3.000 per­so­nes es mani­fes­ten a Pal­ma per dema­nar una terra lliu­re- LLi​ber​tat​.Cat

capcaleraMés de 3.000 han reco­rre­gut aquest dijous 30 de des­em­bre els carrers de Pal­ma de Mallor­ca per rei­vin­di­car la inde­pen­dèn­cia dels Paï­sos Cata­lans al crit de «Vis­ca Terra Lliu­re», «Mallor­ca no és Espan­ya», «Ni Fra­nça ni Espan­ya, Paï­sos Catalans».

La mani­fes­ta­ció, con­vo­ca­da per la pla­ta­for­ma 31D, ha comp­tat amb un bloc for­mat per l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta de Mallor­ca (EIM), així com blocs de par­tits polí­tics i d’en­ti­tats. A més, no han fal­tat les càrre­gues de la poli­cia espan­yo­la, expe­ri­men­ta­da en boi­co­tar i gene­rar cris­pa­ció en actes independentistes.

La mar­xa ha estat l’ac­te cen­tral de la Dia­da de Mallor­ca, que es cele­bra aquest diven­dres i que com­me­mo­ra l’en­tra de les tro­pes del rei Jau­me I per con­que­rir l’illa.

eimEl lema esco­llit per l’EIM ha estat «Pels nos­tres drets socials i nacio­nas, Inde­pen­dèn­cia Paï­sos Cata­lans», men­tre que el lema que enca­pça­la­va la mar­xa tam­bé era níti­da­ment inde­pen­den­tis­ta: «Som una nació, auto­de­ter­mi­na­ció». Altres pan­car­tes que s’han pogut lle­gir han estat «Amb la uni­tat popu­lar, cap a la inde­pen­dèn­cia i el socia­lis­me» i «Deien que Espan­ya era eter­na però ja li que­da poc».

La pro­tes­ta de l’EIM ha girat a l’en­torn tam­bé de la trans­for­ma­ció social, a més de la inde­pen­dèn­cia, lluint pan­car­tes en què es lle­gia «Con­tra la refor­ma labo­ral, el jovent unit». A més, s’ha cre­mat un car­tró en el qual es podia lle­gir «Refor­ma labo­ral» i «Cons­ti­tu­ció Espanyola».

Sah­rauís lle­gei­xen el mani­fest independentista

Aques­ta mani­fes­t­sa se cele­bra des del 1986 i es fa per com­me­mo­rar la Fes­ta de l’Es­ten­dard, que aquest anys cele­bra 780 anys d’his­tò­ria. El mani­fes­ta final ha anat a càrrec dels joves sah­rauís d’Es­co­la en Pau han lle­git el mani­fest redac­tat per la pla­ta­for­ma Ava­nçam, for­ma­da per regi­dors de les Illes Balears pel Dret de Deci­dir. En fina­litzar la mar­xa, a la plaça dels Patins, han salu­dat d’al­tres mobi­litza­cions com la de l’On­ze de Setem­bre a Bar­ce­lo­na i el Nou d’Oc­tu­bre a Valèn­cia, i han cele­brat l’è­xit de la mani­fes­ta­ció inde­pen­den­tis­ta del 10 de juliol a Barcelona.

«Que nin­gú no s’e­qui­vo­qui, avui ens mani­fes­tam amb la fer­me­sa i el con­ven­ci­ment de que les nos­tres aspi­ra­cions polí­ti­ques i les nos­tres con­vic­cions demo­crà­ti­ques són més pro­fun­des, més sanes i més sin­ce­res que la d’a­quells que s’obs­ti­nen en negar el nos­tre dret a exis­tir com a poble», han reblat. En aquest sen­tit, han dei­xat clar que no pen­sen defa­llir «en la nos­tra legí­ti­ma aspi­ra­ció d’es­de­ve­nir una nació lliu­re per­què aques­ta és la nos­tra raó de ser­com a poble; per­què només hi ha una mane­ra dig­na de ser, que ésser lliure».

De la seva ban­da, tam­bé han con­dem­nat les agres­sions lin­güís­ti­ques que patei­xen els cata­la­no­par­lants. Els hi han enviat un mis­sat­ge: «Sapi­gueu que qual­se­vol d’a­quests menys­preus par­ti­cu­lars són una ofen­sa a tota la nació i que tro­ba­ran l’o­po­si­ció de tot un poble», han advertit.

Càrre­ga policial

La poli­cia espan­yo­la ha carre­gat amb vio­lèn­cia con­tra els mani­fes­tants des­prés de la lec­tu­ra d’un mani­fest per part de l’EIM i Mau­lets, i men­tre enca­ra esta­va en mar­xa la mani­fes­ta­ció. El suc­cés s’ha pro­duït des­prés que alguns pro­tes­tants cales­sin foc a una ban­de­ra espan­yo­la, fet que ha encès els agents i no s’han pogut estar de treu­re les porres, que han ferit algu­nes persones.

Per saber-ne més:

Comen­cen els actes per com­me­mo­rar la Dia­da de Mallorca 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *