Jo no t’es­pe­ro 1 – Papa 0- Lli­ber­tat. Cat

TV3 ha estat obli­ga­da a no mos­trar imat­ges aèries del cen­tre de Bar­ce­lo­na, de la ruta que ha fet el papa­mò­bil per trans­por­tar Benet XVI de la cate­dral de Bar­ce­lo­na a la Sagra­da Famí­lia, i ha ocul­tat la min­sa aco­lli­da que ha rebut el pontífex.

Per con­tra, s’ha vist obli­ga­da a cen­trar la seva des­pro­por­cio­na­da cober­tu­ra a l’ar­qui­tec­tu­ra de la Sagra­da Famí­lia, ja que ha estat l’ú­ni­ca cade­na del món que dis­po­sa­va del sen­yal en exclu­si­va per eme­tre per pri­me­ra vega­da l’in­te­rior aca­bat del tem­ple. La socie­tat ha igno­rat la tan anun­cia­da visi­ta del pon­tí­fex, que ha comp­tat amb una inver­sió mili­onà­ria, i ha estat segui­da úni­ca­ment pel públic ultrarreligiós.

papa4L’Ar­que­bis­bat de Bar­ce­lo­na havia esti­mat una pre­sèn­cia de 400.000 per­so­nes, però les pri­me­res dades apun­ten a una xifra de 15.000 per­so­nes, pocs curio­sos, la majo­ria fidels. Ara bé, la Guàr­dia Urba­na ho apu­ja fins a 150.000, igual­ment molt lluny de la xifra espe­ra­da. De fet, ha sor­près la rapi­de­sa amb la que ha cir­cu­lat el papa­mò­bil en el seu tra­jec­te de la Cate­dral a la Sagra­da Famí­lia, i mol­ta gent que s’ha estat durant hores dre­ta per veu­re el Papa dins del seu vehi­cle ofi­cial s’ha quei­xat, tal com ha reco­llit TV3.

22 hores s’ha estat el pon­tí­fex a la ciu­tat, des que ate­rrés dis­sab­te al ves­pre a Bar­ce­lo­na pro­vi­nent de San­tia­go de Compostel·la, on va ser més seguit que a Bar­ce­lo­na. Benet XVI ha estat rebut pel pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, José Mon­ti­lla i el vice­pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Josep-Lluís Carod-Rovi­ra, i s’ha reunit amb els reis espan­yols i el pre­si­dent del govern espan­yol, José Luís Rodrí­guez Zapa­te­ro, que s’ha tras­lla­dat a Bar­ce­lo­na a últi­ma hora quan Joseph Ratzin­ger ja par­tia cap a Roma. Durant el dia però, han estat mol­tes les auto­ri­tats cata­la­nes i líders polí­tics que s’han acos­tat a la Sagra­da Famí­lia per seguir la con­sa­gra­ció del temple.

TV3: Un des­ple­ga­ment des­pro­por­cio­nat i poc fidel a la realitat

papa8El poc inte­rès ciu­ta­dà no ha estat direc­ta­ment pro­por­cio­nal a la cober­tu­ra que la tele­vi­sió públi­ca ha fet de la visi­ta del Papa. Avui TV3 ha vis­cut un dels des­ple­ga­ments medià­tics més impor­tants de la seva his­tò­ria amb un ope­ra­tiu mul­ti­dis­ci­pli­na­ri on han tre­ba­llat equips de les dife­rents àrees de la cade­na. TV3 ha cobert el reco­rre­gut de Benet XVI pels carrers de Bar­ce­lo­na i la ceri­mò­nia pos­te­rior dedi­ca­da a la Sagra­da Famí­lia. La cade­na no ha fet públic el pres­su­post inver­tit en aquest des­ple­ga­ment especial.

TV3 ha mun­tat un dis­po­si­tiu com­plet amb els últims ave­nços tec­no­lò­gics que ho han per­mès veu­re com si l’es­pec­ta­dor fos al cen­tre de tot el que pas­sa. Un dels ele­ments més impor­tants del des­ple­ga­ment eren les visions aèries. Tan­ma­teix, ate­sa l’a­fluèn­cia mode­ra­da de públic, TV3 ha cen­su­rat les visions aèries. La fun­ció del des­ple­ga­ment mili­ona­ri era la de retrans­me­tre deta­lla­da­ment tot el que s’ha vis­cut a Bar­ce­lo­na, però no ha estat ben bé així, ja que s’ha posat de mani­fest que el que es pre­te­nia era trans­me­tre una imat­ge plà­ci­da de la visi­ta, sen­se dis­si­dèn­cia, amb els carrers des­bor­dats de gent i sen­se cap engru­na de crí­ti­ca a la figu­ra del líder ultra­rre­li­giós. Així ho pale­sa tam­bé el fet d’in­ten­tar gra­var plans que ocul­tes­sin els espais buits i dones­sin la impres­sió de grans mas­ses de gent, quan no era així. No s’ha retrans­mès objec­ti­va­ment la visi­ta, evi­den­ciant així el salt que hi havia entre l’in­te­rès del espec­ta­dors de la cade­na nacio­nal i l’e­xa­ge­rat des­ple­ga­ment que ha fet TV3.

La tele­vi­sió públi­ca ha jus­ti­fi­cat el des­ple­ga­ment pel fet de dis­po­sar del sen­yal inter­na­cio­nal per mos­trar la Sagra­da Famí­lia al món, però el fet de silen­ciar la bui­dor dels carrers poc té a veu­re amb això. D’al­tra ban­da, una càme­ra situa­da davant del papa­mò­bil ha per­mès mos­trar tots els detalls del reco­rre­gut pels carrers de la capi­tal cata­la­na. Una «spi­der­cam» ha reco­rre­gut la nau cen­tral de la Sagra­da Famí­lia per mos­trar al món en exclu­si­va les pri­me­res imat­ges de l’in­te­rior aca­bat, amb la seva gran­dio­si­tat, i tot un seguit de micro­cà­me­res han cap­tat tots els detalls d’un esde­ve­ni­ment que es pla­ne­ja­va his­tò­ric però que ha pas­sat més aviat des­aper­ce­but per la immen­sa majo­ria dels ciu­ta­dans del Principat.

La ceri­mò­nia de dedi­ca­ció de la Sagra­da Famí­lia, a la qual només han pogut acce­dir els equips de TV3, s’ha cobert en alta qua­li­tat amb un total de 32 càme­res i equips de 3D. Per con­tra, s’ha ofert només un vídeo de 35 segons a les múl­ti­ples pro­tes­tes que s’han vis­cut avui a Bar­ce­lo­na i rela­cio­nant-ho amb uns «inci­dents» inexis­tents o pro­vo­cats només pel con­trol poli­cial. En defi­ni­ti­va, els defen­sors dels drets humans han estat silen­ciats, men­tre que el repre­sen­tant d’u­na ins­ti­tu­ció lli­ga­da a valors com l’ho­mo­fò­bia, la miso­gí­nia, la pede­ràs­tia, l’an­tia­vor­tis­me, etc., ha estat exalçat, home­nat­jat i aplaudit.

Només 15.000 persones 

papa5Segons unes pri­me­res infor­ma­cions del set­ma­na­ri Direc­ta a les que ha tin­gut accés Lli​ber​tat​.cat, els pri­mers càl­culs assen­ya­len que el nom­bre de fidels que han salu­dat el Papa no supe­raria les 15.000 per­so­nes. La den­si­tat de per­so­nes ubi­ca­des a ban­da i ban­da de les tan­ques de la Via Laie­ta­na i els carrers Pau Cla­ris, Dipu­tació i Mari­na oscil·lava entre un màxim de 34 file­res i un mínim on s’ob­ser­va­va trams de 5 – 10 metres amb cap per­so­na, a la fran­ja bai­xa dl reco­rre­gut. Si s’ac­cep­tés com a valor mit­jà la xifra de dues file­res dis­tri­buï­des al llarg de tot reco­rre­gut (enca­ra que aquest valor seria a la part alta de la for­qui­lla), i tenint en comp­te que el tra­jec­te ha estat de 3.500 metres, la quan­ti­tat màxi­ma de fidels hau­ria estat de 7.000 per cadas­cun dels late­rals del recorregut.

A dife­rèn­cia d’al­tres con­cen­tra­cions huma­nes mul­ti­tu­di­nà­ries que ha vis­cut Bar­ce­lo­na, la poca afluèn­cia de gent faci­li­tat el recomp­te i dei­xa uns mar­ges d’e­rror bai­xos a l’ho­ra de compu­tar els assis­tents. En con­clu­sió, la suma de les dues ban­des no pot supe­rar en cap cas el valor de 15.000 per­so­nes. Cal recor­dar que els càl­culs que a prio­ri havia pre­vist l’ar­que­bis­bat de Bar­ce­lo­na, par­la­ven de més de 400.000 persones.

El pon­tí­fex ha pas­sat la nit a l’ar­que­bis­bat de Bar­ce­lo­na, i d’a­quí ha fet ruta fins a la Sagra­da Famí­lia pas­sant per la Via Laie­ta­na i els carrer Pau Cla­ris, Dipu­tació i Mari­na fins arri­bar al tem­ple. No obs­tant això, l’a­fluèn­cia als carrers de la capi­tal cata­la­na no ha estat l’es­pe­ra­da per l’Ar­que­bis­bat de Bar­ce­lo­na, que havia xifrat en 400.000 els assis­tents. Benet XVI ha dinat amb bis­bes i car­de­nals i a la tar­da ha visi­tat la resi­dèn­cia de nens dis­ca­pa­ci­tats Nen Déu.

El reco­rre­gut del Papa des de la plaça de la Cate­dral fins a la Sagra­da Famí­lia no ha acon­se­guit ni de lluny omplir els carrers de Bar­ce­lo­na. Els únics que l’han anat a veu­re han estat fidels ultra­rre­li­gi­sos: Famí­lies nom­bro­ses, alum­nes d’es­co­les i ins­ti­tuts, agru­pa­cions reli­gio­ses i tam­bé turis­tes que han apro­fi­tat l’es­ta­da a la ciu­tat per apro­par-se a veu­re el Papa. Per això la poca gent que hi havia ha acom­pan­yat Ratzin­ger amb càn­tics reli­gio­sos, ban­de­ro­les i els colors del Vaticà.

Un ésser ana­crò­nic (miso­gin, homò­fob, enco­bri­dor de pede­ras­tes, etc.)

papa2Joseph Ratzin­ger no ha ni con­dem­nat l’ho­mo­fò­bia, ni la miso­gí­nia, ni la des­pro­por­cio­na­da des­pe­sa eco­nò­mi­ca per rebre’l i pro­te­gir-lo, ni l’an­tia­vor­tis­me, i ha seguit enco­brint la pede­ràs­tia que afec­ta la ins­ti­tu­ció que repre­sen­ta. Lluny de tot això, ha vin­gut a Cata­lun­ya a mora­litzar i a donar lliçons on ha con­dem­nat el laï­cis­me i l’a­vor­tis­me i ha defen­sat la famí­lia tra­di­cio­nal com a úni­ca opció pos­si­ble. Això des­prés que ahir com­pa­rés l’an­ti­cle­ri­ca­lis­me actual amb el dels anys tren­ta, quan no hagués ni pogut aterrar.

Fins i tot no s’ha estat de cri­ti­car la sani­tat. Ha estat durant la visi­ta a l’o­bra benèei­co­so­cial Nen Déu, al barri del Gui­nar­dó de Bar­ce­lo­na, dedi­ca­da a l’a­ten­ció de nens amb Sín­dro­me de Down i altres dis­ca­pa­ci­tats. Durant el seu dis­curs ha dema­nat que els ave­nços de la sani­tat «mai vagin en detri­ment del res­pec­te a la vida i la dig­ni­tat huma­na», en refe­rèn­cia a l’eu­ta­nà­sia. En aquest sen­tit, ha apel·lat als reli­gio­sos que es dedi­quen a l’en­sen­ya­ment, la bene­fi­cèn­cia o la cura de malalts i discapacitats.

Sobre l’a­vor­ta­ment, l’ha con­dem­nat, i ha dema­nat a l’Es­tat (laic) que la nata­li­tat sigui «dig­ni­fi­ca­da, valo­ra­da i que dis­po­si de suport jurí­dic, social i legis­la­tius». Tam­bé ha dema­nat suport pels matri­mo­nis entre un home i una dona.

De la seva ban­da, el car­de­nal Lluís Marí­ti­nez Sis­tach ha recor­dat que el cen­tre Nen Déu ha donat des de la seva crea­ció una gran impor­tàn­cia a la vida, en tant que ha atès per­so­nes de dife­rents edats que neces­si­ten d’a­ten­cions especials.

Jo no t’es­pe­ro 1 – Papa 0

papa1Les quei­xes con­tra tot això s’han fet notar al llarg de tot el dia. La vic­tò­ria del «Jo no t’es­pe­ro» s’ha fet notar sobre­tot per les per­so­nes que han igno­rat la visi­ta, fet que ha donat com a resul­tat la poca afluèn­cia de gent a Bar­ce­lo­na mal­grat el bom­bar­deig infor­ma­tiu i la inver­sió ins­ti­tu­cio­nal ves­sa­da sobre aques­ta visi­ta. Tan­ma­teix, d’al­tres grups de per­so­nes han fet que el «Jo no t’es­pe­ro» fos soro­llós i present.

Al vol­tant de 400 per­so­nes s’han mani­fes­tat a la plaça Uni­ver­si­tat de Bar­ce­lo­na per mos­trar el seu rebui­g’a la visi­ta del papa Benet XVI i al trac­te que l’Es­glé­sia catò­li­ca te amb les dones. Així, sota el lema ” »Fora els rosa­ris dels nos­tres ova­ris», dones i homes han expres­sat la seva dis­cre­pàn­cia amb crits de cai­re femi­nis­ta i han mos­trat pan­car­tes con­tra l’es­de­ve­ni­ment papal i les tesis de la cúpu­la ecle­siàs­ti­ca. Dis­fres­ses que paro­dien el Papa, ban­de­ro­les on es lle­gia el lema Jo no t’es­pe­ro i car­tells cri­ti­cant Benet XVI o en favor de l’a­lli­be­ra­ment sexual i femi­nis­ta han estat els pro­ta­go­nis­tes de la con­cen­tra­ció, que s’ha des­en­vo­lu­pat sen­se inci­dents ni inter­ven­cions policials.

Men­tre alguns fidels seguien la mis­sa que Benet XVI, altres bar­ce­lo­nins pro­tes­ta­ven, pre­ci­sa­ment, per la visi­ta del pon­tí­fex a Bar­ce­lo­na. Con­vo­ca­des per col·lectius femi­nis­tes, unes 400 per­so­nes s’han con­cen­trat a les 11:00 del matí a pocs carrers del tram per on Benet XVI havia pas­sat amb el seu papa­mò­bil. Una por­ta­veu de l’or­ga­nitza­ció ha lle­git un mani­fest pocs minuts des­prés de l’ho­ra d’i­ni­ci de la con­vo­ca­tò­ria. En el seu mis­sat­ge ha des­ta­cat el rebuig fron­tal a la polí­ti­ca de l’Es­glé­sia i ha acu­sat la ins­ti­tu­ció de ser «misò­gi­na», «homò­fo­ba» i de no res­pec­tar els drets i les lli­ber­tats de les dones. A més, han cla­mat pel «dret al pro­pi cos», han cri­dat en favor de «l’a­vor­ta­ment lliu­re» i han recla­mat que si Benet XVI volia visi­tar Bar­ce­lo­na, s’hi hau­ria d’ha­ver pagat «ell o els seus».

papa3Enmig d’un ambient fes­tiu, entre dis­fres­ses que paro­dia­ven el Papa, mos­sens, mon­ges, cape­llans i brui­xes, i amb nom­bro­ses pan­car­tes amb con­sig­nes con­trà­ries a la visi­ta, la con­cen­tra­ció ha trans­co­rre­gut amb cal­ma, sen­se inci­dents i ocu­pant la pràc­ti­ca tota­li­tat de la plaça. Entre els assis­tents, hi havia repre­sen­tants de col·lectius de dones, femi­nis­tes, d’a­lli­be­ra­ment gai i lès­bic i ciu­ta­dans sim­pa­titzants dels movi­ments d’a­teis­me i laïcisme.

De fet, al llarg del reco­rre­gut, Benet XVI ha pogut veu­re des del papa­mò­bil que la «gue­rra de ban­de­res» s’ha decla­rat a les faça­nes de Bar­ce­lo­na. En un mateix edi­fi­ci, hi ha hagut pen­ja­des tant pro­cla­mes a favor de la visi­ta del Papa com en con­tra, ban­de­res espan­yo­les, sen­ye­res, amb els colors del Vati­cà o, fins i tot, ban­de­res del Barça.

Tam­bé s’han vis­cut pro­tes­tes en favor de les lli­ber­tats per­so­nals. En con­cret, més de 200 gais, les­bia­nes, bise­xuals i sim­pa­titzants del movi­ment d’a­lli­be­ra­ment homo­se­xual han par­ti­ci­pat en la peto­ne­ja­da de pro­tes­ta con­vo­ca­da al pas del Papa per la plaça de la Cate­dral per pro­tes­tar con­tra l’ho­mo­fò­bia que atri­buei­xen a l’Es­glé­sia catò­li­ca que lide­ra Benet XVI. La con­vo­ca­tò­ria, feta a tra­vés de la xar­xa social Face­book, ha estat orga­nitza­da per denun­ciar de mane­ra pací­fi­ca, ori­gi­nal i «amb picant, sen­sual i diver­ti­da rebel·lia» la pos­tu­ra del Papa i l’Es­glé­sia res­pec­te dels drets dels homo­se­xuals, bise­xuals i trans­se­xuals. Hi ha hagut moments de ten­sió i enfron­ta­ment ver­bal entre segui­dors del Papa i els detrac­tors del pontífex.

Just al moment en què Benet XVI sor­tia amb el seu vehi­cle, el papa­mò­bil, del Bis­bat i pas­sa­va per la plaça de la Cate­dral de Bar­ce­lo­na, una botzi­na ha sonat donant sen­yal a l’i­ni­ci de l’a­no­me­nat Queer Kis­sing Flash­mob Event. Així, tots han come­nçat un llarg petó entre per­so­nes del mateix sexe donant així com­pli­ment al pro­gra­ma de la pro­tes­ta tal com esta­va pre­vist. Els orga­nitza­dors de la peto­ne­ja­da han con­vo­cat als par­ti­ci­pants a la can­to­na­da del carrer Doc­tor Joa­quim Pou i la plaça de la Cate­dral, enmig de l’e­di­fi­ci de Cata­lun­ya Cai­xa i l’ho­tel Colom.

papa7Vint minuts des­prés de la sor­ti­da del pon­tí­fex de la Cate­dral, els crits entre par­ti­da­ris del Papa i detrac­tors enca­ra con­ti­nua­ven i han hagut d’in­ter­ve­nir els Mos­sos per sepa­rar els dos grups. Els pri­mers han cri­dat lemes com «Aques­ta és la joven­tut del Papa» i «Vis­ca el Papa». A molts pocs metres, i sepa­rats per poli­cia i mit­jans de comu­ni­ca­ció, els con­tra­ris a la visi­ta del Papa exclam­ven «Jo no t’es­pe­ro», «Pede­ras­ta qui no boti» i «Lli­ber­tat d’ex­pres­sió, poli­cia no». Amb aques­ta acció, els orga­nitza­dors han vol­gut mos­trar el rebuig del col·lectiu homo­se­xual a la visi­ta del Papa. I és que, segons la matei­xa con­vo­ca­tò­ria, Benet XVI repre­sen­ta per ells una ins­ti­tu­ció «que des de fa molts anys ha estat anta­gò­ni­ca, per no dir enemi­ga, de les llui­tes pels drets sexuals i afec­tius de molts que no prac­ti­quen sexe exclu­si­va­ment repro­duc­tiu, o que no esti­men de la mane­ra que a aques­ta ins­ti­tu­ció li sem­bla la correc­ta». «Volíem fer una acció que expres­si el nos­tre des­con­tent però no des de la vio­lèn­cia, sinó des de la pas­sió, la sen­sua­li­tat i l’a­mor», asse­gu­ren els organitzadors.

La con­vo­ca­tò­ria va néi­xer a Face­book, on l’es­de­ve­ni­ment que l’a­nun­cia­va va ser clau­su­rat en dues oca­sions, tot i que la xar­xa social va tor­nar a obrir-lo des­prés de les pro­tes­tes de cen­su­ra. De fet, només Face­book ha estat el fil con­duc­tor per la con­vo­ca­tò­ria, que no va tenir un punt con­cret de que­da­da dels par­ti­ci­pants fins el matí de dis­sab­te, un dia abans de l’es­de­ve­ni­ment. Molts dels que han assis­tit a la peto­ne­ja­da han asse­gu­rat no conéi­xe­r’s entre ells i haver acu­dit amb la pare­lla o uns amics des­prés d’as­sa­ben­tar-se per la xar­xa social.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *