La ILP Tele­vi­sió Sen­se Fron­te­res no pros­pe­ra mal­grat les 650.000 sig­na­tu­res- LLi​ber​tat​.Cat


logo_tv_sense_fronteres-3916-3910El govern espan­yol ha fet un pas més en la seva estra­tè­gia de frag­men­ta­ció dels Paï­sos Cata­lans. Tant és així que ha rebut­jat la Ini­cia­ti­va Legis­la­ti­va Popu­lar (ILP) Tele­vi­sió Sen­se Fron­te­res que havia de garan­tir les emis­sions de TV3 al País Valen­cià. Ho ha fet públic en un docu­ment del 14 d’oc­tu­bre divul­gat aquest dilluns en què esgri­meix els argu­ments pels quals no pot assu­mir el cost del que esta­bleix la ILP.

En con­cret, diu que ha refu­sat la tra­mi­ta­ció en vir­tut de l’ar­ti­cle 134.6 de la cons­ti­tu­ció, que esta­bleix que «tota pro­po­si­ció o esme­na que supo­si l’aug­ment dels crè­dits o dis­mi­nu­ció dels ingres­sos pres­su­pos­ta­ris reque­ri­rà la con­for­mi­tat del govern per a la seva tramitació».

Un docu­ment del minis­te­ri de la Pre­si­dèn­cia asse­gu­ra que la ILP Tele­vi­sió Sen­se Fron­te­res pre­tén ampliar la xar­xa de difu­sió de titu­la­ri­tat i ges­tió esta­tal per garan­tir les emis­sions. Això reque­ri­ria la pla­ni­fi­ca­ció de nous múl­ti­plexs digi­tals a la ban­da que que­dés dis­po­ni­ble ate­sa l’o­cu­pa­ció de la ban­da de fre­qüèn­cies uti­litza­da per a la difu­sió terres­tre. I això el govern espan­yol no està dis­po­sat a assu­mir-ho, segons diu per­què el cost eco­nò­mic és mas­sa ele­vat mal­grat els mili­ons i mili­ons que segueix inver­tint en la des­pe­sa mili­tar i en la banca.

L’Es­tat hau­ria de fina­nçar els cos­tos dels nous múl­ti­plexs per a les comu­ni­tats autò­no­mes afec­ta­des, cosa que supo­sa­ria un cost anual d’a­pro­xi­ma­da­ment 15 mili­ons d’eu­ros, asse­gu­ra. Així, segons el govern espan­yol, s’hau­rien de dedi­car una gran quan­ti­tat de recur­sos per inten­tar repla­ni­fi­car tots els múl­ti­plexs digi­tals actuals amb un gran cost eco­nò­mic per a l’ad­mi­nis­tra­ció. Un cost que segons assen­ya­la oscil·laria entre els 600 i els 800 mili­ons d’eu­ros des­ti­nats a com­pen­sar els cos­tos dels ope­ra­dors de tele­vi­sió i usua­ris, així com el movi­ment de canals per alli­be­rar el divi­dend digital.

Per altra ban­da, la intro­duc­ció d’un nou múl­ti­plex digi­tal pro­vo­ca­ria la neces­si­tat de revi­sar tota la coor­di­na­ció inter­na­cio­nal i modi­fi­car els canals dels nous múl­ti­plexs ja ator­gats als ope­ra­dors. Segons el govern espan­yol els cos­tos serien enca­ra més alts si s’a­dop­tes­sin les mesu­res neces­sà­ries per tal de garan­tir la radio­di­fu­sió de TV3 a terri­to­ris de fora de l’es­tat espan­yol, com ara Ando­rra o l’Al­guer, cosa ja inconcebible.

Havia super­at el llindar

El govern espan­yol ha bus­cat doncs noves excu­ses ‑aquest cop eco­nò­mi­ques, mal­grat la mili­onà­ria des­pe­sa mili­tar que segueix supor­tant- per­què s’ha­via acon­se­guit supe­rar l’obs­ta­cle més difí­cil: acon­se­guir 500.000 de sig­na­tu­res en tres mesos

D’aquesta mane­ra, la ILP va asso­lir i fins i tot supe­rar amb escreix el seu objec­tiu enviant a l’O­fi­ci­na del Cens Elec­to­ral un total de 651.650 sig­na­tu­res. D’aquestes, 559.759 eren vàli­des amb un mar­ge d’error d’un 3,86%. i super­ant per tant el llin­dar del mig milió.

TV3 doncs ani­rà des­ape­rei­xen del País Valen­cià com ja ho ve fent des de fa una bona colla de mesos, men­tre que la Fran­ja de Ponent o les Illes Balears han acon­se­guit con­for­mar un marc comu­ni­ca­tiu pro­pi grà­cies a acords de reci­pro­ci­tat. El govern espan­yol subs­criu així l’an­ti­ca­ta­la­nis­me del PP valen­cià ‑que s’ha opo­sat sem­pre a sig­nar acords de reci­pro­ci­tat- rebut­jant una ILP que comp­ta­va amb l’a­val de cen­te­nars de milers de ciutadans/​es.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *