La CUP de Bar­ce­lo­na dema­na que es prohi­bei­xin els actes fei­xis­tes d’a­quest dimarts- LLi​ber​tat​.Cat

mani12La Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP) de Bar­ce­lo­na exi­geix a l’A­jun­ta­ment de Bar­ce­lo­na i al Depar­ta­ment d’In­te­rior que impe­dei­xin la cele­bra­ció d’ac­tes fei­xis­tes a la ciu­tat durant aquest dimarts, Dia de la Hispanitat.

La for­ma­ció asse­gu­ra que aquests actes envien mis­sat­ges d’o­di i posen en perill la con­vi­vèn­cia. A més, assen­ya­la com a res­pon­sa­bles direc­tes d’a­ques­ta per­mis­si­vi­tat i les con­se­qüèn­cies que se’n deri­vin el pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, José Mon­ti­lla; el con­se­ller d’In­te­rior, Joan Sau­ra; el secre­ta­ri de Segu­re­tat, Joan Delort; l’al­cal­de de Bar­ce­lo­na, Jor­di Hereu; la regi­do­ra de Segu­re­tat, Assum­pta Escarp, i el regi­dor del Dis­tric­te de l’Ei­xam­ple. Ramon Nicolau.

La CUP de Bar­ce­lo­na fa una cri­da als veïns i veï­nes de Bar­ce­lo­na per­què rebut­gin els actes fei­xis­tes i la tole­ràn­cia ins­ti­tu­cio­nal i defen­sin la con­vi­vèn­cia als barris.

Aquest 12 d’oc­tu­bre hi ha pre­vis­tos a Bar­ce­lo­na diver­sos actes de cai­re fei­xis­ta que tenen l’au­to­ritza­ció de la Gene­ra­li­tat i l’A­jun­ta­ment. Durant molts anys, els col·lectius anti­fei­xis­tes hem com­ba­tut, mal­grat la repres­sió poli­cial, aquest tipus d’ac­tes. I amb els anys s’ha acon­se­guit que tin­guin un espai molt limi­tat a Mont­juïc. Una mesu­ra que per la CUP és insu­fi­cient, però que va ser un èxit de totes les per­so­nes que tre­ba­llen per com­ba­tre el feixisme.

Mal­grat tot, enguany s’han per­mès dues con­vo­ca­tò­ries que «posen de mani­fest la per­mis­si­vi­tat de les ins­ti­tu­cions muni­ci­pal i cata­la­na». Es trac­ta d’un acte a Mont­juïc on la Comi­sión 12 de Octu­bre, cober­tu­ra del par­tit ultra­dre­tà Demo­cra­cia Nacio­nal, orga­nitza un acte que, en edi­cions ante­riors, ha estat un alta­veu de cri­des a l’o­di i a la xeno­fò­bia, segons asse­gu­ra la CUP, que remar­ca que va ser camí d’u­na mani­fes­ta­ció d’a­ques­ta orga­nitza­ció a Madrid quan el mili­tar pro­fes­sio­nal Josué Esté­ba­nez va assas­si­nar el jove anti­fei­xis­ta Car­los Javier Palomino. 

Per altra ban­da, se’n cele­bra­rà una altra a Ram­bla de Cata­lun­ya, que ha con­vo­cat un acte del par­tit d’ex­tre­ma dre­ta MSR, con­cre­ta­ment entre l’a­vin­gu­da Dia­go­nal i el carrer de Còr­se­ga. Aques­ta for­ma­ció ha obtin­gut el per­mís de la Gene­ra­li­tat de Cata­lun­ya, fet que per la CUP supo­sa un insult al con­junt de veïns i veï­nes, i una ame­naça per a la pau i la con­vi­vèn­cia al cen­tre de la ciutat.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *