Dues per­so­nes s’en­ca­de­nen con­tra el cemen­ti­ri nuclear a la dele­ga­ció de govern espan­yol a Bar­ce­lo­na- LLi​ber​tat​.Cat

ascocontraEl pro­per 7 de novem­bre està pre­vis­ta una gran mani­fes­ta­ció a la Ribe­ra d’Ebre

Cen­te­nars de per­so­nes es van van mani­fes­tar ahir a la tar­da davant la dele­ga­ció del govern espan­yol a Bar­ce­lo­na en con­tra la cons­truc­ció del magatzem de resi­dus nuclear. Durant ka pro­tes­ta, dues per­so­nes es van encadenar.Molts de mani­fes­tants eren pro­vi­nents de les comar­ques del sud de Tarra­go­na i del País Valen­cià, dos dels terri­to­ris can­di­dats a aco­llir el magatzem. La con­cen­tre­ció havia estat con­vo­va­ca per la Coor­di­na­do­ra Anti­ce­men­ti­ri Nuclear de Cata­lun­ya (CANC) i els Jóvens de les Terres de l’Ebre

La Coor­di­na­do­ra Anti­ce­men­ti­ri Nuclear de Cata­lun­ya (CANC) va exi­gir a l’As­so­cia­ció de Muni­ci­pis en Àrees de Cen­trals (AMAC) i a l’A­jun­ta­ment d’As­có que reti­rin la can­di­da­tu­ra del muni­ci­pi al Magatzem Tem­po­ral Cen­tra­litzat (MTC) de resi­dus nuclears.

Una vega­da la comis­sió inter­mi­nis­te­rial ja ha fet públic que la can­di­da­tu­ra d’As­có no és tèc­ni­ca­ment la millor i “des­prés de que­dar demos­trat que no té el menor indi­ci de con­sens terri­to­rial, social ni polí­tic”, la CANC ha dema­nat a l’A­MAC i al con­sis­to­ri d’As­có que reti­rin la seva candidatura.

Segons els anti­nu­clears, que­da “clar” que “l’es­tra­tè­gia maqui­na­da” per l’A­MAC i Ascó“ha fra­cas­sat total­ment” per l’o­po­si­ció de la majo­ria del terri­to­ri i de les ins­ti­tu­cions. “Fins i tot dins de la prò­pia asso­cia­ció, l’A­MAC no ha acon­se­guit que ni un sol ajun­ta­ment es posi­cio­ni a favor d’As­có”, ha afe­git l’associació.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *