Més impos­tos, menys sou- LLi​ber​tat​.cat

impostosEl poble cata­là està des­ti­nat a ser l’a­se dels cops, o això sem­bla. I és que la comu­ni­tat autò­no­ma de Cata­lun­ya és la que més impos­tos paga de tot l’es­tat espan­yol, i amb pre­vi­sió de crei­xe­ment. Segons reve­la la con­sul­to­ra KPMG, els experts augu­ren un futur imme­diat amb més pres­sió tri­bu­tà­ria, de mane­ra que Cata­lun­ya serà un dels terri­to­ris amb l’IRPF més ele­vant del món.

Mal­grat tot, aquest aug­ment no es veu­rà reper­cu­tit ni per una millo­ra de la qua­li­tat de vida ni dels ser­veis, ja que no hi ha hau­rà con­tra­pres­ta­ció de més des­pe­sa públi­ca. Segons adduei­xen, els paï­sos des­en­vo­lu­pats s’han vist obli­gats a recó­rrer a l’es­can­ya­ment ciutadà.

I tot això, havent injec­tat 30.000 mili­ons d’eu­ros, amplia­bles fins als 50.000 a la ban­ca espan­yo­la. Una ban­ca que no està en cri­si per­què l’any pas­sat va gun­yar 44 mili­ons d’eu­ros nets al dia. En aquest con­text doncs, és quan es pren la deci­sió d’es­can­yar enca­ra més una pobla­ció un 60% de la qual guan­ya menys de 1.000 euros al dia, quan les xifres d’a­tur i de pobre­sa no paren d’aug­men­tarquan les reta­lla­des afec­ten només la clas­se treballadora.

Segons l’in­for­me 2010 sobre l’im­post de la ren­da i les cotitza­cions de la Segu­re­tat Social de KPMG, la ten­dèn­cia glo­bal de des­cens dels tipus mar­gi­nals de l’IRPF ha arri­bat a la seva fi des­prés de set anys. D’a­ques­ta mane­ra, el tipus mit­jà d’a­quest any s’ha incre­men­tat un 0,3% a nivell glo­bal, cosa que pale­sa un can­vi de tendència.

De moment, l’a­lça es pro­dui­rà a par­tir del gener per a les ren­des de més 120.000 euros i de més de 175.000, que pas­sa­ran al 44% i al 45%, res­pec­ti­va­ment, per sobre del 43% màxim actual, que es paga a par­tir de 53.407,20 euros. La capa­ci­tat nor­ma­ti­va de les auto­no­mies farà que en algu­nes, com Cata­lun­ya, s’a­rri­bi al 49% per sobre dels 175.000 euros, de mane­ra que se situa­rà entre els més alts del món, segons es des­prèn de l’estudi.

«La ten­dèn­cia alcis­ta gene­ral indi­ca que els governs estan optant per un aug­ment dels tipus com a mesu­ra per abor­dar els dèfi­cits públics», des­ta­ca l’es­tu­di. Però és un camí que ha mar­cat només Euro­pa, on es paguen els nivells de l’IRPF més alts del món.

En tot cas, els experts no des­car­ten puja­des més gene­ra­litza­des de l’IRPF en el futur per­què els incre­ments només per a nivells alts de ren­da, els més comuns, tenen poc impac­te en la recaptació.

Reduc­ció dels sous i aba­ra­ti­ment de l’acomiadament

De la seva ban­da, el gover­na­dor del Banc d’Es­pan­ya, Miguel Ángel Fer­nán­dez Ordó­ñez, ha dema­nat als empre­sa­ris que uti­litzin la refor­ma labo­ral per tal d’i­ni­ciar «un pro­cés de mode­ra­ció sala­rial», és a dir, una bai­xa­da dels sous, fet que segons ell supo­sa­ria auto­mà­ti­ca­ment un incre­ment de la com­pe­ti­ti­vi­tat. Per Ordó­ñez, cal «uti­litzar al màxim» els «ave­nços impor­tants» que segons afir­ma com­por­ta la refor­ma labo­ral pel que fa a la fle­xi­bi­litza­ció de les con­di­cions labo­rals via aco­mia­da­ments lliures.

Ordó­ñez dema­na la des­apa­ri­ció defi­ni­ti­va de les «clàu­su­les de sal­va­guar­da» en la nego­cia­ció sala­rial de les empre­ses, per­què asse­gu­ra que són «una font de pro­ble­mes» i for­ma part d’un «pas­sat ja superat».

No satis­fet amb això, el gover­na­dor ha dema­nat tam­bé que s’en­du­rei­xi la Llei d’es­ta­bi­li­tat pres­su­pos­tà­ria per­què «la majo­ria» de les comu­ni­tats autò­no­mes «estan lluny» de com­plir amb les exigèn­cies del pla d’a­jus­ta­ment. Això reper­cu­ti­ria en un major espo­li de Catalunya.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *