La ILP Tele­vi­sió Sen­se Fron­te­res no pros­pe­ra mal­grat les 650.000 sig­na­tu­res- LLi​ber​tat​.Cat


logo_tv_sense_fronteres-3916-3910El govern espan­yol ha fet un pas més en la seva estra­tè­gia de frag­men­ta­ció dels Paï­sos Cata­lans. Tant és així que ha rebut­jat la Ini­cia­ti­va Legis­la­ti­va Popu­lar (ILP) Tele­vi­sió Sen­se Fron­te­res que havia de garan­tir les emis­sions de TV3 al País Valen­cià. Ho ha fet públic en un docu­ment del 14 d’oc­tu­bre divul­gat aquest dilluns en què esgri­meix els argu­ments pels quals no pot assu­mir el cost del que esta­bleix la ILP.

En con­cret, diu que ha refu­sat la tra­mi­ta­ció en vir­tut de l’ar­ti­cle 134.6 de la cons­ti­tu­ció, que esta­bleix que «tota pro­po­si­ció o esme­na que supo­si l’aug­ment dels crè­dits o dis­mi­nu­ció dels ingres­sos pres­su­pos­ta­ris reque­ri­rà la con­for­mi­tat del govern per a la seva tramitació».

Un docu­ment del minis­te­ri de la Pre­si­dèn­cia asse­gu­ra que la ILP Tele­vi­sió Sen­se Fron­te­res pre­tén ampliar la xar­xa de difu­sió de titu­la­ri­tat i ges­tió esta­tal per garan­tir les emis­sions. Això reque­ri­ria la pla­ni­fi­ca­ció de nous múl­ti­plexs digi­tals a la ban­da que que­dés dis­po­ni­ble ate­sa l’o­cu­pa­ció de la ban­da de fre­qüèn­cies uti­litza­da per a la difu­sió terres­tre. I això el govern espan­yol no està dis­po­sat a assu­mir-ho, segons diu per­què el cost eco­nò­mic és mas­sa ele­vat mal­grat els mili­ons i mili­ons que segueix inver­tint en la des­pe­sa mili­tar i en la banca.

L’Es­tat hau­ria de fina­nçar els cos­tos dels nous múl­ti­plexs per a les comu­ni­tats autò­no­mes afec­ta­des, cosa que supo­sa­ria un cost anual d’a­pro­xi­ma­da­ment 15 mili­ons d’eu­ros, asse­gu­ra. Així, segons el govern espan­yol, s’hau­rien de dedi­car una gran quan­ti­tat de recur­sos per inten­tar repla­ni­fi­car tots els múl­ti­plexs digi­tals actuals amb un gran cost eco­nò­mic per a l’ad­mi­nis­tra­ció. Un cost que segons assen­ya­la oscil·laria entre els 600 i els 800 mili­ons d’eu­ros des­ti­nats a com­pen­sar els cos­tos dels ope­ra­dors de tele­vi­sió i usua­ris, així com el movi­ment de canals per alli­be­rar el divi­dend digital.

Per altra ban­da, la intro­duc­ció d’un nou múl­ti­plex digi­tal pro­vo­ca­ria la neces­si­tat de revi­sar tota la coor­di­na­ció inter­na­cio­nal i modi­fi­car els canals dels nous múl­ti­plexs ja ator­gats als ope­ra­dors. Segons el govern espan­yol els cos­tos serien enca­ra més alts si s’a­dop­tes­sin les mesu­res neces­sà­ries per tal de garan­tir la radio­di­fu­sió de TV3 a terri­to­ris de fora de l’es­tat espan­yol, com ara Ando­rra o l’Al­guer, cosa ja inconcebible.

Havia super­at el llindar

El govern espan­yol ha bus­cat doncs noves excu­ses ‑aquest cop eco­nò­mi­ques, mal­grat la mili­onà­ria des­pe­sa mili­tar que segueix supor­tant- per­què s’ha­via acon­se­guit supe­rar l’obs­ta­cle més difí­cil: acon­se­guir 500.000 de sig­na­tu­res en tres mesos

D’aquesta mane­ra, la ILP va asso­lir i fins i tot supe­rar amb escreix el seu objec­tiu enviant a l’O­fi­ci­na del Cens Elec­to­ral un total de 651.650 sig­na­tu­res. D’aquestes, 559.759 eren vàli­des amb un mar­ge d’error d’un 3,86%. i super­ant per tant el llin­dar del mig milió.

TV3 doncs ani­rà des­ape­rei­xen del País Valen­cià com ja ho ve fent des de fa una bona colla de mesos, men­tre que la Fran­ja de Ponent o les Illes Balears han acon­se­guit con­for­mar un marc comu­ni­ca­tiu pro­pi grà­cies a acords de reci­pro­ci­tat. El govern espan­yol subs­criu així l’an­ti­ca­ta­la­nis­me del PP valen­cià ‑que s’ha opo­sat sem­pre a sig­nar acords de reci­pro­ci­tat- rebut­jant una ILP que comp­ta­va amb l’a­val de cen­te­nars de milers de ciutadans/​es.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *