[Video] El 20 Noviem­bre a Iru­ña con­tra las tor­tu­ras y las ilegalizaciones

[Eus­ka­ra]

Az. 20 tor­tu­ra eta ile­ga­li­za­zioen aur­ka, proiek­tu poli­ti­ko guz­tiak garatze­ko esku­bi­dea­ren alde

Dato­rren Aza­roak 20, larun­ba­ta, Iru­ñea eta Iru­ñe­rri­ko auzo eta herri ezber­di­ne­ta­tik giza zuta­beak ate­ra­ko dira Iru­ñea­ko erdi­gu­ne­rantz. Mobi­li­za­zio honen hel­bu­rua, azken hila­be­tee­tan izan­da­ko sare­ka­da poli­zia­lak salatzea da. Horre­xa­ga­tik, tor­tu­ra eta ile­ga­li­za­zioak sala­tu­ko dira, eta proiek­tu poli­ti­ko guz­tiak auke­ra ber­di­ne­tan garatze­ko esku­bi­dea alda­rri­ka­tu­ko dute mani­fes­ta­riek. Mobi­li­za­zioak arratsal­de­ko 17etan hasi­ko dira Bur­la­tan, Antsoai­nen eta Itu­rra­man. Bur­la­ta­ko zuta­bea Txan­trea­tik pasa­ko da eta Gaz­te­lu pla­za­ra igo­ko da. Antsoain­go zuta­bea Errotxa­pea­tik pasa­tu­ko da eta Gaz­te­lu pla­zan amai­tu­ko du. Eta Itu­rra­ma­tik ate­ra­ko da azken zuta­bea, Doni­ba­ne­tik pasa­tuz Gaz­te­lu pla­zan bukatze­ko. Hiru zuta­beak elka­rre­kin Espai­nia­ko Gober­nu Ordez­ka­ritza­raino abia­tu­ko dira mani­fes­ta­zioan. Eta han eki­tal­di poli­ti­ko bat buru­tu­ko da.

[Cas­te­llano]

El pró­xi­mo sába­do 20 de Noviem­bre, des­de dife­ren­tes barrios y pue­blos de Iru­ñea e Iru­ñe­rria se rea­li­za­rán colum­nas huma­nas con des­tino al cen­tro de la capi­tal. El obje­ti­vo de esta movi­li­za­ción es denun­ciar las últi­mas reda­das poli­cia­les. Por ello, se denun­cia­rá la tor­tu­ra y las ile­ga­li­za­cio­nes y se rei­vin­di­ca­rá el dere­cho a defen­der cual­quier pro­yec­to polí­ti­co en igual­dad de con­di­cio­nes. Las colum­nas comen­za­rán a las 17:00 en Bur­la­ta, Antsoain e Itu­rra­ma, y lle­ga­rán has­ta la Pla­za del Cas­ti­llo. Pos­te­rior­men­te, una mani­fes­ta­ción empren­de­rá el camino hacia la Dele­ga­ción del Gobierno espa­ñol, don­de se rea­li­za­rá un acto político.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *