Actua­li­tat set­ma­nal de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta- LLi​ber​tat​.Cat

Lli​ber​tat​.cat us ofe­reix un recull dels fets més des­ta­cats si de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta durant els darrers set dies. Aques­ta set­ma­na, les lec­to­res i lec­tors de Lli​ber​tat​.cat han fet un espe­cial segui­ment de l’en­ca­ra con­ti­nua­da caça de brui­xes del 29‑S i de les accions i actes per com­ba­tre el fei­xis­me que supo­sa el Dia de la Hispanitat. 

La per­se­cu­ció poli­cial des­prés de la vaga gene­ral ha tin­gut espe­cial inci­dèn­cia aques­ta set­ma­na sobre­tot pel que fa a les ciu­tats de Bar­ce­lo­na i Mata­ró. A Bar­ce­lo­na, aquest diven­dres, Josep Gar­gan­té, un des­ta­cat sin­di­ca­lis­ta bar­ce­lo­ní cone­gut per la llui­ta sin­di­cal a TMB, era posat en lli­ber­tat amb càrrecs per haver tren­cat supo­sa­da­ment una càme­ra de vídeo de TV3.

Men­tres­tant, a Mata­ró, 6 de les per­so­nes que fa dies s’ha­vien con­cen­trat per dema­nar l’a­lli­be­ra­ment d’Eu­dald Cal­vo rebien a casa seva mul­tes de 900 euros. Aques­tes, teò­ri­ca­ment, eren per «moles­tar el des­cans dels veïns» i «insul­tar els agents de l’or­dre» tot i que, segons Cal­vo, aques­tes s’in­ter­pre­ten com una «ven­ja­nça polí­ti­ca» pel 29‑S. Una ven­ja­nça que fruit tam­bé del 29‑S s’ha mani­fes­tat en for­ma de cri­mi­na­litza­ció con­tra els mit­jans de comu­ni­ca­ció alter­na­tius, fet al qual Lli​ber​tat​.cat dedi­ca el seu darrer edi­to­rial. Per cert, una ofen­si­va repres­si­va con­tra els movi­ments popu­lars i l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta que tam­bé ha arri­bat amb viru­lèn­cia a Galícia.

Altres fets des­ta­cats de la set­ma­na han estat les accions i els actes per tal de com­ba­tre les mani­fes­ta­cions fei­xis­tes que com­por­ten el Dia de la His­pa­ni­tat als Paï­sos Cata­lans i que a Eus­kal Herria realitzen amb un taran­nà neta­ment inde­pen­den­tis­ta. Entre aques­tes des­ta­ca l’atac de Mau­lets a dife­rents sím­bols fei­xis­tes a Ponent i l’exigèn­cia per part de la CUP de Bar­ce­lo­na d’im­pe­dir la cele­bra­ció d’ac­tes fei­xis­tes a la ciu­tat, tot i que hagi estat en va. Mau­lets ha estat pro­ta­go­nis­ta d’un altre fet des­ta­cat al si de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta anun­ciant que obri­rà una roda de con­tac­tes per plan­te­jar ‑i si cal fer reali­tat- la cons­truc­ció d’un sin­di­cat nacio­nal i de classe. 

En cul­tu­ra, la notí­cia més des­ta­ca­da aques­ta set­ma­na ha estat l’ho­me­nat­ge que la CUP de Llei­da, seguint amb la seva tra­di­ció de recu­pe­ra­ció de la memò­ria his­tò­ri­ca, dedi­ca­rà a l’es­crip­tor Manuel de Pedro­lo, un autor que va ser incò­mo­de pels poders fàc­tics, i que, com en tan­tes i tan­tes oca­sions, ho pagà amb el silenciament.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *