La CUP par­ti­ci­pa a la pre­sen­ta­ció de l’A­cord Demo­crà­tic gallec en repre­sen­ta­ció dels Paï­sos Cata­lans – Lli​ber​tat​.cat

L’ADN vol esde­ve­nir una alter­na­ti­va al pro­cés de refor­ma esta­tu­tà­ria que viu Gali­za. En aquest sen­tit, el docu­ment se sus­ten­ta sobre el prin­ci­pi que «la sobi­ra­nia polí­ti­ca de Gali­za corres­pon exclu­si­va­ment al poble gallec» i es basa en vuit punts bàsics del movi­ment auto­de­ter­mi­nis­ta. El mani­fest està ava­lat per deu orga­nitza­cions dife­rents i sig­ni­fi­ca l’i­ni­ci d’un pro­cés popu­lar cap a l’autodeterminació.

La pre­sen­ta­ció, que va tenir lloc en el marc de la cele­bra­ció de l’ac­te cen­tral de Cau­sa Gali­za ‑titu­lat «Des­prés de tren­ta anys de frau esta­tu­ta­ri, l’ú­ni­ca alter­na­ti­va segueix sent l’au­to­de­ter­mi­na­ció»-, va coin­ci­dir amb la com­me­mo­ra­ció del tren­tè ani­ver­sa­ri de la no apro­va­ció en refe­rèn­dum de l’Es­ta­tut d’Au­to­no­mia gallec.

L’es­cip­tor Séchu Sen­de va donar el tret de sor­ti­da a l’ac­te, que va tenir lloc a un Palau de Cul­tu­ra de Pon­te­ve­dra ple de gom a gom i que va comp­tar amb les actua­cions musi­cals de Pel de Noz. L’ac­te va come­nçar amb dos home­nat­ges a Ale­xan­dre Bóve­da a càrrec del seu fill i vice­pre­si­dent de l’en­ti­tat que por­ta el seu nom, Xosé Luis Bóve­da, i de José Manuel San-Mar­tin Bouça Mar­tinho, a càrrec de Joám Lopes, his­tò­ric mili­tant inde­pen­den­tis­ta i sin­di­ca­lis­ta de la CIG.

Suport inter­na­cio­na­lis­ta al pro­cés d’au­to­de­ter­mi­na­ció gallec
L’ac­te va comp­tar tam­bé amb pre­sèn­cia inter­na­cio­na­lis­ta per tal de donar suport a l’ADN gallec. Així, dele­ga­cions pro­vi­nents dels Paï­sos Cata­lans, el País Basc i el Sàha­ra Occi­den­tal van apel·lar al dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció dels pobles opri­mits. Olalha Barro i Cha­ro Lopes, mem­bres de Cau­sa Gali­za, van pre­sen­tar els punts de l’A­cord Demo­crà­tic Nacio­nal acom­pan­yats per repre­sen­tants d’al­tres orga­nitza­cions polí­ti­ques sig­nants del manifest.

Brau­lio Ama­ro, por­ta­veu de Cau­sa Gali­za, va par­lar de les Bases Demo­crà­ti­ques Galle­gues, ante­ce­dent de Cau­sa Gali­za. Ho va fer acom­pan­yat dels repre­sen­tants d’al­tres pobles sot­me­sos per l’es­tat espan­yol. En aquest sen­tit, Marc Sallas, en repre­sen­ta­ció dels Paï­sos Cata­lans, va donar suport al mani­fest jun­ta­ment amb Asier Altu­na, mem­bre de l’Es­que­rra Aber­tza­le, i Moha­me­du Elhi­ba, sub­de­le­gat sah­rauí a Galiza.

L’ADN enu­me­ra els punts mínims de rei­vin­di­ca­ció sobi­ra­nis­ta galle­ga com a alter­na­ti­va a la refor­ma esta­tu­tà­ria i és el pri­mer pas d’un pro­cés de dià­leg amb els dife­rents agents socials, sin­di­cals i polí­tics per donar a conèi­xer la pro­pos­ta i enri­quir-la amb les seves con­tri­bu­cions i anar sumant així adhe­sions d’am­plis sec­tors populars.

L’him­ne nacio­nal gallec i un home­nat­ge a l’es­tà­tua d’A­le­xan­dre Bóve­da, màr­tir de la llui­ta inde­pen­den­tis­ta galle­ga, van clou­re l’acte.

Entre les orga­nitza­cions que donen suport a la ini­cia­ti­va de Cau­sa Gali­za hi ha Move­men­to pola Base, Espaço Irman­dinho, Fren­te Popu­lar Gale­ga, Par­ti­do Comu­nis­ta do Povo Gale­go, Colec­ti­vo Nacio­na­lis­ta de Marín, Cei­var, Adian­te, Assem­bleia da Moci­da­de Inde­pen­den­tis­ta, Con­fe­de­ra­ción Uni­ta­ria dos Tra­ba­lla­do­res e Redes Escarlata.

sallasgaliza

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *