Aben­dua­ren 6an Jai egun arrotzei intsumisioa !

Aben­dua­ren 6n Espai­niar Kons­ti­tu­zioa ospatze­ko asmoa duzu ala?

Ikas­le Aber­tza­leak * E.H
Guri behin­tzat Eus­kal Herria­ren exis­ten­tzia bera uka­tu eta zapal­tzen duen kons­ti­tu­zio bat arrotza egi­ten zai­gu; eta beraz, jai egun hau Jai egun arrotz dela esa­ten dugu! Horre­ga­tik, dato­rren Aste­le­he­nean, urte­ro egi­ten dugun moduan, intsu­mi­sio jarre­ra har­tu eta ikas­tetxeak ire­ki­ko ditu­gu! Eta hori egi­tea ezi­nez­ko balitz, gure esko­la pro­pioak erai­ki­ko ditu­gu, Herri Esko­lak buru­tu­ko ditu­gu Eus­kal Herri­ko hamai­ka txo­ko ezberdinetan…
http://​www​.ikas​lea​ber​tza​leak​.org/​?​p​=​837

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *