Escarp (PSC) ame­naça Kaos en la red i altres mit­jans de comu­ni­ca­ció- LLi​ber​tat​.cat

 Assum­pta Escarp, mem­bre del PSC-PSOE, ter­ce­ra tinent d’alcalde i res­pon­sa­ble de Pre­ven­ció, Segu­re­tat i Mobi­li­tat de l’Ajuntament de Bar­ce­lo­na ha realitzat aquest matí unes decla­ra­cions a RAC1 que cal inter­pre­tar com una ame­naça envers tots els mit­jans de comu­ni­ca­ció que no seguei­xen les con­sig­nes del règim.

Escarp ha apun­tat direc­ta­ment con­tra Kaos en la red acu­sant-la de fer «apo­lo­gia de la vio­lèn­cia» per haver par­ti­ci­pat en la difu­sió d’in­for­ma­ció sobre la vaga gene­ral, tot refe­rint-se als mit­jans crí­tics en gene­ral. 

Lite­ral­ment ha expres­sat que “[Tan­car webs com aquests] és un tema que ens hau­rem de come­nçar a plan­te­jar. Sí, crec que s’han de tan­car per­què fan apo­lo­gia de la vio­lèn­cia.” Cal recor­dar que Escarp ha man­tin­gut impor­tants con­flic­tes amb els tre­ba­lla­dors muni­ci­pals i de TMB i que es va que­re­llar con­tra Vila­web i altres mit­jans per haver cobert la infor­ma­ció del Cas Vila­ró.

Amb aques­tes decla­ra­cions Escarp ha ame­naçat direc­ta­ment tots els mit­jans crí­tics amb el règim. En para­ules de la res­pon­sa­ble muni­ci­pal i mem­bre del PSC-PSOE “La san­ció ha de ser exem­plar. Ha de ser pro­por­cio­nal, s’ha d’aplicar quan s’ha d’aplicar. No cap la dis­cre­cio­na­li­tat, però s’ha de ser exemplar.”

En aquest sen­tit, Escarp ha pale­sat amb les seves decla­ra­cions la inten­ció polí­ti­ca d’a­ques­ta volun­tat de tan­car els mit­jans alter­na­tius. Refe­rint-se a Kaos en la red ha ver­ba­litzat amb un to vio­lent que la seva fei­na perio­dís­ti­ca“[…] és pura vio­lèn­cia i pura delin­qüèn­cia. Diem les coses pel seu nom i aïllem-los en aquest sentit.”

En les seves decla­ra­cions Escarp no ha entrat a valo­rar que els inci­dents pro­vo­cats per les vic­tò­ries de la Selec­ció espan­yo­la van cau­sar més alde­rulls i vio­lèn­cia que els esde­vin­guts durant la vaga des­prés de les carre­gues dels anti­ava­lots. Quan s’a­le­gra­va de l’em­pre­so­na­ment de dos mani­fes­tants de la vaga Escarp tam­poc ha recor­dat la vio­lèn­cia de l’e­xal­ta­ció espan­yo­lis­ta o la deten­ció del fill del Pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, José Mon­ti­lla, que va ser acu­sat de mal­me­tre mobi­lia­ri públic en una cele­bra­ció futbolística.

La ter­ce­ra tinent d’alcalde de Bar­ce­lo­na ha fet públic tot el seu suport a Jor­di Hereu, i ha mos­trat la seva satis­fac­ció per l’exhi­bi­ció mili­ta­ris­ta de la Fes­ta de l’Ai­re (mal­grat les quei­xes de diver­ses asso­cia­cions de veïns de diver­ses pobla­cions que denun­cien la seva perillositat).

Escarp tam­bé ha asse­gu­rat que la visi­tat del Papa Benet XVI a Bar­ce­lo­na no comp­ta­rà amb mos­tres de rebuig, en un gest de cla­ra adcrip­ció cato­li­cis­ta en què ha recla­mat que “Hem de tre­ba­llar tots junts per­què sigui la millor visi­ta [del Papa].”

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *