Lluís Sales (CUP): «El nos­tre objec­tiu és dotar l’in­de­pen­den­tis­me de con­tin­gut social»- Entre­vis­ta de Dia­rio Liber­da­de, ver­sion en cata­lan de LLi​ber​tat​.Cat

141210_entrevistalluis3«La nos­tra pro­pos­ta con­sis­teix a enfor­tir l’in­de­pen­den­tis­me social­ment i fer-lo atrac­tiu i par­ti­ci­pa­tiu a les clas­ses popu­lars». Així es pre­sen­ta la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP). Lluís Sales, mem­bre del Secre­ta­riat Nacio­nal d’a­ques­ta organ­ti­za­ció, ha expli­cat en una entre­vis­ta a Diá­rio Liber­da­de que la llui­ta de la CUP és «que l’in­de­pen­den­tis­me assu­mei­xi la defen­sa dels drets de les clas­ses popu­lars i del marc nacio­nal complet». 

«Tre­ba­llem per millo­rar les con­di­cions de les clas­ses popu­lars», ha expli­cat Sales al por­tal gallec, on ha par­lat del crei­xe­ment de la CUP -«volem ser la casa comu­na de la Uni­tat Popu­lar»- i ha ana­litzat el pano­ra­ma polí­tic del Prin­ci­pat des­prés de les elec­cions del 28‑N.

La CUP aspi­ra a ser «la casa comu­na de la Uni­tat Popu­lar», segons ha rela­tat Sales al Diá­rio Liber­da­de, sota dos parà­me­tres bàsics que són el dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció inalie­na­ble a la nació cata­la­na i el dret a la jus­tí­cia social i la defen­sa dels inter­es­sos de les clas­ses popu­lars. «Aquí s’hi aple­guen mol­tes per­so­nes i la con­jun­tu­ra de cri­si sis­tè­mi­ca i polí­ti­ca actual farà que cada vega­da siguin més», ha assenyalat.

De la seva ban­da, Sales ha remar­cat que la CUP té «dues àni­mes», una d’àm­bit estric­ta­ment local i una altra d’àm­bit nacio­nal «que ara come­nça a cami­nar». En aquest sen­tit, subratlla que a dife­rèn­cia d’al­tres for­ma­cions polí­ti­ques, «la nos­tra estruc­tu­ra no està des­vin­cu­la­da de l’ac­ció local».

L’ob­jec­tiu de la CUP és la inde­pen­dèn­cia i el socia­lis­me, el dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció i la jus­tí­cia social, ha rela­tat. Horitzons pels quals la for­ma­ció està tre­ba­llant ins­ti­tu­cio­nal­ment amb la pre­sèn­cia de regi­dors als ajun­ta­ments, «tots ells a l’o­po­si­ció per ara». Segons Sales això té les seves limi­ta­cions per­què els temes trac­tats als muni­ci­pis es limi­ten a l’àm­bit muni­ci­pal, però tam­bé des d’a­quí «inten­tem millo­rar les con­di­cions de les clas­ses popu­lars». És més, la CUP ha acon­se­guit, afir­ma el repre­sen­tant, «fer entrar el sis­te­ma en tota clas­se de con­tra­dic­cions des del nivell més local».

Aug­ment de l’independentisme

Sales ha cons­ta­tat l’aug­ment de l’in­de­pen­den­tis­me mal­grat els resul­tats de les elec­cions al Par­la­ment de Cata­lun­ya, que van aca­bar amb un crei­xe­ment de la dre­ta i l’ex­tre­ma dre­ta i un càs­tig al tri­par­tit «per la seva ges­tió desas­tro­sa», tal com ha des­ta­cat. Al carrer, però, hi ha «un aug­ment de l’in­de­pen­den­tis­me quan fa deu anys era utò­pic». Segons ha expli­cat al por­tal gallec, «l’in­de­pen­den­tis­me fa uns anys era una idea qua­si utò­pi­ca i romàn­ti­ca defen­sa­da fins a les últi­mes con­se­qüèn­cies», men­tre que ara «ha trans­cen­dit l’es­que­rra i ha anat cap a la dre­ta», fet que ha donat com a con­se­qüèn­cia la irrup­ció de «grups empre­sa­rials neo­li­be­rals que defen­sen la con­ve­nièn­cia de mar­xar de l’es­tat espan­yol». «Això és un fet que hem d’as­su­mir», ha dit.

En aquest con­text, el paper de la CUP és «enfor­tir l’in­de­pen­den­tis­me de con­tin­gut social i fer-lo atrac­tiu i par­ti­ci­pa­tiu a les clas­ses popu­lars, fent-los evi­dent que la inde­pen­dèn­cia pot millo­rar la seva situa­ció socio­eco­nò­mi­ca, labo­ral, de defen­sa del medi ambient…». A més, a dife­rèn­cia d’al­tres pro­pos­tes inde­pen­den­tis­tes, la CUP apos­ta, segons ha res­sal­tat, en la defen­sa de l’àm­bit nacio­nal com­plet. «El nos­tre pro­jec­te és per al con­junt dels Paï­sos Cata­lans», ha asse­gu­rat Sales, que ha afe­git que el paper de la CUP és ara «seguir crei­xent polí­ti­ca­ment des d’u­na fer­ma llui­ta ideo­lò­gi­ca en el marc de l’aug­ment de l’in­de­pen­den­tis­me per tal que assu­mei­xi la defen­sa dels drets de les clas­ses popu­lars i la defen­sa del marc nacio­nal complet».

Una pro­pos­ta que està reei­xint, ja que la CUP ha sofert un crei­xe­ment expo­nen­cial en els darrers temps, i té una bona pre­vi­sió de crei­xe­ment a les muni­ci­pals del maig. En aquest sen­tit, Sales ha des­ta­cat les bones pers­pec­ti­ves a les capi­tals de comar­ca, viles grans i ciu­tats peti­tes del cin­tu­ró metro­po­li­tà, «on podem seguir crei­xent». Així, ha asse­ve­rat que en algu­nes loca­li­tats la CUP ha acon­se­guit con­di­cio­nar governs de llar­ga dura­ció de CiU o el PSC «apor­tant aire fresc a l’a­jun­ta­ment». «La CUP està sent clau de can­vis» en molts ajun­ta­ments, ha relatat.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *