La CUP es reuneix amb Soli­da­ri­tat Cata­la­na – Lli​ber​tat​.cat

La Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP) es va reu­nir aquest dijous amb Soli­da­ri­tat Cata­la­na per la Inde­pen­dèn­cia (SI), a qui va adver­tir que no basa­rà les nego­cia­cions sobre pos­si­bles pac­tes elec­to­rals en quo­tes de poder, sinó en pro­pos­tes polí­ti­ques de cons­truc­ció nacio­nal i de trans­for­ma­ció social.

Des­prés dels qua­tre dipu­tats obtin­guts a les elec­cions auto­nò­mi­ques del pas­sat 28‑N, SI ha anun­ciat la seva inten­ció d’a­braçar tam­bé l’es­ce­na muni­ci­pal, mal­grat néi­xer com una can­di­da­tu­ra que ser­vís úni­ca­ment per pro­cla­mar la inde­pen­dèn­cia i mal­grat que mol­ta gent que els va votar con­fia­va que no es pre­sen­ta­rien a les municipals.

No ha estat així, i SI ja s’ha afan­yat a ofe­rir a la CUP ‑for­ma­ció que por­ta anys ado­bant el terreny muni­ci­pal- la pos­si­bi­li­tat d’ex­plo­rar vies de coope­ra­ció entre amb­dues for­ma­cions polí­ti­ques. SI deci­deix així anar més enllà de ser­vir úni­ca­ment com a eina per pro­cla­mar la inde­pen­dèn­cia, mal­grat que en cam­pan­ya elec­to­ral així s’ha­via presentat.

Durant la reu­nió, la CUP va reite­rar a SI la seva pro­pos­ta de tre­ba­llar amb el màxim de for­ces polí­ti­ques i socials sen­se exclu­sió en la cons­truc­ció d’òr­gans pro­pis de sobi­ra­nia per ava­nçar cap a la inde­pen­dèn­cia i el socia­lis­me als Paï­sos Cata­lans. De cara a les pro­pe­res elec­cions muni­ci­pals, els repre­sen­tants de la CUP van comu­ni­car als repre­sen­tants de SI que la for­ma­ció es mos­tra ober­ta a par­lar amb qui sigui sobre la base de les pro­pos­tes con­cre­tes con­tin­gu­des al seu pro­gra­ma marc elec­to­ral, que s’ha d’a­pro­var en Assem­blea Nacio­nal a Vila­no­va i la Gel­trú el pro­per 9 de gener.

Cohe­rent­ment amb això, la CUP va anun­ciar tam­bé que no basa­rà les nego­cia­cions sobre pos­si­bles pac­tes elec­to­rals en quo­tes de poder, sinó en pro­pos­tes polí­ti­ques de cons­truc­ció nacio­nal i de trans­for­ma­ció social.

Aques­ta reu­nió for­ma part de la ron­da de con­tac­tes que ha estat duent a ter­me la CUP amb can­di­da­tu­res muni­ci­pa­lis­tes, par­tits polí­tics, sin­di­cats i pla­ta­for­mes de defen­sa del terri­to­ri d’a­rreu dels Paï­sos Cata­lans durant aques­ta tardor.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *