27‑G: Vaga gene­ral als Paï­sos Cata­lans, Gali­za i Eus­kal Herria

cartellpensionsperenviarEus­kal Herria, Gali­za i els Paï­sos Cata­lans s’u­ni­ran en un clam anti­ca­pi­ta­lis­ta con­tra el l’es­tat espan­yol i con­tra el capi­tal el pro­per 27 de gener, un dia abans que el Con­grés deba­ti la refor­ma de les pensions. 

Al nos­tre país però, la debi­li­tat sin­di­cal no per­met asse­gu­rar l’è­xit de la revol­ta a nivell nacio­nal, ja que qui ha con­vo­cat la vaga gene­ral és la CGT i només a Cata­lun­ya. De la seva ban­da, la COS ha fet una cri­da aquest dijous a tirar enda­vant una jor­na­da de llui­ta arreu dels Paï­sos Cata­lans el 27 de gener.

En la seva línia d’a­liar-se amb el capi­tal, els sin­di­cats majo­ri­ta­ris ja han anun­ciat que no con­vo­ca­ran una vaga gene­ral aquest mes, fet que obli­ga­ria a pro­pug­nar una inten­sa unió d’am­plis sec­tors en llui­ta dels Paï­sos Cata­lans per garan­tir la con­vo­ca­tò­ria arreu. Tal com posa de mani­fest Enda­vant-OSAN en la seva pro­pos­ta per un nou marc de llui­ta, CCOO i UGT són, als Paï­sos Cata­lans, «orga­nitza­cions ampla­ment majo­ri­tà­ries en el movi­ment obrer», fet que con­di­cio­na l’è­xit d’u­na con­vo­ca­tò­ria de vaga gene­ral al nos­tre país si no és emi­nent­ment nacio­nal i social­ment ben arti­cu­la­da. Aquí rauen les dife­rèn­cia amb les vagues d’Eus­kal Herria i Gali­za, paï­sos que gau­dei­xen de sin­di­cats nacio­nals i de classe.

La CGT tira pel dret

S’ha sabut aquest dijous, tot i que no enca­ra no hi ha con­vo­ca­tò­ria públi­ca. La CGT ha deci­dit con­vo­car vaga gene­ral pel 27 de gener al Prin­ci­pat de Cata­lun­ya con­tra la reta­lla­da dels drets a pen­sions que el govern espan­yol pre­tén apro­var l’en­de­mà. Aquest diven­dres la CGT ha de deci­dir si con­vo­ca la vaga gene­ral a tot l’Es­tat, però segons han expli­cat fonts del sin­di­cat a Lli​ber​tat​.cat, a Cata­lun­ya la vaga es man­tin­drà tant si a nivell esta­tal es con­vo­ca com si no. Les con­fe­de­ra­cions voten aquest diven­dres a Madrid si es con­vo­ca vaga gene­ral de caràc­ter estatal.

Aquest marc sin­di­cal con­di­cio­na els Paï­sos Cata­lans a la con­vo­ca­tò­ria d’u­na vaga gene­ral a tot l’Es­tat, ja que si la CGT només con­vo­ca al Prin­ci­pat el País Valen­cià i les Illes depen­drien úni­ca­ment d’al­tres sin­di­cats com­ba­tius, ja que els majo­ri­ta­ris ja han anun­ciat que no convocaran.

Tota la res­pon­sa­bi­li­tat de mobi­litza­ció pels sin­di­cats combatius 

jpg_cgtpensionsLa CGT va obrir el mes pas­sat un pro­cés de dià­leg amb les orga­nitza­cions sin­di­cals i socials amb l’ob­jec­tiu que aques­ta con­vo­ca­tò­ria de vaga gene­ral «sigui com­par­ti­da, con­vo­ca­da, secun­da­da i assu­mi­da pel màxim nom­bre pos­si­ble d’aquestes orga­nitza­cions». Per la CGT, és res­pon­sa­bi­li­tat dels sin­di­cats que aques­ta pre­te­sa refor­ma de les pen­sions obtin­gui una res­pos­ta con­tun­dent que posi fre a la dic­ta­du­ra dels mer­cats. El fet que final­ment la CGT hagi con­vo­cat posa de mani­fest que hi ha hagut diver­ses adhe­sions d’or­ga­nitza­cions socials, polí­ti­ques i sin­di­cals, tot i que enca­ra no s’han deta­llat. De la seva ban­da, tant CCOO com UGT han des­car­tat la pos­si­bi­li­tat de vaga «per­què hi ha expec­ta­ti­ves d’a­cord amb el govern espan­yol», en la seva línia d’a­liar-se amb el capi­tal i dei­xar tirats els tre­ba­lla­dors i els seus drets; un greu pro­ble­ma en el cas dels Paï­sos Cata­lans per­què ate­sa la man­ca d’un sin­di­cat nacio­nal són els dos sin­di­cats amb més poder de convocatòria.

Segons han expli­cat fonts de la ple­nà­ria de la CGT a Bar­ce­lo­na que ha apro­vat la con­vo­ca­tò­ria de vaga gene­ral, cada fede­ra­ció del sin­di­cat es reu­ni­rà amb aque­lles orga­nitza­cions amb les que tre­ba­lla nor­mal­ment per tal d’ac­tuar con­jun­ta­ment però a nivell local. D’a­ques­ta mane­ra, es crea­rien un con­junt d’as­sem­blees i/​o coor­di­na­do­res locals que mobi­litza­rien les seves res­pec­ti­ves àrees d’ac­tua­ció i la CGT les cohe­sio­na­ria a nivell no nacio­nal, però sí de Cata­lun­ya. En aquest sen­tit, la CGT de Bar­ce­lo­na es coor­di­na­rà amb l’As­sem­blea de Bar­ce­lo­na i d’al­tres col·lectius, a Llei­da amb l’As­sem­blea de Col·lectius pel Repar­ti­ment del Tre­ball i la Rique­sa de Llei­da; al Garraf i al Pene­dès amb l’As­sem­blea pels Drets Socials; a Terras­sa amb l’As­sem­blea Popu­lar; al Camp amb la Coor­di­na­do­ra Repar­tim el Tre­ball i la Rique­sa; a Giro­na amb la Mesa Cívi­ca pels Drets Socials de Giro­na; a Saba­dell i al Vallès Orien­tal amb els movi­ments socials i sin­di­cals anti­ca­pi­ta­lis­tes de Saba­dell, etc.

La set­ma­na que ve, mobi­litza­cions a tot el país com a pre­lu­di de la vaga general

Del 20 al 22 de gener se cele­bra­ran pro­tes­tes arreu dels Paï­sos Cata­lans sota el lema «Atu­rem la reta­lla­da de les pen­sions. Ja n’hi ha prou! Les nos­tres vides no són un nego­ci». La CUP tam­bé fa una cri­da a sumar-se a les convocatòries.

Recull de con­vo­ca­tò­ries (per Enda­vant-OSAN):

 • Bar­ce­lo­na: Mani­fes­ta­ció 22 de gener a les 17h.
 • Pal­ma de Mallor­ca: Bici­cle­ta­da 8 gener i Mani­fes­ta­ció 29 gener.
 • Valèn­cia: Mani­fes­ta­ció dijous 27 de gener a les 19h.
 • Terras­sa: Con­cen­tra­ció 21 de gener a les 20h.
 • Llei­da: Mani­fes­ta­ció 20 de gener a les 19h.
 • Giro­na: Con­cen­tra­ció 20 de gener a les 20h.
 • Ala­cant: Repar­ti­ment de pam­flets el 8 i 15 de gener. Piquets infor­ma­tius 22 de gener.
 • Reus: Mani­fes­ta­ció 21 de gener.
 • Saba­dell: Tau­les infor­ma­ti­ves del 17 al 21. Roda de prem­sa local el 20 de gener a les 13h.
 • Cas­te­lló de la Pla­na: Repar­ti­ment de dia­ris i pam­flets del 17 al 21 de gener.
 • Vila­fran­ca del Pene­dès: Jor­na­da pels drets socials el 15 de gener.
 • Ampos­ta i Tor­to­sa: Repar­ti­ment de dia­ris i pam­flets del 17 al 21 de gener.
 • Clot (Bar­ce­lo­na): Tau­les Infor­ma­ti­ves el 15 de gener i 18 de gener. Cer­ca­vi­la pel barri 21 de gener.
 • Raval (Bar­ce­lo­na): Cer­ca­vi­la diven­dres 21 de gener.
 • Grà­cia (Bar­ce­lo­na): Con­cert pels drets socials dis­sab­te 22 de gener.
 • Xàti­va: Con­cen­tra­ció diven­dres 21 de gener a les 20h.
 • Dia 25 de gener: Jor­na­da d’accions descentralitzades.
 • Dia 27 de gener: Jor­na­da de mobi­litza­ció gene­ral en punts neu­ràl­gics arreu del territori

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *