La Inter­na­cio­nal Libe­ral afir­ma que “Cata­lun­ya és una nació”

La Inter­na­cio­nal Libe­ral, fede­ra­ció mun­dial de par­tits libe­rals, ha donat ple suport a Cata­lun­ya des­prés de la sen­tèn­cia del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal. Ho ha dit el secre­ta­ri gene­ral de la fede­ra­ció, el mace­do­ni Emil Kir­jas, que ha reco­ne­gut que «Cata­lun­ya és una nació» i que és neces­sa­ri que el cata­là sigui reconegut.

Kir­jas con­si­de­ra que “no té sen­tit” que el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal tom­bés l’Es­ta­tut de Cata­lun­ya que es va apro­var en refe­rèn­dum i ha cele­brat que més d’un milió de per­so­nes sor­tis­sin al carrer per rei­vin­di­car els seus drets el 10 de juliol. “Durant més de dues dèca­des, aques­ta ha estat l’ex­pres­sió més gran per al dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció d’Eu­ro­pa, i m’a­tre­vi­ria a dir de tot el món”, ha dit.

El secre­ta­ri gene­ral de la fede­ra­ció mun­dial de par­tits libe­rals, orga­nitza­ció de la qual for­ma part Con­ver­gèn­cia i Unió, ha dema­nat als par­tits cata­lans i de l’es­tat espan­yol que actuïn de mane­ra res­pon­sa­ble amb l’ob­jec­tiu d’a­con­se­guir que es com­plei­xi la volun­tat del poble de Catalunya.

“Cata­lun­ya neces­si­ta suport internaciona” 

Des de Con­ver­gèn­cia, el vice-pre­si­dent del Par­tit Libe­ral Demò­cra­ta Euro­peu, Marc Gue­rre­ro, valo­ra molt posi­ti­va­ment el reco­nei­xe­ment que la Inter­na­cio­nal Libe­ral ha fet de la nació cata­la­na. En decla­ra­cions a Crònica.cat, Gue­rre­ro ha dit que “Cata­lun­ya neces­si­ta aliats inter­na­cio­nals” i que, per tant, “és molt impor­tant que, per pri­me­ra vega­da, la famí­lia libe­ral reco­ne­gui la nos­tra iden­ti­tat i les nos­tres aspi­ra­cions nacio­nals més enllà de la ver­sió que s’ex­pli­ca des de Castella”.

Kir­jas, que en el seu moment va ser secre­ta­ri d’A­fers Exte­riors del govern mace­do­ni, tam­bé ha pro­mès que dona­rà el seu suport als mem­bres cata­lans del Par­la­ment Euro­peu i a la Comis­sió Euro­pea, para­ules que Gue­rre­ro inter­pre­ta com el pri­mer «suport explí­cit a nivell inter­na­cio­nal a la cau­sa cata­la­na i al dret a deci­dir, con­cep­te que està molt lli­gat als parà­me­tres liberals”.

Fuen­te: Crònica.cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *