Mani­fes­taçom de rechaço à visi­ta do Papa «Eu nom te espe­ro» (vio­lên­cia poli­cial vs liber­da­de de expressom)-Galiza Contrainfo+Video.

4 de Novem­bro de 2010

Des­de as oito da tar­de cen­tos de per­soas con­vo­ca­das pola pla­ta­for­ma Eu non te espe­ro xun­tá­ban­se na Ala­me­da de Com­pos­te­la, onde un cor­dón poli­cial impe­día a saí­da da mani­fes­ta­ción. As con­vo­can­tes denun­cia­ron a fal­ta de liber­da­de de expre­sión que exis­te des­de hai máis dunha sema­na por mor da visi­ta do Papa, Bene­dic­to XVI, e o silen­cia­men­to de todas as ini­cia­ti­vas que se están a levar adian­te para rexei­tar e mani­fes­tar a opo­si­ción das mulle­res e da cida­da­nia en xeral de Com­pos­te­la con­tra o gas­to públi­co nes­ta visi­ta, asi como en con­tra da visi­ta do máxi­mo xefe do Esta­do Vati­cano, con­tra quen foi pre­sen­ta­da denun­cia estes dias nos Xul­ga­dos de Guar­da en Compostela.

Pou­co des­pois das nove e media da noi­te, des­pois da lec­tu­ra dun mani­fes­to, deu­se por rema­ta­da a mobi­li­za­ción, e a xen­te que cru­za­ba o paso de peóns da Ala­me­da come­zou a berrar «Esta­do Poli­cial Visi­ta papal», ou «Nós non te espe­ra­mos», polo que os nume­ro­sos anti­dis­tur­bios, indig­na­dos dian­te de que hou­be­ra quen con­ti­nua­ra a berrar pro­cla­mas anti-cle­ri­cais fora do seu cor­dón poli­cial, car­gou con bru­ta­li­da­de xa na Por­ta Faxei­ra. As car­gas con­ti­nua­ron des­de este pri­mei­ro pon­to até a Pra­za de Gali­za, e logo máis adian­te na rúa de San Pedro, ou nou­tros pon­tos da cida­de. Fur­góns poli­ciais ás pre­sas dun lado para outro: unha cida­de máis que sitia­da e violentada.

Un dos nosos com­pa­ñei­ros de Gali­za Con­tra­in­fo, que se encon­tra­ba cubrin­do esta mobi­li­za­ción, foi sina­la­do polos «anti­dis­tur­bios» e ao pasar a Pra­za de Gali­za foi empu­ra­do a unha rue­la sen saí­da, onde entre tres poli­cias lle bate­ron, nas per­nas e na cama­ra, rema­tan­do cun «yo a ti te veo en todas».

Que­re­mos des­de Gali­za Con­tra­in­fo somar­nos ás denun­cias que des­de a Rede Femi­nis­ta Gale­ga, des­de a ini­cia­ti­va Eu non te espe­ro, rea­li­zan nes­tes dias do con­trol poli­cial, do abu­so de poder e da fal­ta de liber­da­de de expre­sión que hai no noso país, pola visi­ta de Bene­dic­to XVI, e non só.

E ain­da que nos sina­len, nos con­ti­núen a mul­tar, ou mes­mo este­xan far­tos de «ver­nos en todas» con­ti­nua­re­mos a gra­var, foto­gra­fiar e dar con­ta do que eles que­ren calar.

Dei­xa­mos aqui tamén unha repor­ta­xe foto­grá­fi­ca das ban­dei­ras e o ambien­te de rexei­ta­men­to a Ratzin­ger da cida­de de Com­pos­te­la, e un dos man­ca­dos pola Poli­cia nes­tas car­gas, aqui.

http://galizacontrainfo.org/manifesta%C3%A7om-de-recha%C3%A7o-%C3%A0-visita-do-papa-eu-nom-te-espero-viol%C3%AAncia-policial-vs-liberdade-de-express

Gali­za Contrainfo

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *