleva.»

FONT i enllaços: Oso​na​.com

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *