[Fotos y Video] Càrre­gues vio­len­tes con­tra els con­cen­trats que dema­na­ven la lli­ber­tat de l’Eu­dald a Mata­ró- LLi​ber​tat​.cat

Aquest ves­pre a Mata­ró, durant la con­cen­tra­ció davant de la comis­sa­ria dels Mos­sos d’Es­qua­dra per pro­tes­tar per la deten­ció del mili­tant inde­pen­den­tis­ta Eudald Cal­vo, s’han pro­duït diver­ses càrre­gues dels anti­ava­lots con­tra les per­so­nes que s’hi reu­nien. La poli­cia auto­nò­mi­ca ha col­pe­jat els con­cen­trats i ha ferit una des­ena de per­so­nes, entre els quals el pare del detin­gut. Els agents dels Mos­sos tam­bé han detin­gut el ger­mà del l’Eu­dald, Adrià Cal­vo, pel sol fet de soli­da­ritzar-s’hi. VÍDEO i FOTOS

L’or­ga­nitza­ció anti­re­pres­si­va Aler­ta Soli­dà­ria, amb el suport de Mau­lets i la CUP, ha con­vo­cat una con­cen­tra­ció demà dime­cres 25 d’a­gost de rebuig a les deten­cions davant dels jut­jats de Mata­ró a les 10 del matí. Les darre­res infor­ma­cions sobre el motiu de la deten­ció de l’Eu­dald és que l’or­dre pro­ve­nia dels Mos­sos d’Es­qua­dra de Cer­dan­yo­la del Vallès, fet que esta­bleix una rela­ció amb la llui­ta con­tra el pla Bolon­ya a la UAB i amb la par­ti­ci­pa­ció de l’Eu­dald en aques­tes mobi­litza­cions de protesta.

concentraci_eudald.2
concentraci_eudald
eudald_24.08.10_001
eudald_24.08.10_005
eudald_24.08.10_006
eudald_24.08.10_007
eudald_24.08.10_011
eudald_24.08.10_019
eudald_24.08.10_023
eudald_24.08.10_026

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *