[Cast/​Eusk] El anun­cio de los fir­man­tes de la Decla­ra­ción de Bru­se­las es una impor­tan­te noticia

[Cast] El anun­cio rea­li­za­do por los fir­man­tes de la Decla­ra­ción de Bru­se­las para con­for­mar un Gru­po Inter­na­cio­nal de Con­tac­to con el obje­ti­vo de encau­zar volun­ta­des e ins­tru­men­tos que per­mi­tan dina­mi­zar y asen­tar un pro­ce­so de paz y solu­cio­nes demo­crá­ti­cas en Eus­kal Herria es en opi­nión de la Izquier­da Aber­tza­le una impor­tan­te noticia

La Izquier­da Aber­tza­le con­si­de­ra tras­cen­den­te que los fir­man­tes de la Decla­ra­ción de Bru­se­las hayan defi­ni­do la com­po­si­ción del Gru­po Inter­na­cio­nal de Con­tac­to y espe­cial­men­te que le doten de un man­da­to de acti­vi­da­des y com­pro­mi­sos con­cre­tos como los hechos públi­cos en la jor­na­da de hoy a tra­vés de Brian Currin.

La Izquier­da Aber­tza­le entien­de, así mis­mo, la posi­ción de la comu­ni­dad inter­na­cio­nal de ope­ra­ti­vi­zar ese Gru­po de Con­tac­to ponien­do como fac­tor deter­mi­nan­te la res­pues­ta posi­ti­va de ETA a la peti­ción expre­sa­da en la Decla­ra­ción de Bruselas

Por últi­mo, la Izquier­da Aber­tza­le quie­re cri­ti­car las inter­pre­ta­cio­nes intere­sa­das y espe­cu­la­cio­nes frí­vo­las que, en el mar­co de esa impor­tan­te y posi­ti­va noti­cia, se están dan­do en torno a posi­bles deci­sio­nes de ETA y su dimen­sión con­cre­ta, cues­tio­nes aje­nas a nues­tro cono­ci­mien­to y res­pon­sa­bi­li­dad. En ese sen­ti­do, recha­za­mos las infor­ma­cio­nes que ponen a la Izquier­da Aber­tza­le como cana­li­za­dor de supues­tas deci­sio­nes de ETA.

Ezker Aber­tza­lea
2010eko aza­roak 12

[Eusk] Eus­kal Herrian bake eta kon­pon­bi­de demo­kra­ti­ko­ra­ko pro­ze­su bat dina­mi­za­tu eta egon­kor­tzea ahal­bi­de­tu­ko duten boron­da­te eta tres­nak bide­ratze­ko hel­bu­rua­re­kin Nazioar­te­ko Harre­man Tal­dea eratze­ko Bru­se­la­ko Adie­raz­pe­na­ren sinatzai­leek ema­ni­ko berria berri garran­tzitsua da Ezker Aber­tza­lea­ren iritziz.

Ezker Aber­tza­lea­ren­tzat esan­gu­ratsua da Bru­se­la­ko Adie­raz­pe­na­ren sinatzai­leek Nazioar­te­ko Harre­man Tal­dea­ren osae­ra defi­ni­tu iza­na eta bere­zi­ki gaur­koan Brian Currin-en bidez publi­ko egin den moduan tal­dea­ri jar­due­ra eta kon­pro­mi­so zehatz batzuk garatze­ko man­da­tua ego­ki­tu izana.

Era berean, Ezker Aber­tza­leak uler­tu egi­ten du nazioar­te­ko komu­ni­ta­teak Harre­man Tal­dea era­gin­kor bihur­tze­ko bal­din­tza beza­la ezar­tzea Bru­se­la­ko Adie­raz­pe­nean egi­ni­ko eskae­ra zehatza­ri ETAk eran­tzun posi­ti­boa ematea.

Azke­nik, Ezker Aber­tza­leak, bere eza­gu­pen eta ardu­re­ta­tik at dau­den gaiak dire­nez, berri garran­tzitsu eta posi­ti­bo honen tes­tuin­gu­ruan ETA­ren baliz­ko era­ba­kien eta era­ba­ki horien non­dik nora­koen ingu­ruan sor­tu diren ira­kur­ke­ta intere­sa­tu eta espe­ku­la­zio ari­nak kri­ti­ka­tu nahi ditu. Zen­tzu hone­tan, Ezker Aber­tza­lea ETA­ren ustez­ko era­ba­kien bide­ratzai­le gisa kokatzen duten infor­ma­zioak uka­tu nahi ditugu.

Ezker Aber­tza­lea
2010eko aza­roak 1

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *