Dues per­so­nes s’en­ca­de­nen con­tra el cemen­ti­ri nuclear a la dele­ga­ció de govern espan­yol a Bar­ce­lo­na- LLi​ber​tat​.Cat

ascocontraEl pro­per 7 de novem­bre està pre­vis­ta una gran mani­fes­ta­ció a la Ribe­ra d’Ebre

Cen­te­nars de per­so­nes es van van mani­fes­tar ahir a la tar­da davant la dele­ga­ció del govern espan­yol a Bar­ce­lo­na en con­tra la cons­truc­ció del magatzem de resi­dus nuclear. Durant ka pro­tes­ta, dues per­so­nes es van encadenar.Molts de mani­fes­tants eren pro­vi­nents de les comar­ques del sud de Tarra­go­na i del País Valen­cià, dos dels terri­to­ris can­di­dats a aco­llir el magatzem. La con­cen­tre­ció havia estat con­vo­va­ca per la Coor­di­na­do­ra Anti­ce­men­ti­ri Nuclear de Cata­lun­ya (CANC) i els Jóvens de les Terres de l’Ebre

La Coor­di­na­do­ra Anti­ce­men­ti­ri Nuclear de Cata­lun­ya (CANC) va exi­gir a l’As­so­cia­ció de Muni­ci­pis en Àrees de Cen­trals (AMAC) i a l’A­jun­ta­ment d’As­có que reti­rin la can­di­da­tu­ra del muni­ci­pi al Magatzem Tem­po­ral Cen­tra­litzat (MTC) de resi­dus nuclears.

Una vega­da la comis­sió inter­mi­nis­te­rial ja ha fet públic que la can­di­da­tu­ra d’As­có no és tèc­ni­ca­ment la millor i “des­prés de que­dar demos­trat que no té el menor indi­ci de con­sens terri­to­rial, social ni polí­tic”, la CANC ha dema­nat a l’A­MAC i al con­sis­to­ri d’As­có que reti­rin la seva candidatura.

Segons els anti­nu­clears, que­da “clar” que “l’es­tra­tè­gia maqui­na­da” per l’A­MAC i Ascó“ha fra­cas­sat total­ment” per l’o­po­si­ció de la majo­ria del terri­to­ri i de les ins­ti­tu­cions. “Fins i tot dins de la prò­pia asso­cia­ció, l’A­MAC no ha acon­se­guit que ni un sol ajun­ta­ment es posi­cio­ni a favor d’As­có”, ha afe­git l’associació.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *