Els estu­diants enca­pça­len una nova mani­fes­ta­ció con­tra les «refor­mes de les pen­sions» a Per­pin­yà- LLi​ber​tat​.Cat

Els estudiants encapçalen una nova manifestació contra les "reformes de les pensions" a Perpinyà La refor­ma de les jubi­la­cions ha estat, altre cop, el motiu de la mani­fes­ta­ció avui a Per­pin­yà. La quar­ta en un mes. 

La mar­xa, enca­pça­la­da per prop de 300 estu­diants, ha comp­tat amb 20.000 per­so­nes, segons els orga­nitza­dors i 5.000, segons la poli­cia. És la quar­ta mobi­litza­ció que té lloc l’es­tat fran­cès des de finals d’a­gost i en aques­ta oca­sió s’ha comp­ta­bi­litzat com una de les més nom­bro­ses a la ciu­tat de Per­pin­yà. El reco­rre­gut de la pro­tes­ta s’ha pogut fer sen­se inci­dents i ha fina­litzat davant de la pre­fec­tu­ra dels Piri­neus Orien­tals, amb el clam de «Sar­ko pas de futur, le peu­ple dans la rue!» i a la vaga general.

El text ja ha estat apro­vat pel con­sell de minis­tres i la cam­bra bai­xa fran­ce­sa. Durant el pro­cés, la majo­ria par­la­men­tà­ria de dre­tes ha acce­dit a algu­nes de les peti­cions dels sin­di­cats, com les excep­cions per­què es puguin con­ti­nuar jubi­lant als 60 anys els qui van come­nçar a tre­ba­llar d’a­do­les­cents o que les mares amb més de tres fills se’ls reque­rei­xin menys anys de cotitza­ció que a la res­ta. Aquest dies el text es debat al Senat abans de l’a­pro­va­ció definitiva.

Imatge activa

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *