[Video] El 20 Noviem­bre a Iru­ña con­tra las tor­tu­ras y las ilegalizaciones

[Eus­ka­ra]

Az. 20 tor­tu­ra eta ile­ga­li­za­zioen aur­ka, proiek­tu poli­ti­ko guz­tiak garatze­ko esku­bi­dea­ren alde

Dato­rren Aza­roak 20, larun­ba­ta, Iru­ñea eta Iru­ñe­rri­ko auzo eta herri ezber­di­ne­ta­tik giza zuta­beak ate­ra­ko dira Iru­ñea­ko erdi­gu­ne­rantz. Mobi­li­za­zio honen hel­bu­rua, azken hila­be­tee­tan izan­da­ko sare­ka­da poli­zia­lak salatzea da. Horre­xa­ga­tik, tor­tu­ra eta ile­ga­li­za­zioak sala­tu­ko dira, eta proiek­tu poli­ti­ko guz­tiak auke­ra ber­di­ne­tan garatze­ko esku­bi­dea alda­rri­ka­tu­ko dute mani­fes­ta­riek. Mobi­li­za­zioak arratsal­de­ko 17etan hasi­ko dira Bur­la­tan, Antsoai­nen eta Itu­rra­man. Bur­la­ta­ko zuta­bea Txan­trea­tik pasa­ko da eta Gaz­te­lu pla­za­ra igo­ko da. Antsoain­go zuta­bea Errotxa­pea­tik pasa­tu­ko da eta Gaz­te­lu pla­zan amai­tu­ko du. Eta Itu­rra­ma­tik ate­ra­ko da azken zuta­bea, Doni­ba­ne­tik pasa­tuz Gaz­te­lu pla­zan bukatze­ko. Hiru zuta­beak elka­rre­kin Espai­nia­ko Gober­nu Ordez­ka­ritza­raino abia­tu­ko dira mani­fes­ta­zioan. Eta han eki­tal­di poli­ti­ko bat buru­tu­ko da.

[Cas­te­llano]

El pró­xi­mo sába­do 20 de Noviem­bre, des­de dife­ren­tes barrios y pue­blos de Iru­ñea e Iru­ñe­rria se rea­li­za­rán colum­nas huma­nas con des­tino al cen­tro de la capi­tal. El obje­ti­vo de esta movi­li­za­ción es denun­ciar las últi­mas reda­das poli­cia­les. Por ello, se denun­cia­rá la tor­tu­ra y las ile­ga­li­za­cio­nes y se rei­vin­di­ca­rá el dere­cho a defen­der cual­quier pro­yec­to polí­ti­co en igual­dad de con­di­cio­nes. Las colum­nas comen­za­rán a las 17:00 en Bur­la­ta, Antsoain e Itu­rra­ma, y lle­ga­rán has­ta la Pla­za del Cas­ti­llo. Pos­te­rior­men­te, una mani­fes­ta­ción empren­de­rá el camino hacia la Dele­ga­ción del Gobierno espa­ñol, don­de se rea­li­za­rá un acto político.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *