Femi­nis­mo isla­mi­koa-Kro­ni­ka- Askapena

  Yaratullah MonturiolEma­ku­meak, erre­sis­ten­tzia eta errebeldia

  Aska­pe­nak, GITE-IPE­Sek eta Bil­gu­ne Femi­nis­tak Ema­ku­meak, Erre­sis­ten­tzia eta Erre­bel­dia jar­du­nal­diak anto­la­tu dituz­te. Igo­rren, pasa den aben­dua­ren 14an, femi­nis­mo isla­mi­koa­ren ingu­ru­ko hitzal­dian 40 per­tso­na bil­du ziren. Hurren­go egu­nean, aben­dua­ren 15ean, Bil­bon 105 per­tso­na zegoen hitzaldian.

  Hitzal­di hauen bitar­tez, era­bi­le­ra intere­sa­tuan edo ezja­kin­ta­su­nean oina­rri­tu­ta­ko este­reo­ti­po sen­tsa­zio­na­lis­tak eta erre­duk­zio­nis­mo gezur­ti eta fal­tsuak albo bate­ra utzi­ta, isla­miar femi­nis­moa­ren pro­po­sa­men teo­ri­ko eta ideo­lo­gi­koak azter­tu ditu­gu bai­ta mur­gil­tzen den gizar­teen erai­kun­tza­ri egi­ni­ko ekar­pe­na ere. Horre­ta­ra­ko Yara­tu­llah Mon­tu­riol kata­lu­nai­koa, gure­kin izan dugu. Ondo­ren­go lanen egi­lea da: «Tér­mi­nos cla­ve del islam», «Dones a l’is­lam: Autodeterminació»,«Islam y Dere­chos Huma­nos», «Lluer­nes al celo­bert. Anto­lo­gia espi­ri­tual femenina».

  Escu­char la entre­vis­ta con Yara­tu­llah Mon­tu­riol en Tas-tas irra­ti librea:

  »

  Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

  Twitter
  Facebook
  Telegram

  Deja una respuesta

  Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *