Actua­li­tat set­ma­nal de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta- LLi​ber​tat​.Cat

logotip_llibertat.catLli​ber​tat​.cat us ofe­reix un recull dels fets més des­ta­cats al si de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta durant els darrers set dies. Aques­ta set­ma­na, les lec­to­res i lec­tors de Lli​ber​tat​.cat no s’han cen­trat en una sola temà­ti­ca sinó que, com podrem veu­re, l’ac­tua­li­tat ha estat molt diversificada.

Entre les notí­cies més visi­ta­des des­ta­quem: l’ac­tua­li­tat inter­na­cio­nal dels refu­giats polí­tics bas­cos a Veneçue­la, la visi­ta papal, la repres­sió sobre en Gerard de Llei­da, la pre­sen­ta­ció de la CUP de Bada­lo­na a les elec­cions muni­ci­pals i el refús de la Ini­cia­ti­va Legis­la­ti­va Popu­lar (ILP) Tele­vi­sió sen­se fronteres.

A nivell inter­na­cio­nal des­ta­ca la ver­sió dels refu­giats polí­tics bas­cos a Veneçue­la. Els dife­rents mit­jans espan­yo­lis­tes, així com el poder polí­tic espan­yol, van pre­sen­tar-los a l’o­pi­nió inter­na­cio­nal com «eta­rres» quan, tal i com expli­quen ells matei­xos, fa més de 20 anys que viuen allà i no hi tenen res a veu­re. A més, els mit­jans i govern espan­yols han inten­tat «invo­lu­crar el govern de Chá­vez i cri­mi­na­litzar-lo» quan tot és men­ti­da. Per altra ban­da des­ta­ca la recent ofen­si­va repres­si­va espan­yo­lis­ta con­tra l’or­ga­nitza­ció juve­nil bas­ca Segi, amb la deten­ció de quin­ze membres.

Tam­bé s’ha fet un gran segui­ment a la pre­sen­ta­ció de la CUP de Bada­lo­na a les elec­cions muni­ci­pals. Aquests han pre­sen­tat els set pri­mers llocs de la seva llis­ta, on cal des­ta­car que serà l’ex­re­pre­sen­tant dels joves de Bada­lo­na al Con­sell Nacio­nal de la Joven­tut de Cata­lun­ya, Fran­cesc Duran, qui enca­pça­la­ra la llista.

Un altre fet bas­tant seguit ha estat la visi­ta papal a la ciu­tat de Bar­ce­lo­na. Aques­ta cos­ta­rà, com a mínim, un milió i mig d’eu­ros , tot i que aques­ta quan­tia no para de pujar. Aquest pres­su­post s’ha vist incre­men­tat per l’aug­ment de la segu­re­tat a la zona i, sobre­tot, per l’ad­qui­si­ció d’u­na càme­ra cata­lo­ga­da com a mate­rial mili­tar que ha cos­tat 823.000 euros al Depar­ta­ment d’Interior.

Dei­xant de cos­tat la visi­ta papal, el judi­ci a Gerard Sala, mem­bre de l’As­sem­blea de Joves de Llei­da, ha estat un altre fet remar­ca­ble de la set­ma­na. Aquest ha estat jut­jat per les pro­tes­tes con­tra el pro­jec­te de Para­dor Nacio­nal a l’e­di­fi­ci del Roser de la capi­tal del Segrià. Aquest jove par­ti­ci­pa­va de la pro­tes­ta com la res­ta de mem­bres de l’As­sem­blea de Joves, la CUP, i altres asso­cia­cions quan va ser detin­gut i agre­dit pels mos­sos d’es­qua­dra. Mal­grat això, ha estat en Gerard qui ha estat jut­jat i acu­sat de «desobe­dièn­cia».

Però no tota l’ac­tua­li­tat més des­ta­ca­da ha tin­gut un ves­sant repres­siu sinó que tam­bé s’han seguit temes com el rebuig a la Ini­cia­ti­va Legis­la­ti­va Popu­lar (ILP) Tele­vi­sió Sen­se Fron­te­res per part del govern espan­yol. Aques­ta ILP inten­ta­va garan­tir les emis­sions de TV3 al País Valèn­cia amb més de mig milió de sig­na­tu­res acon­se­gui­des en tres mesos. Mal­grat tot, el govern de Zapa­te­ro ha negat aques­ta amb excu­ses eco­nò­mi­ques, dene­gant la via­bi­li­tat d’a­ques­ta ini­cia­ti­va i mos­trant la impos­si­bi­li­tat de que TV3 es pugui difon­dre a terri­to­ris de fora de l’Es­tat espan­yol, com poden ser Ando­rra o l’Alguer.

Per aca­bar, entre les sec­cions no esmen­ta­des tam­bé hi ha hagut notí­cies remar­ca­bles. Aques­tes són l’e­la­bo­ra­ció d’un vídeo per part de Tallers per la Llen­gua que inten­ta cons­cien­ciar els cata­lans amb auto­odi, l’aplau­di­ment dels sin­di­cats cap a la clas­se tre­ba­lla­do­ra de l’es­tat fran­cès, l’è­xit de Pa Negre com a pel·lícula més vis­ta a Cata­lun­ya, la con­sul­ta popu­lar de Rubí amb un 87,56% de vots a favor, la decla­ra­ció d’il·legalitat del cànon que apli­ca­va l’S­GAE a l’es­tat espan­yol pel Tri­bu­nal de Jus­tí­cia de la Unió Euro­pea i la denún­cia de Som lo que Sem­brem per l’e­ti­que­tat­ge defi­cient dels transgènics. 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *