La CUP edi­ta el docu­ment «Escap­cem el capi­ta­lis­me glo­bal, cons­truïm l’al­ter­na­ti­va»- LLi​ber​tat​.Cat

La CUP ha edi­tat el docu­ment «Escap­cem el capi­ta­lis­me glo­bal, cons­truïm l’al­ter­na­ti­va», que apos­ta per la trans­for­ma­ció del model. En con­cret, s’hi pro­po­sa la muni­ci­pa­litza­ció dels ser­veis i la redis­tri­bu­ció dels ingres­sos dels ajuntaments.

Amb aquest extens docu­ment, la for­ma­ció ana­litza l’ac­tual con­jun­tu­ra eco­nò­mi­ca a nivell local i regio­nal i tam­bé fa pro­pos­tes de trans­for­ma­ció. L’o­pus­cle és fruit del tre­ball que s’i­ni­cià fa uns mesos a par­tir d’al­tres estu­dis ja edi­tats per dife­rents assem­blees locals de la CUP.

Una comis­sió nacio­nal de tre­ball, més tard, ha tre­ba­llat sobre el docu­ment ori­gi­nal, que alho­ra s’ha enri­quit grà­cies a les apor­ta­cions de dife­rents sin­di­cats, com ara la CSC, la COS, la CGT o COBAS. Del docu­ment se n’ha fet una tira­da de 500 exem­plars en paper, i a més és des­ca­rre­ga­ble des del web nacio­nal de la CUP.

El docu­ment par­teix de la base que el «sis­te­ma eco­nò­mic domi­nant gene­ra, de mane­ra intrín­se­ca al seu fun­cio­na­ment, unes des­igual­tats crei­xents entre dife­rents capes de pobla­ció i una acu­mu­la­ció de capi­tal en molt poques mans». Per aques­ta raó, la for­ma­ció vol que el docu­ment aju­di a pro­mo­ure un can­vi de «l’ac­tual model eco­nò­mic mun­dial com a úni­ca via per posar fi a les des­igual­tats gene­ra­des pel sis­te­ma capi­ta­lis­ta i per ini­ciar el camí per a con­so­li­dar una eco­no­mia al ser­vei d’u­na socie­tat sostenible».

El docu­ment pro­po­sa 15 mesu­res con­cre­tes, en l’àm­bit local, per ende­gar el can­vi de model socio­eco­nò­mic. D’en­tre aques­tes des­ta­quen la muni­ci­pa­litza­ció dels ser­veis que en l’ac­tua­li­tat els ajun­ta­ments ofe­rei­xen en règim de con­ces­sió. La muni­ci­pa­litza­ció impli­ca un con­trol abso­lut de l’a­jun­ta­ment sobre els pre­us que s’a­pli­quen ‑i, per tant, la pos­si­bi­li­tat de l’a­ba­ra­ti­ment mit­ja­nçant la pres­sió social (la qual cosa sig­ni­fi­ca que tothom en pot fer ús inde­pen­dent­ment dels seus ingres­sos)- i unes millors con­di­cions de tre­ball per als pro­fes­sio­nals que hi tre­ba­llen. Per altra ban­da, la CUP pro­po­sa que els ajun­ta­ments, en base als ingres­sos obtin­guts, prio­ritzin essen­cial­ment aque­lles des­pe­ses de caràc­ter neta­ment social i dotin els ser­veis públics dels fons neces­sa­ris enca­ra que això sig­ni­fi­qui l’a­tu­ra­da d’o­bres o inver­sions d’al­gun altre tipus.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *