Un cen­te­nar de professor(e)s diuen «prou» a la cri­mi­na­litza­ció dels movi­ments socials- LLi​ber​tat​.Cat

nd19Un cen­te­nar de pro­fes­sors i pro­fes­so­res de les uni­ver­si­tats cata­la­nes han sig­nat un mani­fest que con­dem­na la “cri­mi­na­litza­ció” que segons asse­gu­ren han patit els movi­ments socials per part dels mit­jans de comu­ni­ca­ció i dels res­pon­sa­bles polí­tics d’e­nçà de la vaga general. 

Sota el títol de “Diguem prou a la cri­mi­na­litza­ció dels movi­ments socials!”, els sota­sig­nants asse­gu­ren que “s’ig­no­ra, s’a­ma­ga, es des­in­for­ma i mai es dia­lo­ga amb el ven­tall de pro­pos­tes i alter­na­ti­ves” que ofe­rei­xen els qui llui­ten “per trans­for­mar i donar noves opcions de vida en socie­tat”. En aquest sen­tit, dema­nen que s’a­tu­ri “la inven­ció medià­ti­ca que eti­que­ta d’an­ti­sis­te­ma els movi­ments socials”.

100 pro­fes­sors i pro­fes­so­res cata­la­nes con­si­de­ren que “foca­litzar en certs epi­so­dis vio­lents, sen­se ni tan sols escol­tar la con­tes­ta i la veu dels movi­ments socials a qui s’a­ta­ca és direc­ta­ment cri­mi­na­litzar-los” i en aquest sen­tit lamen­ta que s’u­ti­litzi el tei­xit popu­lar per “cons­truir el cap de turc i des­viar l’a­ten­ció ciu­ta­da­na dels con­flic­tes reals en els què estem immer­sos més que mai a la nos­tra socie­tat”, com ara l’a­tur, la pobre­sa, l’ex­clu­sió social, la des­igual­tat i les reta­lla­des socials.

En aquest sen­tit, lamen­ten “l’a­fe­bli­ment de les rei­vin­di­ca­cions del movi­ment obrer orga­nitzat” i que no s’a­bor­din pro­ble­mà­ti­ques com el racis­me i la xeno­fò­bia, la corrup­ció polí­ti­ca, la vio­lèn­cia con­tra les dones, “la dure­sa i la seve­ri­tat del con­trol penal con­tra els més vul­ne­ra­bles”, així com l’ín­dex crei­xent d’empresonaments.

Pels docents, l»espiral de vio­lèn­cia estruc­tu­ral” va en aug­ment i afir­men que “una socie­tat ver­ta­de­ra­ment demo­crà­ti­ca, que ha de res­pec­tar ple­na­ment el dret a dis­sen­tir i a dis­cre­par, no s’ho pot permetre”.

És per això que diuen “prou” i advo­quen per “una socie­tat d’a­co­lli­da i d’ai­xo­pluc a la diver­si­tat de tota mena, a la dife­rèn­cia de color, de sexe, d’o­pi­nió i tam­bé de revol­ta”. Per altra ban­da, dema­nen que s’a­tu­ri “la inven­ció medià­ti­ca que eti­que­ta d’an­ti­sis­te­ma els movi­ments socials”, ja que aquests “es revol­ten, llui­ten i pro­po­sen que un altre món és pos­si­ble”, assenyalen.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *