Els estu­diants enca­pça­len una nova mani­fes­ta­ció con­tra les «refor­mes de les pen­sions» a Per­pin­yà- LLi​ber​tat​.Cat

Els estudiants encapçalen una nova manifestació contra les "reformes de les pensions" a Perpinyà La refor­ma de les jubi­la­cions ha estat, altre cop, el motiu de la mani­fes­ta­ció avui a Per­pin­yà. La quar­ta en un mes. 

La mar­xa, enca­pça­la­da per prop de 300 estu­diants, ha comp­tat amb 20.000 per­so­nes, segons els orga­nitza­dors i 5.000, segons la poli­cia. És la quar­ta mobi­litza­ció que té lloc l’es­tat fran­cès des de finals d’a­gost i en aques­ta oca­sió s’ha comp­ta­bi­litzat com una de les més nom­bro­ses a la ciu­tat de Per­pin­yà. El reco­rre­gut de la pro­tes­ta s’ha pogut fer sen­se inci­dents i ha fina­litzat davant de la pre­fec­tu­ra dels Piri­neus Orien­tals, amb el clam de «Sar­ko pas de futur, le peu­ple dans la rue!» i a la vaga general.

El text ja ha estat apro­vat pel con­sell de minis­tres i la cam­bra bai­xa fran­ce­sa. Durant el pro­cés, la majo­ria par­la­men­tà­ria de dre­tes ha acce­dit a algu­nes de les peti­cions dels sin­di­cats, com les excep­cions per­què es puguin con­ti­nuar jubi­lant als 60 anys els qui van come­nçar a tre­ba­llar d’a­do­les­cents o que les mares amb més de tres fills se’ls reque­rei­xin menys anys de cotitza­ció que a la res­ta. Aquest dies el text es debat al Senat abans de l’a­pro­va­ció definitiva.

Imatge activa

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *