X Ani­ver­sa­rio de La Hai­ne en Barcelona -

Durant el mes d’oc­tu­bre el pro­jec­te de La Hai­ne ha fet el seu desè ani­ver­sa­ri. El pro­jec­te va sor­gir l’any 2000 amb la inten­ció de gene­rar una eina que donés suport en el pro­cés de cons­truc­ció d’au­to­no­mia infor­ma­ti­va dels movi­ments socials. En aquests déu anys el pro­jec­te s’ha anat adap­tant a les cir­cums­tàn­cies i ha trac­tat d’es­tar pre­sent en les llui­tes de dife­rents punts de l’Es­tat, i de ser­vir com a alta­veu de dife­rents llui­tes que tenien lloc a tot el món.

En aquest pro­cés, fa 4 anys es va crear de mane­ra esta­ble el nucli de La Hai­ne – Bar­ce­lo­na, que ha seguit cami­nant fins al dia d’a­vui des del res­pec­te per la auto­no­mia infor­ma­ti­va, l’ho­ritzon­ta­li­tat, l’au­to­ges­tió i apos­tant per la par­ti­ci­pa­ció de col • lec­tius i per­so­nes, sent nosal­tres, no pseu­do­pe­rio­dis­tes, sinó par­tí­cips de les llui­tes, amb l’ú­ni­ca pre­ten­sió de faci­li­tar una eina d’in­for­ma­ció. Però aquest tre­ball tam­bé es mereix una cele­bra­ció, així que hem deci­dit cele­brar que ja por­tem uns anys a la Con­tra­in­for­ma­ció. En una cele­bra­ció que vol ser com­par­ti­da amb vosal­tres, els col•lectius de la ciu­tat de Bar­ce­lo­na amb les que hem tre­ba­llat col­ze a col­ze durant aquests anys, amb les per­so­nes que for­men part d’al­tres mit­jans de comu­ni­ca­ció alter­na­tius de la ciu­tat, amb les per­so­nes que de tant en tant lle­gei­xen la web, i amb qui sent el pro­jec­te almenys una mica seu.

Des La Hai­ne – Bar­ce­lo­na con­si­de­rem que cons­truir canals de comu­ni­ca­ció autò­noms és fona­men­tal per­què puguem seguir cons­truint un movi­ment cada vega­da més fort. La con­tra­in­for­ma­ció en for­mat web té coses posi­ti­ves i tam­bé nega­ti­ves (com la pos­si­bi­li­tat d’en­co­rat­jar l’ac­ti­vis­me vir­tual, la sobre­sa­tu­ra­ció d’in­for­ma­ció, etc). A dia d’a­vui seguim creient en la tas­ca que inten­tem fer, i la bala­nça cau del cos­tat que ens por­ta a seguir amb el pro­jec­te. En reali­tat ens agra­da­ria millo­rar i seguir apre­nent, i per això us con­vi­dem a plan­te­jar-nos qual­se­vol crí­ti­ca o pro­pos­ta de mane­ra direc­ta i propera.

Apro­fi­tem l’o­ca­sió per ani­mar-vos a emprar la web. Podeu enviar-nos con­vo­ca­tò­ries, arti­cles, crò­ni­ques, fotos, etc, al correu lahainebarcelona@​gmail.​com. La Hai­ne la fem entre totes. Enviant infor­ma­ció, col • labo­rant com a col • lec­tiu, i incor­po­rant-se al pro­jec­te. Actual­ment, el nucli de Bar­ce­lo­na, ens tro­bem ober­tes a noves incorporacions.

Així mateix us fem saber els nos­tres objec­tius amb vis­ta al futur, per­què tam­bé volem valo­rar amb vosal­tres si són via­bles, en la mesu­ra que els col•lectius i les per­so­nes vul­guin col•laborar. Es trac­ta de crear una web dins del pro­jec­te de La Hai­ne, amb infor­ma­ció només de Paï­sos Cata­lans (veu­re sec­ció EH). No obs­tant, enca­ra que­da força fei­na per fer per poder tirar-lo endavant.

Us con­vi­dem al fes­ti­val de hip-hop que orga­nitzem el pro­per dis­sab­te 11 de des­em­bre a la sala Rock & Tri­ni (Via Favèn­cia 441, Tri­ni­tat Vella), en el qual actua­ran els grups La K‑bine, Vaga­bunds i Mal­fac­tors, Krons­tadt, El Nota i Doble Zero. Els bene­fi­cis ani­ran des­ti­nats a l’au­to­ges­tió del pro­jec­te i, en part, a la cam­pan­ya de les detin­gu­des el pas­sat 29 de setembre.

Nucli de La Hai­ne – Barcelona


Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *