El SEPC davant la deten­ció de Mari­na Sagas­ti­za­bel, estu­dian­ta de la Uni­ver­si­tat Autò­no­ma de Bar­ce­lo­na- SEPC

Aques­ta pas­sa­da mati­na­da l’estudianta de la Uni­ver­si­tat Autò­no­ma de Bar­ce­lo­na, Mari­na Sagas­ti­za­bel, ha estat detin­gu­da per ordre del jut­ge de l’Audiència Nacio­nal espan­yo­la Fer­nan­do Gran­de Mar­las­ka sota l’a­cu­sa­ció de per­ti­ne­nça a l’or­ga­nitza­ció juve­nil bas­ca SEGI, il·legalitzada per la jus­tí­cia espanyola.
L’estat d’excepció s’ha donat per darre­ra vega­da al nos­tre país per l’aplicació de la Llei Anti­te­rro­ris­ta, que oca­sio­na una man­ca­nça de garan­ties de drets ciu­ta­dans cap a la per­so­na detin­gu­da segons l’últim infor­me del rela­tor de Nacions Uni­des con­tra la tor­tu­ra. D’al­tra ban­da i per ter­ce­ra vega­da la comu­ni­tat inter­na­cio­nal es qües­tio­na­va la legi­ti­mi­tat d’un tri­bu­nal d’ex­cep­ció com l’Au­dièn­cia Nacional
Des del Sin­di­cat d’Estudiants dels Paï­sos Cata­lans (SEPC) denun­ciem la pri­va­ció de drets i lli­ber­tats demo­crà­ti­ques en que rau sot­me­sa l’esquerra aber­tza­le, el paper de la vio­lèn­cia d’Estat que supo­sa aquests últims segres­tos i mos­trar la nos­tra preo­cu­pa­ció per l’alt risc de pati­ment de tor­tu­res que pot oca­sio­nar la situa­ció d’aï­lla­ment en que es tro­ba a hores d’ara.
Per aquests motius des del Sin­di­cat d’Estudiants dels Paï­sos Cata­lans exigim:
  • La imme­dia­ta posa­da a dis­po­si­ció judi­cial de les detingudes.
  • L’aixecament del règim d’incomunicació amb els drets a l’advocat de con­fia­nça o de con­tac­te amb els seus fami­liars que suposa.
  • El posi­cio­na­ment unà­ni­me de tota la comu­ni­tat uni­ver­si­tà­ria en el con­trol de la vul­ne­ra­ció de drets i garan­ties que supo­sa l’aïllament.
  • La con­dem­na unà­ni­me de l’aposta repres­si­va que ha emprès l’Estat espan­yol front a l’inici del pro­cés de reso­lu­ció del con­flic­te que hi ha a Eus­kal Herria.
  • El suport de totes les ins­ti­tu­cions demo­crà­ti­ques i de la socie­tat inter­na­cio­nal en la solu­ció del con­flic­te que viu Eus­kal Herria.
Prou repres­sió al jovent que llui­ta, soli­da­ri­tat amb les com­pan­yes d’Euskal Herria!
Audièn­cia Nacio­nal: Tri­bu­nal d’Excepció!
Bar­ce­lo­na, 22 d’oc­tu­bre de 2010
Sin­di­cat d’Es­tu­diants dels Paï­sos Catalans

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *