La CUP par­ti­ci­pa a la pre­sen­ta­ció de l’A­cord Demo­crà­tic gallec en repre­sen­ta­ció dels Paï­sos Cata­lans – Lli​ber​tat​.cat

L’ADN vol esde­ve­nir una alter­na­ti­va al pro­cés de refor­ma esta­tu­tà­ria que viu Gali­za. En aquest sen­tit, el docu­ment se sus­ten­ta sobre el prin­ci­pi que «la sobi­ra­nia polí­ti­ca de Gali­za corres­pon exclu­si­va­ment al poble gallec» i es basa en vuit punts bàsics del movi­ment auto­de­ter­mi­nis­ta. El mani­fest està ava­lat per deu orga­nitza­cions dife­rents i sig­ni­fi­ca l’i­ni­ci d’un pro­cés popu­lar cap a l’autodeterminació.

La pre­sen­ta­ció, que va tenir lloc en el marc de la cele­bra­ció de l’ac­te cen­tral de Cau­sa Gali­za ‑titu­lat «Des­prés de tren­ta anys de frau esta­tu­ta­ri, l’ú­ni­ca alter­na­ti­va segueix sent l’au­to­de­ter­mi­na­ció»-, va coin­ci­dir amb la com­me­mo­ra­ció del tren­tè ani­ver­sa­ri de la no apro­va­ció en refe­rèn­dum de l’Es­ta­tut d’Au­to­no­mia gallec.

L’es­cip­tor Séchu Sen­de va donar el tret de sor­ti­da a l’ac­te, que va tenir lloc a un Palau de Cul­tu­ra de Pon­te­ve­dra ple de gom a gom i que va comp­tar amb les actua­cions musi­cals de Pel de Noz. L’ac­te va come­nçar amb dos home­nat­ges a Ale­xan­dre Bóve­da a càrrec del seu fill i vice­pre­si­dent de l’en­ti­tat que por­ta el seu nom, Xosé Luis Bóve­da, i de José Manuel San-Mar­tin Bouça Mar­tinho, a càrrec de Joám Lopes, his­tò­ric mili­tant inde­pen­den­tis­ta i sin­di­ca­lis­ta de la CIG.

Suport inter­na­cio­na­lis­ta al pro­cés d’au­to­de­ter­mi­na­ció gallec
L’ac­te va comp­tar tam­bé amb pre­sèn­cia inter­na­cio­na­lis­ta per tal de donar suport a l’ADN gallec. Així, dele­ga­cions pro­vi­nents dels Paï­sos Cata­lans, el País Basc i el Sàha­ra Occi­den­tal van apel·lar al dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció dels pobles opri­mits. Olalha Barro i Cha­ro Lopes, mem­bres de Cau­sa Gali­za, van pre­sen­tar els punts de l’A­cord Demo­crà­tic Nacio­nal acom­pan­yats per repre­sen­tants d’al­tres orga­nitza­cions polí­ti­ques sig­nants del manifest.

Brau­lio Ama­ro, por­ta­veu de Cau­sa Gali­za, va par­lar de les Bases Demo­crà­ti­ques Galle­gues, ante­ce­dent de Cau­sa Gali­za. Ho va fer acom­pan­yat dels repre­sen­tants d’al­tres pobles sot­me­sos per l’es­tat espan­yol. En aquest sen­tit, Marc Sallas, en repre­sen­ta­ció dels Paï­sos Cata­lans, va donar suport al mani­fest jun­ta­ment amb Asier Altu­na, mem­bre de l’Es­que­rra Aber­tza­le, i Moha­me­du Elhi­ba, sub­de­le­gat sah­rauí a Galiza.

L’ADN enu­me­ra els punts mínims de rei­vin­di­ca­ció sobi­ra­nis­ta galle­ga com a alter­na­ti­va a la refor­ma esta­tu­tà­ria i és el pri­mer pas d’un pro­cés de dià­leg amb els dife­rents agents socials, sin­di­cals i polí­tics per donar a conèi­xer la pro­pos­ta i enri­quir-la amb les seves con­tri­bu­cions i anar sumant així adhe­sions d’am­plis sec­tors populars.

L’him­ne nacio­nal gallec i un home­nat­ge a l’es­tà­tua d’A­le­xan­dre Bóve­da, màr­tir de la llui­ta inde­pen­den­tis­ta galle­ga, van clou­re l’acte.

Entre les orga­nitza­cions que donen suport a la ini­cia­ti­va de Cau­sa Gali­za hi ha Move­men­to pola Base, Espaço Irman­dinho, Fren­te Popu­lar Gale­ga, Par­ti­do Comu­nis­ta do Povo Gale­go, Colec­ti­vo Nacio­na­lis­ta de Marín, Cei­var, Adian­te, Assem­bleia da Moci­da­de Inde­pen­den­tis­ta, Con­fe­de­ra­ción Uni­ta­ria dos Tra­ba­lla­do­res e Redes Escarlata.

sallasgaliza

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *