Con­cen­tra­cio­nes en pro de los dere­chos de los y las pre­sas polí­ti­cas vas­cas en pue­blos y ciu­da­des de Eus­kal Herria

Lec­tu­ra de la aso­cia­ción Etxerat :

«Urri­ko Azken Osti­ra­la, bes­te behin ere, berri­ki atxi­lo­tuak eta tor­tu­ra­tuak izan diren gaz­teak eta euren seni­de eta lagu­nak gogo­ra­tuz hasi behar dugu. Gure besar­ka­da­rik sen­ti­ko­rre­na beraien­tzat. Madri­len, seni­deak jaza­rriak izan dira. Donos­tian, Igor Por­tu eta Mat­tin Sara­so­la gaz­te lesa­ka­rrek pai­ra­tu­ta­ko tor­tu­rak iker­tzen dituen epai­ke­ta­ren bai­tan, seni­de eta lagu­nak kol­pa­tuak izan ziren.

Errea­li­ta­te gor­di­na. Errea­li­ta­te min­gotza. Sufri­men­dua­ren kate amai­ga­bea. Aste­bu­ru hone­tan ber­tan, Cur­ti­sen dagoen Zigor Blan­co eus­kal pre­so poli­ti­koa ikus­te­ra zihoan lagun batek istri­pua izan zuen Biz­kaian. Urte­ko hamar­ga­rren istri­pua eus­kal pre­so poli­ti­koen seni­de eta lagu­nen­tzat. Bitar­tean, barro­teen arte­ko egoe­rak bere horre­tan jarraitzen du. Gose gre­ba Mur­tzian, gal­du­ta­ko aurrez aurre­koak, iso­la­men­dua, bakar­tzea… Gai­xo larrien ez askatzea, Bizi Oso­ra­ko Zigo­rra­ren aplikazioa…

Ihes­la­rien kon­tra­ko kan­pai­nak ere aurre­ra jarraitzen du. Urrian Joxe Mari Zal­dua­ri ome­nal­di eta agur hun­ki­ga­rria eskai­ni zaio Ezkio Itxa­son. Ita­liak hiru gaz­te inde­pen­den­tis­ta espai­nia­ra­tu ditu Erro­ma­ko Fis­ka­la­ren iritzia­ren aur­ka eta Vene­zue­lan dau­den erre­fu­xia­tu poli­ti­koen kon­tra­ko pre­sio media­ti­ko eta poli­ti­koa han­ditzen ari da.

Sin embar­go, es hora de dejar atrás todas estas con­cul­ca­cio­nes de los Dere­chos Huma­nos. Debe­mos de inten­tar mirar hacia ade­lan­te. Es el momen­to de dar pasos al fren­te. Por ello, anun­cia­mos que en las pró­xi­mas fechas vamos a hacer públi­cos dife­ren­tes ini­cia­ti­vas que impli­ca­rán a toda la socie­dad vas­ca en la defen­sa de los dere­chos de las y los pre­sos polí­ti­cos vascos.

Kru­del­ke­rian oina­rri duen espetxe poli­ti­ka hone­kin amai­tu behar dugu. Hil­tzen duen espetxe poli­ti­ka hone­kin guz­tion artean amai­tu behar dugu. Eus­kal pre­so poli­ti­koen esku­bi­deak behin­goz erres­pe­ta­tuak izan behar dira. Sufri­men­dua­re­kin buka­tu behar dugu. Bide berriak zabal­tzen ari dira gure herrian, itxa­ro­pe­na­ren atea zaba­lik dago eta nora­bi­de horre­tan ezin­bes­te­koa da gure seni­de eta lagun pre­so poli­ti­koen esku­bi­deen errespetua.

Los fami­lia­res, ami­gos y ami­gas de las y los pre­sos polí­ti­cos vas­cos no pue­den estar solos. Toda la socie­dad vas­ca debe de arro­par la deman­da de res­pe­to para los dere­chos de las y los pre­sos polí­ti­cos vas­cos. Pro­fe­sio­na­les de dife­ren­tes ámbi­tos y otros miles y miles de ciu­da­da­nos y ciu­da­da­nas debe­mos empu­jar para aca­bar con una polí­ti­ca peni­ten­cia­ria cruel y que no con­lle­va más que sufrimiento.

Eus­kal pre­soak etxera!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *