Actua­li­tat set­ma­nal de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta- LLi​ber​tat​.Cat

logotip_llibertat.catLli​ber​tat​.cat us ofe­reix un recull dels fets més des­ta­cats al si de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta durant els darrers set dies. Aques­ta set­ma­na les mira­des de les lec­to­res han estat enfo­ca­des, sobre­tot, cap a un feno­men d’ac­tua­li­tat, comu­ni­ca­ció i tecnologia. 
Un dels fets des­ta­cats ha estat el lip­dub per la inde­pen­dèn­cia fet a Vic, que por­ta ja més de 105.000 visi­tes quan tan sols fa un dia que s’ha difós. Una altra notí­cia segui­da ha estat la reso­lu­ció de les Corts Valen­cia­nes en con­tra els Paï­sos Cata­lans. I, seguint amb la tòni­ca d’a­ques­tes darre­res set­ma­nes, tam­bé ha estat molt seguit la con­ti­nuï­tat de la cace­ra de brui­xes del 29‑S, aquest cop a Sabadell.
El fet més remar­ca­ble de la set­ma­na ha estat el lip­dub per la inde­pen­dèn­cia que es va gra­var a Vic el pas­sat diu­men­ge. Aquest va comp­tar amb més de 5.770 per­so­nes, un fet remar­ca­ble i que va supo­sar guan­yar el rècord mun­dial de par­ti­ci­pa­ció en un lip­dub. Tant és així que fins i tot TV3, que té per cos­tum silen­ciar les notí­cies de cai­re inde­pen­den­tis­ta, se’n va fer res­sò. A més, des d’a­quest diven­dres el vídeo ja està pen­jat a la xar­xa i bus­ca­rà altres reco­nei­xe­ments: el de més visi­tes i el d’n­ter­na­cio­na­litzar el con­flic­te per­què tot el món sàpi­ga que els Paï­sos cata­lans «som una nació i neces­si­tem la inde­pen­dèn­cia per asse­gu­rar-se la super­vi­vèn­cia i el futur».

Un altre fet remar­ca­ble d’a­ques­ta set­ma­na ha estat el conei­xe­ment de que a les Corts Valen­cia­nes van apro­var, el pas­sat 27 d’oc­tu­bre, una reso­lu­ció en con­tra dels Paï­sos Cata­lans. Tal i com afir­ma Enda­vant (OSAN), «el Par­tit Popu­lar res­ca­ta l’an­ti­ca­ta­la­nis­me en pre­cam­pan­ya elec­to­ral. Nova­ment els con­ser­va­dors uti­litzen l’ex­cu­sa de l’an­ti­ca­ta­la­nis­me per tal de des­viar l’a­ten­ció i tapar les seues ver­gon­yes». A més, el PP es pre­sen­ta al cap­da­vant de la defen­sa de la iden­ti­tat valen­cia­na, quan en reali­tat han estat ells qui han reduït el nom­bre d’ho­res lec­ti­ves en valèn­cia a les esco­les, reta­llat el doblat­ge en valen­cià a Canal 9, així com la llui­ta por­ta­da a ter­me amb TV3.

La cace­ra de brui­xes del 29‑S tam­bé ha estat al cap­da­vant de les notí­cies del por­tal aques­ta set­ma­na. Aquest cop ha estat a Saba­dell, contra un mem­bre del Movi­ment Popu­lar d’a­ques­ta ciu­tat. Els fets de que l’a­cu­sen els Mos­sos d’Es­qua­dra es remun­ten a les Barra­ques de Saba­dell, aquell dia va haver-hi alda­rulls amb mem­bres del movi­ment nazi de la ciu­tat i, des­prés d’ex­pul­sar-los, van apa­rèi­xer les for­ces poli­cials, que van iden­ti­fi­car a per­so­nes tant de l’or­ga­nitza­ció com de qui esta­va cau­sant els alda­rulls. Tot i que no es té cons­tàn­cia que aquest noi fos allà durant els fets, sí va ser ell qui, jun­ta­ment amb 3 per­so­nes més en una acció prè­via a la vaga del 29‑S, es va enca­de­nar a dues ETT, fet que deno­ta la fina­li­tat de la denún­cia. Final­ment els jut­jats han dei­xat en fal­tes les acu­sa­cions dels Mos­sos d’Esquadra.

Mal­grat ser les notí­cies més segui­des de la set­ma­na, tam­bé hi ha hagut notí­cies remar­ca­bles a les sec­cions de Llen­gua, Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar, Cul­tu­ra, Terri­to­ri, Labo­ral i Inter­na­cio­nal. Entre aques­tes des­ta­quen: Les 150 per­so­nes que van pas­se­jar la fla­ma del Corre­llen­gua per l’a­vin­gu­da del País Valen­cià de Torrent, el pro­cés par­ti­ci­pa­tiu de la CUP de Bada­lo­na per ela­bo­rar el pro­gra­ma elec­to­ral, La mort del lin­güis­ta Joan Solà, El des­allot­ja­ment a la força d’uns veïns d’u­na masia de l’Hos­pi­ta­let pro­pie­tat del Barça, La deman­da de TMB de que es prohi­bei­xi la vaga d’au­to­bu­sos con­vo­ca­da per la visi­ta de Benet XVILa gra­ve­tat del con­flic­te Sah­rauí per l’as­sas­si­nat d’un nen en aquests últims dies.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *