Detie­nen al sin­di­ca­lis­ta Josep Gar­gan­té por una denun­cia de TV3

Cat]

Els Mos­sos d’Es­qua­dra van dete­nir aquest dijous Josep Gar­gan­té, pre­si­dent del Comi­tè de Des­cans de Trans­ports Metro­po­li­tans de Bar­ce­lo­na (TMB), pels fets de la vaga general.

Segons ha pogut saber Lli​ber​tat​.cat, el tam­bé mem­bre de la CGT ha estat denun­ciat per TV3 per supo­sa­da­ment haver tren­cat una càme­ra de vídeo. Els delic­tes dels que se l’a­cu­sen són alda­rulls i desor­dres públics. No es té cons­tàn­cia de més detin­guts. Aler­ta Soli­dà­ria ja ha con­vo­cat una con­cen­tra­ció de suport a la Ciu­tat de la Jus­tí­cia a par­tir de les deu del matí.

Gar­gan­té va ser detin­gut ahir des­prés d’a­ca­bar la seva jor­na­da labo­ral. Els agents dels Mos­sos d’Es­qua­dra el van espe­rar a peu d’au­to­car i el van tras­lla­dar a la comis­sa­ria de les Corts. A la una de la mati­na­da va aca­bar la decla­ra­ció poli­cial i esta­rà detin­gut fins aquest diven­dres al matí, quan serà tras­lla­dat a depen­dèn­cies judi­cials per decla­rar davant del jut­ge, segons infor­ma Aler­ta Solidària.

Aques­ta nova deten­ció posa de mani­fest la inten­ció dels cos­sos repres­sius de con­tiuar amb la cace­ra de brui­xes ini­cia­da arran del 29‑S, i que està com­por­tant la per­se­cu­ció poli­cial i judi­cial de diver­ses per­so­nes impli­ca­des en l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta i els movi­ments populars.
Josep Gar­gan­té és un des­ta­cat sin­di­ca­lis­ta bar­ce­lo­ní cone­gut per la seva impli­ca­ció en la llui­ta sin­di­cal a TMB, que ha repor­tat famo­ses vic­tò­ries com la dels 2 dies. A més de mili­tar a la CGT i estar impli­cat en els movi­ments popu­lars de la ciu­tat, Gar­gan­té tam­bé és mili­tant de la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP) de Bar­ce­lo­na. Tam­bé va ser el can­di­dat dels Paï­sos Cata­lans a les elec­cions euro­pees per la can­di­da­tu­ra Ini­cia­ti­va Internacionalista.


[Cast]

Los Mos­sos d’Es­qua­dra detu­vie­ron este jue­ves a Josep Gar­gan­té, pre­si­den­te del Comi­té de Des­can­so de Trans­por­tes Metro­po­li­ta­nos de Bar­ce­lo­na (TMB), por los hechos trans­cu­rri­dos duran­te la huel­ga general.

Según ha podi­do saber Lli​ber​tat​.cat, el tam­bién miem­bro de la CGT ha sido denun­cia­do por TV3 por supues­ta­men­te haber roto una cáma­ra de vídeo. Los deli­tos de los que se le acu­san son dis­tur­bios y des­ór­de­nes públi­cos. No se tie­ne cons­tan­cia de más dete­ni­dos. Aler­ta Soli­da­ria ha con­vo­ca­do una con­cen­tra­ción de apo­yo en la Ciu­dad de la Jus­ti­cia a par­tir de las diez de la mañana.

Gar­gan­té fue dete­ni­do ayer des­pués de ter­mi­nar su jor­na­da labo­ral. Los agen­tes de los Mos­sos d’Es­qua­dra lo espe­ra­ron a pie del auto­bus y lo tras­la­da­ron a la comi­sa­ría de Les Corts. A la una de la madru­ga­da ter­mi­nó la decla­ra­ción poli­cial y esta­rá dete­ni­do has­ta este vier­nes por la maña­na, cuan­do será tras­la­da­do a depen­den­cias judi­cia­les para decla­rar ante el juez, según infor­ma Aler­ta Solidaria.

Esta nue­va deten­ción pone de mani­fies­to la inten­ción de los cuer­pos repre­si­vos de con­tiuar con la caza de bru­jas ini­cia­da a raíz del 29‑S, y que está com­por­tan­do la per­se­cu­ción poli­cial y judi­cial de varias per­so­nas impli­ca­das en la Izquier­da Inde­pen­den­tis­ta y los movi­mien­tos populares.

Josep Gar­gan­té es un des­ta­ca­do sin­di­ca­lis­ta bar­ce­lo­nés cono­ci­do por su impli­ca­ción en la lucha sin­di­cal en TMB, que ha repor­ta­do famo­sas vic­to­rias como la de los 2 días. Ade­más de mili­tar en la CGT y estar impli­ca­do en los movi­mien­tos popu­la­res de la ciu­dad, Gar­gan­té tam­bién es mili­tan­te de la Can­di­da­tu­ra de Uni­dad Popu­lar (CUP) de Bar­ce­lo­na. Tam­bién fue el can­di­da­to de los Paí­ses Cata­la­nes en las elec­cio­nes euro­peas por la can­di­da­tu­ra de Ini­cia­ti­va Internacionalista.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *