Milers de per­so­nes es mani­fes­ten a Valèn­cia en defen­sa dels drets socials i nacio­nals- LLi​ber​tat​.Cat

Un grup de quin­ze indi­vi­dus enca­putxats vin­cu­lat al Grup d’Acció Valen­cia­nis­ta ha ata­cat el fur­gó que trans­por­ta­va l’equip de so de l’acte polí­tic final de l’Esquerra Independentista.

Una vega­da més els carrers de Valèn­cia han estat esce­na­ri de la mani­fes­ta­ció de la Dia­da del 9 d’Octubre. A la mani­fes­ta­ció hi han par­ti­ci­pat la Comis­sió 9 d’Octubre, que agru­pa una quin­ze­na d’as­so­cia­cions, par­tits i sin­di­cats, i les orga­nitza­cions de l’Es­que­rra Independentista.
Milers de mani­fes­tants han mar­xat sota el lema “Prou reta­lla­des socials i nacio­nals!» i “Prou reta­lla­des socials i nacio­nals! Cons­truïm els Paï­sos Cata­lans”, en el cas del bloc de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta, l’ú­nic que ha fet visi­ble el pro­jec­te nacio­nal dels Paï­sos Cata­lans com a via per cons­truir una socie­tat lliu­re i socialista.

A l’ac­te polí­tic final, el bloc de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta, ha mani­fes­tat que el model eco­nò­mic del PP al País Valen­cià ha pro­vo­cat 500.000 per­so­nes atu­ra­des, ha des­truït el lito­ral i ha arruï­nat la indús­tria i l’agricultura, men­tre que de la seva ban­da el govern del PsoE ha lla­nçat un greu atac con­tra els inter­es­sos de les clas­ses popu­lars mit­ja­nçant grans reta­lla­des de drets labo­rals i socials. Per altra ban­da, tam­bé han denun­ciat les polí­ti­ques anti­va­len­cia­nes del PP, que impe­dei­xen que des­enes de milers d’estudiants valen­cia­nes puguen acce­dir a l’ensenyament en la nos­tra llengua.

L’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta assen­ya­la que «el País Valen­cià no té futur dins del reg­ne d’Espanya» i rei­vin­di­ca la neces­si­tat de denun­ciar «la corrup­ció que asso­la la nos­tra terra» i de no renun­ciar «ara ni mai a la terri­to­ria­li­tat». Davant d’ai­xò «es fa neces­sa­ri con­tra­po­sar a Espan­ya el pro­jec­te eman­ci­pa­dor de l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta cons­truint una Uni­tat Popu­lar que siga el reflex dels inter­es­sos de la clas­se tre­ba­lla­do­ra i faça de la inde­pen­dèn­cia l’eina per a la defen­sa dels nos­tres drets socials i labo­rals mit­ja­nçant la cons­truc­ció del socia­lis­me», conclouen.

De la seva ban­da, la Comis­sió 9 d’oc­tu­bre ‑for­ma­da per orga­nitza­cions com el PSAN, ACPVEsco­la Valen­cia­na, entre altres- ha lle­git un mani­fest cen­trat en «les agres­sions a la llen­gua i als nos­tres drets lin­güís­tics». El text exi­geix al govern valen­cià una millo­ra en l’en­sen­ya­ment en cata­là amb l’aug­ment de línies edu­ca­ti­ves i l’e­xi­gèn­cia del requi­sit lin­güís­tic per acce­dir a l’ad­mi­nis­tra­ció públi­ca. La situa­ció eco­nò­mi­ca i la refor­ma labo­ral que impul­sa el govern espan­yol tam­bé ha estat objec­te de refle­xió del mani­fest. El text tam­bé ha repas­sat la situa­ció del terri­to­ri amb les pro­ble­mà­ti­ques del Caban­yal, la Pun­ta o l’Hor­ta de Valèn­cia amb pro­jec­tes urba­nís­tics que «volen acon­se­guir que els nos­tres fills no cone­guen cap parat­ge, cap cons­truc­ció, que tin­ga més de 20 anys».

La Comis­sió ha fina­litzat amb un clam final a «hono­rar als qui fa 772 anys ens van donar nova llen­gua, nova cul­tu­ra i noves lleis les quals, super­ant els entre­bancs, ens han faci­li­tat haver arri­bat als nos­tres dies amb la cons­cièn­cia de poble». El mani­fest ins­ta a «con­ti­nuar llui­tant per l’au­to­de­ter­mi­na­ció del nos­tre poble, per fer efec­tiu el nos­tre dret a decidir».

Agres­sió fei­xis­ta amb com­pli­ci­tat policial

Un grup de quin­ze indi­vi­dus enca­putxats vin­cu­lat al Grup d’Acció Valen­cia­nis­ta ha ata­cat el fur­gó que trans­por­ta­va l’equip de so de l’acte polí­tic final de l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta. L’atac, que s’ha pro­duït abans d’arribar la mani­fes­ta­ció, ha pro­vo­cat que una per­so­na resul­ta­ra feri­da per un atac amb la sive­lla d’un cin­tu­ró. Tan­ma­teix, l’agressió no ha impe­dit que es realitza­ra l’acte polí­tic un cop fina­litza­da la manifestació.

Per la seua ban­da, la fur­go­ne­ta ha patit el tren­ca­ment de dues llu­nes. La poli­cia espan­yo­la ha pro­te­git la fugi­da dels agres­sors –que s’han enca­mi­nat cap al riu- i en can­vi ha retin­gut dos mili­tants de l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta, alli­be­rats només un cop ha arri­bat el gruix de manifestants.

Des de l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta s’ha denun­ciat una vega­da més la impu­ni­tat amb la que cam­pen els fei­xis­tes a la ciu­tat de Valèn­cia i la con­ni­vèn­cia dels cos­sos de segu­re­tat espan­yols que han igno­rat l’agressió i han pro­te­git la fugi­da dels ultradretans.

Anti​fei​xis​tes​.org ja va denun­ciar que aquest any el GAV va acon­se­guir, de mane­ra estran­ya i sos­pi­to­sa, un per­mís de Dele­ga­ció del Govern per con­cen­trar-se al Par­te­rre coin­ci­dint amb la tra­di­cio­nal mani­fes­ta­ció del 9 d’Oc­tu­bre. Durant els dies pre­vis a la mani­fes­ta­ció, i com sol pas­sar quan hi ha con­vo­ca­tò­ries de rei­vin­di­ca­ció nacio­nal, des dels fòrums ultres es cri­da a la gue­rra i a reben­tar qual­se­vol acte con­tra­ri a les seues idees, i ho aca­ben fent sem­pre amb la segu­re­tat de que els seus actes que­da­ran impu­nes i no seran per­se­guit ni poli­cial ni jurídicament.

Anti­fei­xis­tes ja va denun­ciar la deci­sió de per­me­tre la pre­sèn­cia ultra per la ves­pra­da, a escas­sos metres de la tra­di­cio­nal mar­xa cívi­ca que cada any trans­co­rre sen­se inci­dents, mal­grat els intents de grups neo­na­zis i bla­vers de boi­co­te­jar-la. Aquest any es com­plei­xen pre­ci­sa­ment 30 anys dels greus epi­so­dis vio­lents pro­vo­cats per grups fei­xis­tes durant la Dia­da, que aca­ba­ren amb agres­sions con­tra l’alcalde de Valèn­cia i l’incendi de la sen­ye­ra que pen­ja­va de l’Ajuntament.

valencia2
valencia1
pancartapv
estelada

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *