L’Au­dièn­cia Nacio­nal prohi­beix la mani­fes­ta­ció de la Dia­da per la lli­ber­tat de les pre­ses- LLi​ber​tat​.cat

Seguint amb la polí­ti­ca de prohi­bi­ció d’ac­tes d’ho­me­nat­ge o ben­vin­gu­da a pre­sos i pre­ses polí­ti­ques cata­la­nes, l’Au­dièn­cia Nacio­nal espan­yo­la ha prohi­bit la tra­di­cio­nal mani­fes­ta­ció que se cele­bra cada any a Bar­ce­lo­na coin­ci­dint amb la Dia­da Nacio­nal per tal de dema­nar la lli­ber­tat dels pre­sos i pre­ses polí­ti­ques catalanes. 

El jut­ge de l’òr­gan, Ismael Moreno, creu que l’ac­te podria supo­sar un delic­te d’e­nal­ti­ment del terro­ris­me. La con­cen­tra­ció, con­vo­ca­da pel col·lectiu de suport a pre­sos i pre­ses polí­ti­ques Res­cat, esta­va pre­vis­ta per a demà a la una del mig­dia al pas­seig del Born de Barcelona.

Nova­ment, ha estat la fis­ca­lia de l’Au­dièn­cia Nacio­nal espan­yo­la qui va dema­nar a l’alt tri­bu­nal que inves­ti­gués l’ac­te. En la inter­lo­cu­tò­ria, Moreno argu­men­ta que la prohi­bi­ció s’ha fet efec­ti­va per evi­tar «l’al­te­ra­ció de la pau social». El magis­trat ins­ta els cos­sos poli­cials espan­yol i cata­là a impe­dir la cele­bra­ció d’a­quest acte.

El pas­sat mes d’a­gost, l’Au­dièn­cia Nacio­nal ja va prohi­bir l’ac­te de ben­vin­gu­da a Lau­ra Rie­ra, alli­be­ra­da des­prés de nou anys a la pre­só, que s’ha­via de dur a ter­me en el marc de les Fes­tes de Grà­cia, així com el brin­dis per les pre­ses que se cele­bra cada any a les Fes­tes Alter­na­ti­ves de Sants. A Grà­cia, els Mos­sos d’Es­qua­dra van impe­dir la lec­tu­ra d’un comu­ni­cat de des­con­vo­ca­tò­ria de l’ac­te, cosa que va donar com a resul­tat un detingut.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *