Actua­li­tat set­ma­nal de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta- LLi​ber​tat​.Cat

logotip_llibertat.catLli​ber​tat​.cat us ofe­reix un recull dels fets més des­ta­cats al si de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta durant els darrers set dies. Aques­ta set­ma­na les mira­des de les lec­to­res han estat enfo­ca­des, sobre­tot, cap a un feno­men d’ac­tua­li­tat, comu­ni­ca­ció i tecnologia. 
Un dels fets des­ta­cats ha estat el lip­dub per la inde­pen­dèn­cia fet a Vic, que por­ta ja més de 105.000 visi­tes quan tan sols fa un dia que s’ha difós. Una altra notí­cia segui­da ha estat la reso­lu­ció de les Corts Valen­cia­nes en con­tra els Paï­sos Cata­lans. I, seguint amb la tòni­ca d’a­ques­tes darre­res set­ma­nes, tam­bé ha estat molt seguit la con­ti­nuï­tat de la cace­ra de brui­xes del 29‑S, aquest cop a Sabadell.
El fet més remar­ca­ble de la set­ma­na ha estat el lip­dub per la inde­pen­dèn­cia que es va gra­var a Vic el pas­sat diu­men­ge. Aquest va comp­tar amb més de 5.770 per­so­nes, un fet remar­ca­ble i que va supo­sar guan­yar el rècord mun­dial de par­ti­ci­pa­ció en un lip­dub. Tant és així que fins i tot TV3, que té per cos­tum silen­ciar les notí­cies de cai­re inde­pen­den­tis­ta, se’n va fer res­sò. A més, des d’a­quest diven­dres el vídeo ja està pen­jat a la xar­xa i bus­ca­rà altres reco­nei­xe­ments: el de més visi­tes i el d’n­ter­na­cio­na­litzar el con­flic­te per­què tot el món sàpi­ga que els Paï­sos cata­lans «som una nació i neces­si­tem la inde­pen­dèn­cia per asse­gu­rar-se la super­vi­vèn­cia i el futur».

Un altre fet remar­ca­ble d’a­ques­ta set­ma­na ha estat el conei­xe­ment de que a les Corts Valen­cia­nes van apro­var, el pas­sat 27 d’oc­tu­bre, una reso­lu­ció en con­tra dels Paï­sos Cata­lans. Tal i com afir­ma Enda­vant (OSAN), «el Par­tit Popu­lar res­ca­ta l’an­ti­ca­ta­la­nis­me en pre­cam­pan­ya elec­to­ral. Nova­ment els con­ser­va­dors uti­litzen l’ex­cu­sa de l’an­ti­ca­ta­la­nis­me per tal de des­viar l’a­ten­ció i tapar les seues ver­gon­yes». A més, el PP es pre­sen­ta al cap­da­vant de la defen­sa de la iden­ti­tat valen­cia­na, quan en reali­tat han estat ells qui han reduït el nom­bre d’ho­res lec­ti­ves en valèn­cia a les esco­les, reta­llat el doblat­ge en valen­cià a Canal 9, així com la llui­ta por­ta­da a ter­me amb TV3.

La cace­ra de brui­xes del 29‑S tam­bé ha estat al cap­da­vant de les notí­cies del por­tal aques­ta set­ma­na. Aquest cop ha estat a Saba­dell, contra un mem­bre del Movi­ment Popu­lar d’a­ques­ta ciu­tat. Els fets de que l’a­cu­sen els Mos­sos d’Es­qua­dra es remun­ten a les Barra­ques de Saba­dell, aquell dia va haver-hi alda­rulls amb mem­bres del movi­ment nazi de la ciu­tat i, des­prés d’ex­pul­sar-los, van apa­rèi­xer les for­ces poli­cials, que van iden­ti­fi­car a per­so­nes tant de l’or­ga­nitza­ció com de qui esta­va cau­sant els alda­rulls. Tot i que no es té cons­tàn­cia que aquest noi fos allà durant els fets, sí va ser ell qui, jun­ta­ment amb 3 per­so­nes més en una acció prè­via a la vaga del 29‑S, es va enca­de­nar a dues ETT, fet que deno­ta la fina­li­tat de la denún­cia. Final­ment els jut­jats han dei­xat en fal­tes les acu­sa­cions dels Mos­sos d’Esquadra.

Mal­grat ser les notí­cies més segui­des de la set­ma­na, tam­bé hi ha hagut notí­cies remar­ca­bles a les sec­cions de Llen­gua, Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar, Cul­tu­ra, Terri­to­ri, Labo­ral i Inter­na­cio­nal. Entre aques­tes des­ta­quen: Les 150 per­so­nes que van pas­se­jar la fla­ma del Corre­llen­gua per l’a­vin­gu­da del País Valen­cià de Torrent, el pro­cés par­ti­ci­pa­tiu de la CUP de Bada­lo­na per ela­bo­rar el pro­gra­ma elec­to­ral, La mort del lin­güis­ta Joan Solà, El des­allot­ja­ment a la força d’uns veïns d’u­na masia de l’Hos­pi­ta­let pro­pie­tat del Barça, La deman­da de TMB de que es prohi­bei­xi la vaga d’au­to­bu­sos con­vo­ca­da per la visi­ta de Benet XVILa gra­ve­tat del con­flic­te Sah­rauí per l’as­sas­si­nat d’un nen en aquests últims dies.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *