Uni­dad, dig­ni­dad y fir­me­za con­tra el auto­ri­ta­ris­mo poli­cial – La Directa

Els Mos­sos d’Esquadra des­allot­gen les acti­vis­tes del Palau del Cine­ma amb agres­sions i vexacions

Dos quarts de nou del ves­pre a la Via Laie­ta­na bar­ce­lo­ni­na. Des­prés d’una mani­fes­ta­ció con­tra les reta­lla­des socials i la refor­ma de les pen­sions, l’Assemblea de Bar­ce­lo­na sor­prèn la gent prò­pia i estran­ya amb la visi­bi­litza­ció sob­ta­da de l’ocupació de l’edifici de l’an­tic Palau del Cine­ma, que esta­va aban­do­nat. Minuts més tard, les per­sia­nes s’obren i es con­vi­da la gent a entrar i par­ti­ci­par de la nova Casa de la Vaga. Inquie­tes i emo­cio­na­des, acce­dim al que serà un espai per ofe­rir alter­na­ti­ves al sis­te­ma que ens esclavitza.

Un cop a dins, escla­ta l’eufòria col·lectiva en veu­re la impres­sio­nant pla­tea del cine­ma, pre­ce­di­da per un ves­tí­bul on enca­ra es con­ser­va el bar on –en temps de bona­nça eco­nò­mi­ca– es venien cris­pe­tes i refres­cos a les espec­ta­do­res. La il·luminació enca­ra fa més espec­ta­cu­lar la immen­si­tat de l’espai, divi­dit en qua­tre sec­tors de seients, sepa­rats per un pas­sa­dís cen­tral –que creua la sala des de l’entrada fins a la pan­ta­lla– i per un segon que va d’un late­ral a l’altre i talla per­pen­di­cu­lar­ment –pel bell mig del pati de buta­ques– el primer.

Men­tre la gent va pre­nent seient, dife­rents repre­sen­tants dels sin­di­cats con­vo­cants de la vaga gene­ral del 27 de gener i un mem­bre de l’Assemblea de Bar­ce­lo­na donen la ben­vin­gu­da a les assis­tents, pre­sen­ten els eixos que guia­ran l’activitat de la Casa de la Vaga i expo­sen els motius que han dut a con­vo­car l’aturada labo­ral. A par­tir d’a­quell moment, el micrò­fon que­da obert i s’i­ni­cia una assem­blea que ha de ser­vir per pre­pa­rar la set­ma­na de mobi­litza­cions. De sob­te, algú pren la para­ula i anun­cia que “tem­po­ral­ment i per motius de segu­re­tat, es tan­ca­rà l’accés a la Casa per espe­rar que els Mos­sos mar­xin”. La gent dóna suport a la deci­sió i l’espai es tanca.

Pas­sa­da una esto­na, come­nça a créi­xer el ner­vio­sis­me, enmig d’informacions que apun­ten que, a l’exterior, s’estan pro­duint càrre­gues poli­cials per dis­per­sar la gent que no ha pogut acce­dir a l’edifici. Els par­la­ments can­vien de sen­tit i comen­cen a esde­ve­nir cri­des a la cal­ma i al suport mutu per fer front a l’aparició de la por i a la gene­ra­litza­ció de la incer­te­sa. Ben aviat, acti­vis­tes anò­ni­mes comen­cen a infor­mar periò­di­ca­ment dels esde­ve­ni­ments que es pro­duei­xen a l’exterior. L’actitud de les per­so­nes de l’in­te­rior del cine­ma no varia i, en tot moment, ens man­te­nim uni­des, inter­ca­lant les inter­ven­cions amb cançons revo­lu­cio­nà­ries i cri­des a la vaga general.

Minuts abans de les onze, s’anuncia la immi­nèn­cia del des­allot­ja­ment i comen­cen les inter­ven­cions per con­sen­suar un pla d’acció comú per afron­tar la inter­ven­ció poli­cial. Es deci­deix unà­ni­me­ment exi­gir que totes puguem sor­tir al carrer de for­ma pací­fi­ca i sen­se ser iden­ti­fi­ca­des. Tam­bé es crea una comis­sió –inte­gra­da per per­so­nes volun­tà­ries– per nego­ciar amb els coman­da­ments poli­cials quan acce­dei­xin al recinte.

A dos quarts de dotze, es mate­ria­litzen els pit­jors pro­nòs­tics i els pri­mers agents de la Bri­ga­da Mòbil irrom­pen a la sala per la por­ta situa­da al cos­tat dret de la pan­ta­lla cine­ma­to­grà­fi­ca. Una vega­da dins, prop d’un cen­te­nar d’agents es repar­tei­xen en diver­sos flancs: paral·lelament a la pan­ta­lla, pel late­ral dret de la sala, al llarg de les por­tes d’accés al ves­tí­bul i al pro­pi *hall. La comis­sió nego­cia­do­ra tras­lla­da la deci­sió pres­sa a l’as­sem­blea als coman­da­ments de l’operatiu al mateix temps que dues agents de pai­sà enca­putxa­des enre­gis­tren l’espai i totes les assis­tents amb una càme­ra. No hi ha lloc per la nego­cia­ció, els coman­da­ments rebut­gen la nos­tra ofer­ta, titllen “d’impossible” l’opció que sor­tim d’allà sen­se ser iden­ti­fi­ca­des i ens fan xan­tat­ge amb l’oferta que, si acce­dim a les seves deman­des, no serem denunciades.

Des­prés que les nos­tres nego­cia­do­res ens trans­me­tin la deci­sió, totes a la una, deci­dim que no ens iden­ti­fi­ca­rem i que, si cal, hau­ran de dur les qua­tre-cen­tes per­so­nes a comis­sa­ria per poder-ho fer. En aquell moment, els repre­sen­tants sin­di­cals pre­nen la para­ula de nou i afir­men: “No estem come­tent cap delic­te, això és una assem­blea pre­pa­ra­tò­ria de la vaga gene­ral con­vo­ca­da legal­ment i estem exer­cint uns drets fona­men­tals empa­rats a la seva Cons­ti­tu­ció”. Con­tun­dent i taxa­ti­va, totes res­po­nem aques­ta inter­ven­ció amb una ova­ció tro­na­do­ra. Les posi­cions es man­te­nen ina­mo­vi­bles men­tre els agents pugen el volum dels seus *wal­kie-tal­kies per impe­dir que tothom escol­ti les inter­ven­cions de les com­pan­yes. Ens ame­na­cen dient-nos que. Si no col·laborem, serem denun­cia­des per resis­tèn­cia. “Que ens jut­gin a totes!”, cri­da un espon­ta­ni, evi­den­ciant que –per fi– hem per­dut la por.

De sob­te i sen­se cap més para­ula, les per­so­nes para­pe­ta­des al sec­tor esque­rre de les buta­ques més pro­pe­res a les por­tes del ves­tí­bul comen­cen a ser des­allot­ja­des una per una per dos anti­dis­tur­bis. En un ambient impreg­nat de ten­sió, et *con­vi­den a aban­do­nar la sala i, si no col·labores, ja tenen excu­sa: t’agafen com un putxinel·li i, sen­se con­tem­pla­cions, et treuen al ves­tí­bul. A par­tir d’aquí, tot és des­con­cer­tant; només hi ha una por­ta ober­ta que no dei­xa entre­veu­re pràc­ti­ca­ment res; nin­gú no sap què pas­sa un cop aban­do­nes la pla­tea. Comen­cem a fer tru­ca­des a la gent que ja és fora i ens diuen que –vul­guis o no– et pre­nen la docu­men­ta­ció i la duen als seus com­panys per iden­ti­fi­car-te i ano­tar les teves dades. Men­tre espe­res, has de fer una cua per­què han mun­tat una comis­sa­ria mòbil allà on anti­ga­ment feien cris­pe­tes. Una vega­da com­ple­tat el cicle, et cri­den pel teu nom, et retor­nen la docu­men­ta­ció i et treuen –amb el cap ben alt– de l’edifici, creuant la Via Laie­ta­na i dei­xant-te a l’altra ban­da del cor­dó poli­cial que uti­litzen per allun­yar les mos­tres de soli­da­ri­tat de la gent que t’espera amb els braços oberts.

Aquest és el pro­cés, però, de mica en mica, comen­cem a obser­var varia­cions. Estan can­sats i aca­ben de come­nçar. A la gent que no col·labora, la tiren a terra i l’aixequen pel coll, l’arrosseguen dels cabells, li recar­go­len les ore­lles per forçar que s’aixequi, l’escanyen amb la porra i fins i tot la col­pe­gen amb bru­ta­li­tat per debi­li­tar la seva resis­tèn­cia. A un com­pany, li fan un trau al front; un altre perd les ulle­res i no les hi tor­nen, i, a una ter­ce­ra, li arren­quen els cabells de tant esti­rar-los-hi. Un cop fora, les arra­co­nen per inti­mi­dar-les, els fan creu­re que mar­xa­ran detin­gu­des. Les agres­sions es barre­gen amb insults, mofes i ame­na­ces. A dins, “L’Estaca” es barre­ja amb crits con­tra la impu­ni­tat; la ràbia és a flor de pell, però la gent es man­té fer­ma i unida.

Gai­re­bé qua­tre hores des­prés de l’inici del des­allot­ja­ment, l’última ocu­pant surt al carrer. Les coses no han sor­tit com pre­vèiem, però un crit anò­nim que sor­tia de la pla­tea men­tre col­pe­ja­ven les nos­tres com­pan­yes tenia raó: “Tranquil·les, ho estem fent molt bé, això és una vic­tò­ria!”. Mal­grat tot, con­ti­nuem aquí. No ens han fet creu­re i, tot i que pen­sen que podran amb nosal­tres, no saben que –com deia la pan­car­ta que pen­ja­va de la faça­na – , jun­tes ho podem tot!

Nil Ribot – Set­ma­na­ri la Directa


[Cas­te­llano]

Ocho y media de la tar­de en la Via Laie­ta­na bar­ce­lo­ne­sa. Tras una mani­fes­ta­ción con­tra los recor­tes socia­les y la refor­ma de las pen­sio­nes, la Asam­blea de Bar­ce­lo­na sor­pren­de a la gen­te pro­pia y extra­ña con la visi­bi­li­za­ción repen­ti­na de la ocu­pa­ción del edi­fi­cio del anti­guo Pala­cio del Cine, que esta­ba aban­do­na­do. Minu­tos más tar­de, las per­sia­nas se abren y se invi­ta a la gen­te a entrar y par­ti­ci­par de la nue­va Casa de la Vaga (Huel­ga). Inquie­tas y emo­cio­na­das, acce­de­mos al que será un espa­cio para ofre­cer alter­na­ti­vas al sis­te­ma que nos esclaviza.

Una vez den­tro, esta­lla la eufo­ria colec­ti­va al ver la impre­sio­nan­te pla­tea del cine, pre­ce­di­da por un ves­tí­bu­lo don­de aún se con­ser­va el bar don­de ‑en tiem­pos de bonan­za eco­nó­mi­ca- se ven­dían palo­mi­tas y refres­cos a las espec­ta­do­ras. La ilu­mi­na­ción hace aún más espec­ta­cu­lar la inmen­si­dad del espa­cio, divi­di­do en cua­tro sec­to­res de asien­tos, sepa­ra­dos por un pasi­llo cen­tral ‑que cru­za la sala des­de la entra­da has­ta la pan­ta­lla- y por un segun­do que va de uno late­ral al otro y cor­ta per­pen­di­cu­lar­men­te ‑por medio del patio de buta­cas- el primero.

Mien­tras la gen­te va toman­do asien­to, dife­ren­tes repre­sen­tan­tes de los sin­di­ca­tos con­vo­can­tes de la huel­ga gene­ral del 27 de enero y un miem­bro de la Asam­blea de Bar­ce­lo­na dan la bien­ve­ni­da a las asis­ten­tes, pre­sen­tan los ejes que guia­rán la acti­vi­dad de la Casa de la Vaga y expo­nen los moti­vos que han lle­va­do a con­vo­car el paro labo­ral. A par­tir de ese momen­to, el micró­fono que­da abier­to y se ini­cia una asam­blea que debe ser­vir para pre­pa­rar la sema­na de movi­li­za­cio­nes. De pron­to, alguien toma la pala­bra y anun­cia que «tem­po­ral­men­te y por moti­vos de segu­ri­dad, se cerra­rá el acce­so a la Casa para espe­rar que los Mos­sos se vayan». La gen­te apo­ya la deci­sión y el espa­cio se cierra.

Pasa­do un rato, empie­za a cre­cer el ner­vio­sis­mo, en medio de infor­ma­cio­nes que apun­tan a que, en el exte­rior, se están pro­du­cien­do car­gas poli­cia­les para dis­per­sar a la gen­te que no ha podi­do acce­der al edi­fi­cio. Los par­la­men­tos cam­bian de sen­ti­do y empie­zan a con­ver­tir­se en lla­ma­mien­tos a la cal­ma y el apo­yo mutuo para hacer fren­te a la pari­ción del mie­do y la gene­ra­li­za­ción de la incer­ti­dum­bre. Pron­to, acti­vis­tas anó­ni­mas empie­zan a infor­mar perió­di­ca­men­te de los acon­te­ci­mien­tos que se pro­du­cen en el exte­rior. La acti­tud de los del inte­rior del cine no varía y, en todo momen­to, nos man­te­ne­mos uni­das, inter­ca­lan­do las inter­ven­cio­nes con can­cio­nes revo­lu­cio­na­rias y lla­ma­mien­tos a la huel­ga general.

Minu­tos antes de las once, se anun­cia la inmi­nen­cia del des­alo­jo y comien­zan las inter­ven­cio­nes para con­sen­suar un plan de acción común para afron­tar la inter­ven­ción poli­cial. Se deci­de uná­ni­me­men­te exi­gir que todas poda­mos salir a la calle de for­ma pací­fi­ca y sin ser iden­ti­fi­ca­das. Tam­bién se crea una comi­sión ‑inte­gra­da por per­so­nas volun­ta­rias- para nego­ciar con los man­dos poli­cia­les cuan­do acce­dan al recinto.

A las once y media, se mate­ria­li­zan los peo­res pro­nós­ti­cos y los pri­me­ros agen­tes de la Bri­ga­da Móvil irrum­pen en la sala por la puer­ta situa­da al lado dere­cho de la pan­ta­lla cine­ma­to­grá­fi­ca. Una vez den­tro, cer­ca de un cen­te­nar de agen­tes se repar­ten en varios flan­cos: para­le­la­men­te a la pan­ta­lla, por el late­ral dere­cho de la sala, a lo lar­go de las puer­tas de acce­so al ves­tí­bu­lo y al pro­pio * hall. La comi­sión nego­cia­do­ra tras­la­da la deci­sión toma­da en la asam­blea a los man­dos del ope­ra­ti­vo al mis­mo tiem­po que dos agen­tes de pai­sano enca­pu­cha­das regis­tran el espa­cio y a todas las asis­ten­tes con una cáma­ra. No hay lugar para la nego­cia­ción, los man­dos recha­zan nues­tra ofer­ta, tachan de «impo­si­ble» la opción de salir de allí sin ser iden­ti­fi­ca­das y nos chan­ta­jean con la ofer­ta que, si acce­de­mos a sus deman­das, no sere­mos denunciadas.

Des­pués de que nues­tras nego­cia­do­ras nos trans­mi­tan la deci­sión, todas a una, deci­di­mos que no nos iden­ti­fi­ca­re­mos y que, en su caso, debe­rán lle­var las cua­tro­cien­tas per­so­nas a comi­sa­ría para poder hacer­lo. En ese momen­to, los repre­sen­tan­tes sin­di­ca­les toman la pala­bra de nue­vo y afir­man: «No esta­mos come­tien­do nin­gún deli­to, esto es una asam­blea pre­pa­ra­to­ria de la huel­ga gene­ral con­vo­ca­da legal­men­te y esta­mos ejer­cien­do unos dere­chos fun­da­men­ta­les ampa­ra­dos en su Cons­ti­tu­ción». Con­tun­den­te y taxa­ti­va, todas res­pon­de­mos que esta inter­ven­ción con una ova­ción atro­na­do­ra. Las posi­cio­nes se man­tie­nen ina­mo­vi­bles mien­tras los agen­tes suben el volu­men de sus *wal­kie-tal­kies para impe­dir que todo el mun­do escu­che las inter­ven­cio­nes de las com­pa­ñe­ras. Nos ame­na­zan dicién­do­nos que, si no cola­bo­ra­mos, sere­mos denun­cia­das por resis­ten­cia. «Que nos juz­guen a todas!», Gri­ta un espon­tá­neo, evi­den­cian­do que ‑por fin- hemos per­di­do el miedo.

De repen­te y sin más pala­bra, las per­so­nas para­pe­ta­das en el sec­tor izquier­do de las buta­cas más pró­xi­mas a las puer­tas del ves­tí­bu­lo empie­zan a ser des­alo­ja­das una por una por dos anti­dis­tur­bios. En un ambien­te impreg­na­do de ten­sión, te invi­tan a aban­do­nar la sala y, si no cola­bo­ras, ya tie­nen excu­sa: te cogen como un poli­chi­ne­la y, sin con­tem­pla­cio­nes, te sacan el ves­tí­bu­lo. A par­tir de ahí, todo es des­con­cer­tan­te, sólo hay una puer­ta abier­ta que no deja entre­ver prác­ti­ca­men­te nada, nadie sabe qué pasa una vez aban­do­nas la pla­tea. Empe­za­mos a hacer lla­ma­das a la gen­te que ya está fue­ra y nos dicen que ‑quie­ras o no te toman la docu­men­ta­ción y la lle­van a sus com­pa­ñe­ros para iden­ti­fi­car­te y ano­tar tus datos. Mien­tras espe­ras, tie­nes que hacer una cola por­que han mon­ta­do una comi­sa­ría móvil don­de anti­gua­men­te hacían palo­mi­tas. Una vez com­ple­ta­do el ciclo, te lla­man por tu nom­bre, te devuel­ven la docu­men­ta­ción y te sacan ‑con la cabe­za bien alta- del edi­fi­cio, cru­zan­do la Via Laie­ta­na y deján­do­te otro lado del cor­dón poli­cial que uti­li­zan para ale­jar las mues­tras de soli­da­ri­dad de la gen­te que te espe­ra con los bra­zos abiertos.

Este es el pro­ce­so, pero, poco a poco, empe­za­mos a obser­var varia­cio­nes. Están can­sa­dos y aca­ban de empe­zar. A la gen­te que no cola­bo­ra, la tiran al sue­lo y la aga­rran por el cue­llo, lo arras­tran de los cabe­llos, le retuer­cen las ore­jas para for­zar que se levan­te, la estran­gu­lan con la porra e inclu­so la gol­pean con bru­ta­li­dad para debi­li­tar su resis­ten­cia. A un com­pa­ñe­ro, le hacen una bre­cha en la fren­te, otro pier­de las gafas y no se las devuel­ven, y, a una ter­ce­ra, le arran­can el pelo de tan­to tirar de él. Una vez fue­ra, las arrin­co­nan para inti­mi­dar­las, les hacen creer que mar­cha­rán dete­ni­das. Las agre­sio­nes se mez­clan con insul­tos, bur­las y ame­na­zas. Den­tro, «L’Es­ta­ca» se mez­cla con gri­tos con­tra la impu­ni­dad, la rabia está a flor de piel, pero la gen­te se man­tie­ne fir­me y unida.

Casi cua­tro horas des­pués del ini­cio del des­alo­jo, la últi­ma ocu­pan­te sale a la calle. Las cosas no han sali­do como pre­veía­mos, pero un gri­to anó­ni­mo que salía de la pla­tea mien­tras gol­pea­ban nues­tras com­pa­ñe­ras tenía razón: «Tran­qui­los, lo esta­mos hacien­do muy bien, esto es una vic­to­ria». A pesar de todo, segui­mos aquí. No nos han hecho creer y, aun­que pien­san que podrán con noso­tros, no saben que ‑como decía la pan­car­ta que col­ga­ba de la fachada‑, jun­tas pode­mos todo!

Nil Ribot – Set­ma­na­ri la Directa

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *