Actua­li­tat set­ma­nal de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta- LLi​ber​tat​.Cat

Lli​ber​tat​.cat us ofe­reix un recull dels fets més lle­gits i des­ta­ca­bles al si de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta durant els últims set dies.

Aques­ta set­ma­na, amb motiu de les elec­cions al Par­la­ment de Cata­lun­ya el pas­sat diu­men­ge 28 de novem­bre, han aga­fat mol­ta impor­tàn­cia les anà­li­sis que han anat fent els dife­rents agents, tan de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta, com pro­pers a aquesta.

La valo­ra­ció més segui­da de la set­ma­na ha estat la de Mau­lets, el jovent inde­pen­den­tis­ta revo­lu­cio­na­ri, que ha valo­rat nega­ti­va­ment la vic­tò­ria de CiU, afir­mant que ens por­ta­ran «neo­li­be­ra­lis­me, mis­sa dià­ria, nego­cis i comis­sions, fes­tes d’alt stan­ding, far­lo­pa i viat­ges en AVE cap a Madrid per fer reve­rèn­cies al Pre­si­dent del Govern a can­vi d’un plat de llen­ties». A més, han remar­cat l’al­ta abs­ten­ció, l’ab­sèn­cia del vot immi­grat, el càs­tig del tri­par­tit ‑por­tant la vic­tò­ria dels convergents‑, i advo­cat per la capa­ci­tat de la socie­tat «per gene­rar con­tra­po­der» i tre­ba­llar diàriament.

Tam­bé ha estat seguit l’es­crip­tor Julià de Jòdar. Aquest remar­ca que ara come­nça la veri­ta­ble bata­lla, a qua­tre anys vis­ta, fora del par­la­ment, amb les muni­ci­pals amb les CUP i el refe­rèn­dum Bar­ce­lo­na deci­deix. Tot això, jun­ta­ment amb la pre­sèn­cia par­la­men­tà­ria, pot fer que a les següents elec­cions par­la­men­tà­ries del 2014 crei­xi la pre­sèn­cia de l’in­de­pen­den­tis­me al Par­la­ment, fent-lo total­ment deter­mi­nant. En el seu arti­cle Julià tam­bé con­tra­diu les decla­ra­cions de Puig­cer­cós, que va dir que l’in­de­pen­den­tis­me havia per­dut escons. Per fer-ho l’es­crip­tor remar­ca que només han estat uns escons cedits d’ERC a CiU, però que si els con­ver­gents no els admi­nis­tren pen­sant en la sobi­ra­nia i inde­pen­dèn­cia, els per­dran. Per últim, ha remar­cat la impor­tàn­cia del 10J per als 4 dipu­tats de Soli­da­ri­tat, asse­gu­rant però que si Lapor­ta i Carre­te­ro hagues­sin anat junts, el vot inde­pen­den­tis­ta s’hau­ria duplicat.

El PSAN ha estat el ter­cer més seguit de la set­ma­na. Aquests s’han feli­ci­tat pels qua­tre dipu­tats acon­se­guits per SI. Tam­bé remar­quen que és la pri­me­ra vega­da que s’han expres­sats vots inde­pen­den­tis­tes no auto­no­mis­tes en unes elec­cions regio­nals. Mal­grat tot això, el PSAN no fa men­ció a la inten­ció d’u­na part de SI de con­có­rrer a les elec­cions muni­ci­pals, cosa que podria posar en perill els vots de la CUP, l’ú­ni­ca opció actual que es pre­sen­ta com a inde­pen­den­tis­ta a aques­tes elec­cions. L’MDT i la CAJEI tam­bé han fet públi­ques les seves opi­nions. Els pri­mers creuen que els resul­tats han posat de mani­fest que és la CUP qui ha de defen­sar «sen­se embuts» els inter­es­sos dels tre­ba­lla­dors, fet que pas­sa per ocu­par «l’es­pai cada cop més orfe de l’es­que­rra socio­lò­gi­ca» i «vin­cu­lar la llui­ta per la inde­pen­dèn­cia amb les llui­tes pels drets socials», afir­men. De la seva ban­da, els segons opten «per fer polí­ti­ca des de la base, des del barri, poble, vila o ciu­tat per crear una alter­na­ti­va real i creï­ble als actuals par­tits polí­tics», ja que «davant del clien­te­lis­me, la sub­mis­sió o el pac­tis­me nosal­tres seguim apos­tant per una polí­ti­ca sin­ce­ra, par­ti­ci­pa­ti­va i com­pro­me­sa amb uns Paï­sos Cata­lans Inde­pen­dents i Socialistes».

A part de les elec­cions, una altra notí­cia segui­da al por­tal de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta ha estat l’a­pos­ta­sia col·lectiva. Aques­ta cam­pan­ya neix amb l’ob­jec­tiu de bur­lar els obs­ta­cles que l’Es­glé­sia Catò­li­ca posa a la gent que vol des­lli­gar-se’n. És per això que s’ha anat posant en mar­xa diver­ses cam­pan­yes d’a­pos­ta­sia col·lectiva, ja que aques­ta davant les sol·licituds mas­si­ves i coor­di­na­des pre­fe­reix accep­tar-les per, així, evi­tar sorollades.

Tot i que aques­tes han estat les notí­cies més segui­des de la set­ma­na, cal remar­car que n’hi ha hagut d’al­tres que tam­bé han estat impor­tants. Entre aques­tes podem des­ta­car la pre­sen­ta­ció de la CUP de Tarra­go­na per les pro­pe­res elec­cions muni­ci­pals, com els habi­tants dels Vallès Orien­tal estan pen­dents de les deci­sions que pren­gui el nou govern sobre el Quart Cin­tu­ró, la reti­ra­da de sub­ven­cions a més de 400 ajun­ta­ments per part de la Gene­ra­li­tat, la cri­da a la soli­da­ri­tat que Ràdio Arrels fa per tal de sal­var la seva deli­ca­da situa­ció eco­nò­mi­ca, el punt i final als 426 € per als atu­rats de llar­ga dura­ció, l’ho­me­nat­ge d’O­vi­di Montllor en el 2n Fes­ti­val de la Cançó al Campt de Túria, la con­ti­nua­da croa­da con­tra la llen­gua que està por­tant a ter­me el PP a les Illes, la Crò­ni­ca set­ma­nal d’Eus­kal Herria, l’ab­so­lu­ció dels estu­diants que van ocu­par l’e­di­fi­ci his­tò­ric de la UB i el nou núme­ro d’Har­mo­nies de lluita.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *