Actua­li­tat set­ma­nal de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta- LLi​ber​tat​.Cat

Lli​ber​tat​.cat us ofe­reix un recull dels fets més lle­gits i des­ta­ca­bles al si de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta durant els últims set dies.

Aques­ta set­ma­na les notí­cies més segui­des per les lec­to­res han estat del més varia­des. En pri­mer lloc, el més seguit ha estat l’ar­ti­cle on s’ex­pli­ca­va que el secre­ta­ri de Rela­cions Inter­na­cio­nals de CDC, Car­les Llo­rens, havia legi­ti­mat els crims de l’e­xèr­cit marro­quí al Sàha­ra. Aquest ho va fer en un arti­cle al dia­ri Ara on qües­tio­na­va les matan­ces de civils durant el «des­allot­ja­ment» dels terri­to­ris ocupats.

A més, no tenint-ne prou amb això, Car­les Llo­rens en aquest arti­cle cul­pa­bi­litza­va els perio­dis­tes, l’Is­lam i els pro­pis sah­rauís de la mata­nça d’Al-Aaiun. La sego­na notí­cia més segui­da d’a­quests últims set dies, ha estat la nova ocu­pa­ció de l’As­sem­blea de Joves de les Corts. Des­prés del des­allot­ja­ment del Casal Popu­lar de les Corts 285, l’AJLC ha ocu­pat un espai al carrer Taquí­graf Serra nº 27 de Bar­ce­lo­na, on podran con­ti­nuar el pro­jec­te que van come­nçar fa 4 anys.

Una altra notí­cia segui­da de la set­ma­na ha estat en la que la CUP de Bar­ce­lo­na es soli­da­ritza­va amb els joves de l’AJLC detin­guts per inten­tar ocu­par un immo­ble de la Colò­nia Cas­tells. L’AJLC tenia inten­ció de reha­bi­li­tar-lo i obrir-hi un nou casal. Uns dies més tard, agents dels Mos­sos d’Es­qua­dra van dete­nir a dos joves que esta­ven reha­bi­li­tant l’es­pai. No obs­tant, aquests van ser alli­be­rats sen­se cap càrrec degut a que es va trac­tar d’u­na deten­ció il·legal. És per això que la CUP ha mos­trat el seu suport als qui volen «sal­var la Colò­nia Cas­tells de l’ur­ba­nis­me sal­vat­ge i depre­da­dor de l’A­jun­ta­ment de Bar­ce­lo­na» i els ani­men a «seguir llui­tant en defen­sa del patri­mo­ni his­tò­ric i obrer de la ciutat».

A part d’a­ques­tes, hi ha hagut altres notí­cies impor­tants aques­ta set­ma­na. Entre elles des­ta­quen com col·lectius del País Valen­cià s’or­ga­nitzen per dema­nar prem­sa en cata­là, l’estre­na de la boti­ga on-line del grup alcoià Verd­Cel mit­ja­nçant la web de Més­de­mil, la pro­pos­ta de la CUP de Giro­na d’instal·lar de cen­drers públics a les pape­re­res, la repe­ti­ció de la per­for­man­ce femi­nis­ta de Cau de Llu­nes repri­mi­da fa 2 anys, com «Tan­quem Con­frents» ha pro­mo­gut una cam­pan­ya a la xar­xa per evi­tar la reno­va­ció de la lli­cèn­cia o la bici­cle­ta­da con­tra les reta­lla­des socials que es va fer a Palma. 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *