El SEPC davant la deten­ció de Mari­na Sagas­ti­za­bel, estu­dian­ta de la Uni­ver­si­tat Autò­no­ma de Bar­ce­lo­na- SEPC

Aques­ta pas­sa­da mati­na­da l’estudianta de la Uni­ver­si­tat Autò­no­ma de Bar­ce­lo­na, Mari­na Sagas­ti­za­bel, ha estat detin­gu­da per ordre del jut­ge de l’Audiència Nacio­nal espan­yo­la Fer­nan­do Gran­de Mar­las­ka sota l’a­cu­sa­ció de per­ti­ne­nça a l’or­ga­nitza­ció juve­nil bas­ca SEGI, il·legalitzada per la jus­tí­cia espanyola.
L’estat d’excepció s’ha donat per darre­ra vega­da al nos­tre país per l’aplicació de la Llei Anti­te­rro­ris­ta, que oca­sio­na una man­ca­nça de garan­ties de drets ciu­ta­dans cap a la per­so­na detin­gu­da segons l’últim infor­me del rela­tor de Nacions Uni­des con­tra la tor­tu­ra. D’al­tra ban­da i per ter­ce­ra vega­da la comu­ni­tat inter­na­cio­nal es qües­tio­na­va la legi­ti­mi­tat d’un tri­bu­nal d’ex­cep­ció com l’Au­dièn­cia Nacional
Des del Sin­di­cat d’Estudiants dels Paï­sos Cata­lans (SEPC) denun­ciem la pri­va­ció de drets i lli­ber­tats demo­crà­ti­ques en que rau sot­me­sa l’esquerra aber­tza­le, el paper de la vio­lèn­cia d’Estat que supo­sa aquests últims segres­tos i mos­trar la nos­tra preo­cu­pa­ció per l’alt risc de pati­ment de tor­tu­res que pot oca­sio­nar la situa­ció d’aï­lla­ment en que es tro­ba a hores d’ara.
Per aquests motius des del Sin­di­cat d’Estudiants dels Paï­sos Cata­lans exigim:
  • La imme­dia­ta posa­da a dis­po­si­ció judi­cial de les detingudes.
  • L’aixecament del règim d’incomunicació amb els drets a l’advocat de con­fia­nça o de con­tac­te amb els seus fami­liars que suposa.
  • El posi­cio­na­ment unà­ni­me de tota la comu­ni­tat uni­ver­si­tà­ria en el con­trol de la vul­ne­ra­ció de drets i garan­ties que supo­sa l’aïllament.
  • La con­dem­na unà­ni­me de l’aposta repres­si­va que ha emprès l’Estat espan­yol front a l’inici del pro­cés de reso­lu­ció del con­flic­te que hi ha a Eus­kal Herria.
  • El suport de totes les ins­ti­tu­cions demo­crà­ti­ques i de la socie­tat inter­na­cio­nal en la solu­ció del con­flic­te que viu Eus­kal Herria.
Prou repres­sió al jovent que llui­ta, soli­da­ri­tat amb les com­pan­yes d’Euskal Herria!
Audièn­cia Nacio­nal: Tri­bu­nal d’Excepció!
Bar­ce­lo­na, 22 d’oc­tu­bre de 2010
Sin­di­cat d’Es­tu­diants dels Paï­sos Catalans

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *