Lan Egun Anti­fa­xis­ta, 2010ko VI.edizioa.

LAN EGUN ANTIFAXISTA, 2010ko VI.edizioa.

«Arra­za eta Inpe­ria­lis­mo Egu­na­ren Kontra»
«Con­tra el dia de la raza y el imperialismo»
Udon­do Gaz­tetxea (Leioa – Bizkaia)
Urriak 9, Larunbata

11:00etan ★ Dis­tris; Kolek­ti­bo Alter­na­ti­boak bere materialarekin.
(tene­mos un espa­cio para la dis­tri de tu colec­ti­vo, con­tac­ta con nosotr@s: antifaxista.​ekintza@​gmail.​com )

12:00etan ★ Hitzal­dia /​Char­la:

«Maputxe Herria, his­to­ria eta gaur egu­ne­ko borroka».
Tal­de par­tehar­tzai­leak: Komi­tes Inter­na­zio­na­lis­tak eta Askapena.

15:00etan ★ Bazkaria.
19:00etan ★ Kontzertuak:
121 KREW + Goie­netxe Anaiak + Nor­te Apache

Nor­te Apa­che http://​www​.mys​pa​ce​.com/​n​o​r​t​e​a​p​a​che
121 KREW http://​www​.mys​pa​ce​.com/​1​2​1​k​r​e​w​h​i​p​hop

Sarre­ra 4€ Entrada
Sarre­ra Ore­dain­du tal­deei Errespetatu.
Kon­tzer­tuak bukatze­ra­koan musi­ka anti­fa­xis­ta egon­go da.
Ani­ma zai­tez eta zatoz !!
Tokia: Udon­do Gaz­tetxea, Udon­do Auzoa (Leioa * Bizkaia).

http://​maps​.goo​gle​.es/​m​a​p​s​/​m​s​?​h​l​=​e​s​&​i​e​=​U​T​F​8​&​m​s​a​=​0​&​l​l​=​4​3​.​3​2​1​7​0​4​,​-​2​.​9​8​8​4​7​4​&​s​p​n​=​0​.​0​0​4​3​4​8​,​0​.​0​1​1​3​3​&​z​=​1​7​&​m​s​i​d​=​1​1​5​0​4​1​4​7​7​1​0​9​5​6​2​6​2​5​1​6​4​.​0​0​0​4​5​5​a​9​c​c​a​c​a​7​c​8​e​6​da8

Par­ki­na dago.

Nola hel­du: Leioa Metro Geltokia.
Gel­to­ki­tik irten eta Leioa erre­pi­dea jarrai­tuz 5 minutura.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *