La CUP es reuneix amb Soli­da­ri­tat Cata­la­na – Lli​ber​tat​.cat

La Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP) es va reu­nir aquest dijous amb Soli­da­ri­tat Cata­la­na per la Inde­pen­dèn­cia (SI), a qui va adver­tir que no basa­rà les nego­cia­cions sobre pos­si­bles pac­tes elec­to­rals en quo­tes de poder, sinó en pro­pos­tes polí­ti­ques de cons­truc­ció nacio­nal i de trans­for­ma­ció social.

Des­prés dels qua­tre dipu­tats obtin­guts a les elec­cions auto­nò­mi­ques del pas­sat 28‑N, SI ha anun­ciat la seva inten­ció d’a­braçar tam­bé l’es­ce­na muni­ci­pal, mal­grat néi­xer com una can­di­da­tu­ra que ser­vís úni­ca­ment per pro­cla­mar la inde­pen­dèn­cia i mal­grat que mol­ta gent que els va votar con­fia­va que no es pre­sen­ta­rien a les municipals.

No ha estat així, i SI ja s’ha afan­yat a ofe­rir a la CUP ‑for­ma­ció que por­ta anys ado­bant el terreny muni­ci­pal- la pos­si­bi­li­tat d’ex­plo­rar vies de coope­ra­ció entre amb­dues for­ma­cions polí­ti­ques. SI deci­deix així anar més enllà de ser­vir úni­ca­ment com a eina per pro­cla­mar la inde­pen­dèn­cia, mal­grat que en cam­pan­ya elec­to­ral així s’ha­via presentat.

Durant la reu­nió, la CUP va reite­rar a SI la seva pro­pos­ta de tre­ba­llar amb el màxim de for­ces polí­ti­ques i socials sen­se exclu­sió en la cons­truc­ció d’òr­gans pro­pis de sobi­ra­nia per ava­nçar cap a la inde­pen­dèn­cia i el socia­lis­me als Paï­sos Cata­lans. De cara a les pro­pe­res elec­cions muni­ci­pals, els repre­sen­tants de la CUP van comu­ni­car als repre­sen­tants de SI que la for­ma­ció es mos­tra ober­ta a par­lar amb qui sigui sobre la base de les pro­pos­tes con­cre­tes con­tin­gu­des al seu pro­gra­ma marc elec­to­ral, que s’ha d’a­pro­var en Assem­blea Nacio­nal a Vila­no­va i la Gel­trú el pro­per 9 de gener.

Cohe­rent­ment amb això, la CUP va anun­ciar tam­bé que no basa­rà les nego­cia­cions sobre pos­si­bles pac­tes elec­to­rals en quo­tes de poder, sinó en pro­pos­tes polí­ti­ques de cons­truc­ció nacio­nal i de trans­for­ma­ció social.

Aques­ta reu­nió for­ma part de la ron­da de con­tac­tes que ha estat duent a ter­me la CUP amb can­di­da­tu­res muni­ci­pa­lis­tes, par­tits polí­tics, sin­di­cats i pla­ta­for­mes de defen­sa del terri­to­ri d’a­rreu dels Paï­sos Cata­lans durant aques­ta tardor.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *