Actua­li­tat set­ma­nal de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta- LLi​ber​tat​.Cat

Lli​ber​tat​.cat un ofe­reix un recull dels fets més lle­gits i des­ta­ca­bles al si de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta durant els últims set dies.

Aques­ta set­ma­na les notí­cies més segui­des han estat de temes diver­sos. Entre les més impor­tants tro­bem la vaga gene­ral del pro­per dia 27 de gener al Prin­ci­pat, el segui­ment del 30‑D a Pal­ma i les noves llis­tes que es van pre­sen­tant de la CUP per les municipals.

En pri­mer lloc, la jor­na­da nacio­nal de llui­ta del pro­per 27 de gener i vaga gene­ral al Prin­ci­pat, ha estat con­vo­ca­da per la COS per la refor­ma de les pen­sions i les reta­lla­des socials. Final­ment, la vaga es redui­rà al prin­ci­pat i és con­vo­ca­da per la CGT, CNT, COS i Soli­da­ri­tat Obre­ra. Aques­ta jor­na­da nacio­nal de llui­ta i la vaga gene­ral se sumen a la cam­pan­ya de mobi­litza­cions socials que hi ha pre­vis­ta per aquest mes i que pre­tén posar fi a les reta­lles socials, de les pen­sions i del dret a jubi­la­ció, que el govern espan­yol vol anun­ciar el pro­per 28 de gener. A més, aques­ta con­vo­ca­tò­ria pre­tén reco­llir el des­con­ten­ta­ment popu­lar que pro­vo­quen aques­tes mesu­res del govern espan­yol i ofe­rir una opor­tu­ni­tat a tot el con­junt de la pobla­ció de mos­trar el rebuig abans de que aques­tes mesu­res s’aprovin.

En segon lloc, el segui­ment del cas del ferit del 30‑D a Pal­ma, es pot con­fir­mar que aquest era un guàr­dia civil reti­rat el qual va inten­tar agre­dir a una mani­fes­tant. Les inves­ti­ga­cions de la poli­cia espan­yo­la per aquest cas es van cen­trar en bus­car un mem­bre del ser­vei d’or­dre que fos cor­pu­lent però no en el nucli de pro­vo­ca­dors, els quals van ini­ciar els inci­dents, el guàr­dia civil reti­rat i Anto­ni Marí, un cone­gut ultra­dre­tà. Un d’a­quests, en con­cret el guàr­dia civil, va ser qui va ini­ciar els alda­rulls pro­duïts al final de la mani­fes­ta­ció quan aquest va inten­tar agre­dir una al·lota, par­ti­ci­pant de la mani­fes­ta­ció. A més, l’ul­tra­dre­tà Anto­ni Marí, va ser qui va lla­nçar una cadi­ra con­tra la mani­fes­ta­ció. En ter­cer lloc, la CUP de Llei­da va fer publi­ques les cinc per­so­nes que enca­pça­la­ran la llis­ta a les prò­xi­mes elec­cions muni­ci­pals. Aquests seran Esther San­cho, Ramon Usall, Mario­na Lla­do­no­sa, Ferran Dal­mau i Rubèn Gavi­là. Segueix a l’es­pe­ra la publi­ca­ció de la res­ta d’in­te­grants de les llis­tes per les pro­pe­res elec­cions de la Pae­ria al maig. Aques­ta llis­ta, així com les 5 per­so­nes cita­des, està inte­gra­da per gent tre­ba­lla­do­ra i inse­ri­da en els movi­ments socials i el tei­xit asso­cia­tiu de la ciu­tat. Això és així com a mos­tra del seu com­pro­mís amb els sec­tors popu­lars llei­da­tans i la trans­for­ma­ció social des d’un posi­cio­na­ment d’esquerres.
A més d’a­ques­tes, hi ha hagut altres notí­cies remar­ca­bles durant la set­ma­na. Entre les més impor­tants des­ta­quem: l’home­nat­ge al 13‑D per part de la CUP del Pla de l’Es­tany, la repe­ti­da cen­su­ra del PP a una expo­si­ció al País Valen­cià, la suma de Lli​ber​tat​.cat a una ini­cia­ti­va de suport a Apur​tu​.org, el nou You­tu­be en cata­là, l’agres­sió per­ma­nent que pateix Eus­kal Herria, mal­grat l’a­ban­do­na­ment de les armes per part d’E­TA, la cam­pan­ya de Mau­lets recep­tant «con­su­mi­na» als malalts afec­tats per les rebai­xes i l’adhe­sió de Joves de Mallor­ca per la Llen­gua al mani­fest de l’IES Pau Casesnoves.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *