Actua­li­tat set­ma­nal de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta- LLi​ber​tat​.Cat

Lli​ber​tat​.cat un ofe­reix un recull dels fets més lle­gits i des­ta­ca­bles al si de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta durant els últims set dies.

Aques­ta set­ma­na les notí­cies més segui­des han estat de temes diver­sos. Entre les més impor­tants tro­bem la vaga gene­ral del pro­per dia 27 de gener al Prin­ci­pat, el segui­ment del 30‑D a Pal­ma i les noves llis­tes que es van pre­sen­tant de la CUP per les municipals.

En pri­mer lloc, la jor­na­da nacio­nal de llui­ta del pro­per 27 de gener i vaga gene­ral al Prin­ci­pat, ha estat con­vo­ca­da per la COS per la refor­ma de les pen­sions i les reta­lla­des socials. Final­ment, la vaga es redui­rà al prin­ci­pat i és con­vo­ca­da per la CGT, CNT, COS i Soli­da­ri­tat Obre­ra. Aques­ta jor­na­da nacio­nal de llui­ta i la vaga gene­ral se sumen a la cam­pan­ya de mobi­litza­cions socials que hi ha pre­vis­ta per aquest mes i que pre­tén posar fi a les reta­lles socials, de les pen­sions i del dret a jubi­la­ció, que el govern espan­yol vol anun­ciar el pro­per 28 de gener. A més, aques­ta con­vo­ca­tò­ria pre­tén reco­llir el des­con­ten­ta­ment popu­lar que pro­vo­quen aques­tes mesu­res del govern espan­yol i ofe­rir una opor­tu­ni­tat a tot el con­junt de la pobla­ció de mos­trar el rebuig abans de que aques­tes mesu­res s’aprovin.

En segon lloc, el segui­ment del cas del ferit del 30‑D a Pal­ma, es pot con­fir­mar que aquest era un guàr­dia civil reti­rat el qual va inten­tar agre­dir a una mani­fes­tant. Les inves­ti­ga­cions de la poli­cia espan­yo­la per aquest cas es van cen­trar en bus­car un mem­bre del ser­vei d’or­dre que fos cor­pu­lent però no en el nucli de pro­vo­ca­dors, els quals van ini­ciar els inci­dents, el guàr­dia civil reti­rat i Anto­ni Marí, un cone­gut ultra­dre­tà. Un d’a­quests, en con­cret el guàr­dia civil, va ser qui va ini­ciar els alda­rulls pro­duïts al final de la mani­fes­ta­ció quan aquest va inten­tar agre­dir una al·lota, par­ti­ci­pant de la mani­fes­ta­ció. A més, l’ul­tra­dre­tà Anto­ni Marí, va ser qui va lla­nçar una cadi­ra con­tra la mani­fes­ta­ció. En ter­cer lloc, la CUP de Llei­da va fer publi­ques les cinc per­so­nes que enca­pça­la­ran la llis­ta a les prò­xi­mes elec­cions muni­ci­pals. Aquests seran Esther San­cho, Ramon Usall, Mario­na Lla­do­no­sa, Ferran Dal­mau i Rubèn Gavi­là. Segueix a l’es­pe­ra la publi­ca­ció de la res­ta d’in­te­grants de les llis­tes per les pro­pe­res elec­cions de la Pae­ria al maig. Aques­ta llis­ta, així com les 5 per­so­nes cita­des, està inte­gra­da per gent tre­ba­lla­do­ra i inse­ri­da en els movi­ments socials i el tei­xit asso­cia­tiu de la ciu­tat. Això és així com a mos­tra del seu com­pro­mís amb els sec­tors popu­lars llei­da­tans i la trans­for­ma­ció social des d’un posi­cio­na­ment d’esquerres.
A més d’a­ques­tes, hi ha hagut altres notí­cies remar­ca­bles durant la set­ma­na. Entre les més impor­tants des­ta­quem: l’home­nat­ge al 13‑D per part de la CUP del Pla de l’Es­tany, la repe­ti­da cen­su­ra del PP a una expo­si­ció al País Valen­cià, la suma de Lli​ber​tat​.cat a una ini­cia­ti­va de suport a Apur​tu​.org, el nou You­tu­be en cata­là, l’agres­sió per­ma­nent que pateix Eus­kal Herria, mal­grat l’a­ban­do­na­ment de les armes per part d’E­TA, la cam­pan­ya de Mau­lets recep­tant «con­su­mi­na» als malalts afec­tats per les rebai­xes i l’adhe­sió de Joves de Mallor­ca per la Llen­gua al mani­fest de l’IES Pau Casesnoves.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *